Stor tilfredshed - men plads til forbedringer

 

Børnene har det generelt godt på Mårslet skole, og det er det vigtigste for forældrene. Men under denne overordne konklusion er der en række konkrete områder, der kan og skal forbedres. Det viser den brugerundersøgelse, som skolebestyrelsen gennemførte i november 2000. Der udtrykkes således en stor grundlæggende tilfredshed med Mårslet skole, og dét giver plads og energi til at tage sig af de ting, der har fået knap så fin score.

 

Spørgeskemaet blev delt ud til alle skolens 705 børn, dog med undtagelse af 10. klasse. Ca. 52% af spørgeskemaerne kom retur i udfyldt stand, med nogenlunde ensartet fordeling over klassetrin og køn. Svarprocenten ligger dermed på niveau med andre sammenlignelige undersøgelser, og skolebestyrelsen betragter derfor besvarelserne som repræsentative for hele skolens forældrekreds.

 

Det er anden gang, at skolebestyrelsen ved Mårslet skole gennemfører en brugerundersøgelse. Det er imidlertid kun i forhold til nogle af spørgsmålene muligt at foretage sammenligning mellem den aktuelle undersøgelse og den, der blev foretaget for ca. 4 år siden. Den generelle tendens er en uændret eller let positiv udvikling i tilfredsheden med Mårslet skole og børnenes trivsel, men lidt negativ udvikling i tilfredsheden med lærer/forældresamarbejdet. I de tilfælde, hvor det er muligt, er  udviklingstendensen angivet i forhold til de enkelte spørgsmål.

 

Præsentation af resultaterne:

Nedenfor er resultaterne gennemgået, dels i de 5 hovedkategorier af spørgsmål (faglige/pædagogiske forhold, folkeskolen år 2000, trivsel, forældresamarbejdet og skolebestyrelsen), dels i forhold til de 34 enkeltspørgsmål. Under resultaterne for de 34 spørgsmål er det samtidig muligt at se, hvordan svarene fordeler sig på klassetrin.

 

Svarene er generelt præsenteret i diagrammer, der i øverste halvdel viser tilfredshed (grønne farver) og utilfredshed (røde og orange farver), og i nederste halvdel hvor vigtige spørgsmålene er vurderet at være (turkis farve).

 

De oprindelige 34 spørgsmål er gengivet til sidst i gennemgangen.

 

 

Faglige/pædagogiske forhold:

Den første gruppe af spørgsmål omhandler de faglige/pædagogiske forhold, herunder vikardækning, IT-anvendelse og tema-/projektarbejde. Besvarelserne på disse områder viser, at over 80% er generelt tilfredse med de faglige udfordringer, børnene får på skolen, mens omvendt 16% er utilfredse, jf spørgsmål 1.

 

Der er især problemer på IT-området med 32% tilfredse og hele 43% utilfredse, samt på hele fraværs- og vikarområdet (spørgsmål 9-11), hvor omkring 30% er utilfredse. Især IT-området vurderes samtidig at være et meget vigtigt spørgsmål. Det er altså et emne, som der er et forholdsvis enkelt og tydeligt behov for at gøre noget ved - hvorfor det vil blive taget op (igen..) i skolebestyrelsen. Forældrene synes også, der er for mange brud i undervisningen på grund af læreres fravær, og de er ikke særligt tilfredse med indholdet i vikardækningen. Sidstnævnte udviser dog en positiv udvikling i forhold til undersøgelsen for 4 år siden, idet der dengang var 56% der fandt vikardækningen tilfredsstillende, mod nu 61%. Men udviklingen er ikke positiv nok – så også disse emner vil der blive arbejdet videre med i skolebestyrelsen.

 

Men efter skolebestyrelsens opfattelse scorer også omfanget af tema/projektarbejde, med kun 62% tilfredse, samt omfanget af de praktisk/musisk/motoriske (”kreative”) aktiviteter, med kun 63% tilfredse, for lavt i undersøgelsen.  Begge områder er samtidig relativt vigtige efter forældrenes opfattelse.

Et sidste vigtigt emne i denne gruppe spørgsmål er kvaliteten af undervisningsmidlerne, men på dette område er der forholdsvis stor tilfredshed.

 

 

 

Som nævnt er resultaterne for de enkelte spørgsmål præsenteret mere detaljeret nedenfor.

 

 

Folkeskolen år 2000:

Der blev i denne gruppe stillet fem spørgsmål, bl.a. om hvorvidt de lokalemæssige rammer på skolen opleves som tidssvarende, og om forældrene oplever, at skolen giver børnene de kundskaber og færdigheder, de har brug for i fremtiden.

 

Svarene viser stor utilfredshed med lokalerne. Det er faktisk det spørgsmål i hele undersøgelsen, der får mindst score på tilfredshed: 28%, mens 66% er utilfredse, samtidig med at relativt mange betragter lokalerne som et vigtigt område. Problemerne knytter sig formentlig væsentligst til tre ting: Vandreklasser, at de små grupperum bliver brugt til klasselokaler, og at SFO bliver brugt som hjemklasse til to 3. klasser.

Spørgsmålet må naturligt give anledning til en fornyet diskussison i skolebestyrelsen - ikke så meget for at snakke om tilbygning og udbygning, for det styrer vi ikke selv - men for at vurdere, om vi kan anvende den eksisterende plads og ressourcer bedre.

I kommentarerne peges der meget på problemer med indeklimaet. Også på det felt vil der blive arbejdet på at finde løsninger.

 

Det andet "store" spørgsmål i gruppen var, hvorvidt forældrene oplever, at skolen giver børnene de kundskaber og færdigheder, de har brug for i fremtiden. Det svarer mange på med stor usikkerhed - hvilket kommentarerene også afslører: Vi ved jo ikke, hvad de får brug for, hedder det for eksempel. Men spørgsmålet er – naturligvis – vigtigt for forældrene.

Skolebestyrelsen forsøger helt konkret at tage hånd om den usikkerhed ved at invitere fremtidsforskeren Jesper Bo Jensen til Mårslet skole. Han kommer den 20. marts og vil da både diskutere fremtidens skole og brugerundersøgelsen med alle interesserede. Se mere om det andetsteds.

 

 

 

Trivsel:

I undersøgelsen spørges der til, om forældrene oplever at barnet har det godt på skolen, om der er arbejdsro i klasserne, om der bliver taget hånd om eventuelle uoverensstemmelser, og om mobning .

 

Som nævnt oplever langt de fleste, 95%, at deres barn har det godt i skolen. Og det mener næsten 70% også er et af de vigtigste spørgsmål overhovedet. I brugerundersøgelsen for 4 uger siden blev stillet et sammenligneligt spørgsmål (”mit/vores barn er glad for at gå i skole”), hvor 81% svarede positivt, 18% ved-ikke og 1% negativt – så på det område er der en positiv udvikling.

 

I den anden ende af skalaen oplever 32 procent, at der ikke er tilstrækkelig arbejdsro i klasserne.  På dette felt er der stor variation fra klassetrin til klassetrin, med en utilfredshed på helt op til 66% i enkelte årgange, jf nedenfor. Men såvel for disse klassetrin som for hele skolen oplever man, at der bliver taget hånd om uoverensstemmelserne, og at der bliver arbejdet på at skabe et godt socialt miljø i klassen. Det er imidlertid oplagt at følge problemerne nærmere, især for de klassetrin der i undersøgelsen scorer lavt i tilfredshed.

Forholdsvis mange giver udtryk for, at deres barn har oplevet problemer med mobning. Af undersøgelsen kan vi imidlertid ikke læse, om det er "på egen krop" eller noget, man har set og hørt i klassen, i skolegården eller på legepladsen.  Kommentarerne tyder dog på, at resultaterne er udtryk for en blanding af såvel egne som andres problemer, og at undersøgelsen dermed overvurderer mobningens omfang. Skolebestyrelsen er imidlertid af den opfattelse, at selv nogle få børn, der oplever mobning, er et problem, så også på det område vil sagen blive taget op igen.

 

 

 

Forældresamarbejde:

I gruppen bliver der bl.a. spurgt om tid til og tilfredshed med forældresamarbejde, om man oplever rygeforbudet som rimeligt, og om skolen i passende omfang inddrager problemer med rygning og alkohol i undervisningen.

 

Overordnet betragtet er der stor tilfredshed med forældresamarbejdet, idet 88% udtrykker tilfredshed. I forhold til undersøgelsen for 4 år siden er dette dog en tilbagegang, idet der dengang var 93% der svarede positivt på et sammenligneligt spørgsmål.

 

Kun 37% af forældrene mener, at skolen i passende omfang inddrager problemer med rygning og alkohol. Det dækker dog over, at mange i især de små klasser ikke ved, hvad de skal svare på spørgsmålet, da det først er i de ældste årgange, at problemet bliver taget ind i undervisningen.

 

I den anden ende af skalaen er 88% tilfredse med omfanget af sociale forældrearrangementer - men kun 4% finder det særlig vigtigt!

Mere betænkeligt er det, at 18% af forældrene ikke synes, tilrettelæggelsen af forældresamtalerne giver tilstrækkelige muligheder for dialog med lærerne. Der er dog på dette emne sket en forbedring over de senere år, blandt andet ved at samtalerne er blevet udvidet tidsmæssigt, men der er fortsat behov for at være opmærksom på, hvordan forældrene kan inddrages bedre i samtalerne.

85% er tilfredse med skolens rygeforbud - især hvis det også gælder lærerne, viser kommentarerne. Men kun 6% synes, det er vigtigt.

Ligeledes er 93% tilfredse med trafikkampagnerne, der har fokuseret på at få børnene til at gå eller cykle i skole - men kun 7% synes, at det er vigtigt.

 

 

Skolebestyrelsen:

I den sidste gruppe af spørgsmål bliver der spurgt til tilfredsheden med skolebestyrelsens informationsniveau og kendskabet til skolebestyrelsens arbejdsområder, samt til den generelle tilfredshed med Mårslet skole.

Kendskabet til skolebestyrelsen er generelt ikke ret stort - men kommentarerne antyder, at hvis der var problemer, skulle forældrene nok få sporet den nødvendige viden. I forhold til undersøgelsen for 4 år siden er der en positiv udvikling i oplevelsen af at kunne komme i kontakt med skolebestyrelsen, idet der kun er 6% der svarer negativt nu, mod tidligere 44%. Omvendt er der en svagt negativ udvikling i kendskabet til skolebestyrelsens arbejdsområder – på trods af en målrettet informationsindsats i skolebladet siden sidste undersøgelse.

 

Som nævnt i indledningen er den generelle tilfredshed med skolen større - 92% angiver, at de er tilfredse med Mårslet skole. Det er en sjældent høj score på et sådant spørgsmål. For 4 år siden stilledes et tilsvarende spørgsmål, hvor tilfredshedsandelen var præcis den samme – men dykker man ned i tallene fremgår det, at fordelingen på ”tilfreds” og ”meget tilfreds” er forbedret væsentligt.

 

 

 

 

Overordnede konklusioner:

I nedenstående diagram er de enkelte spørgsmål placeret ind efter tilfredshed og vigtighed i henhold til forældrenes besvarelser. De spørgsmål, hvor der er størst tilfredshed, er placeret i højre side af diagrammet, mens de spørgsmål, som forældrene betragter som de vigtigste, er placeret i øverste halvdel af diagrammet. På den måde kan alle spørgsmålene placeres ind i fire felter:

1. kvadrant (øverst til højre), hvor der er givet udtryk for, at der både er tale om et vigtigt emne og tilfredshed med aktuel status. Man kan dermed sige, at skolen har prioriteret området  i henhold til forældrenes prioritering, og det er således i den forstand ”på plads”.

2. kvadrant (nederst til højre), hvor der er givet udtryk for tilfredshed med status, men samtidig er det tilkendegivet, at området ikke er vigtigt – dvs. det kan betragtes som ”overprioriteret” på skolen.

3. kvadrant (nederst til venstre), hvor man ikke er tilfredse, men hvor emnerne samtidig ikke opfattes som vigtige – og man kan på den måde sige, at tingene er ”ligegyldige” og ikke aktuelt behøver at blive prioriteret højt.

4. kvadrant (øverst til venstre), hvor emnerne betragtes som vigtige, men hvor der alligevel ikke er tilfredshed med aktuel status. Dvs. der er tale om et vigtigt område for videre udvikling af skolen, hvis der skal opnås større tilfredshed med tingene.

 

Det skal pointeres at der er glidende overgange mellem de forskellige områder, men på trods heraf kan de vigtigste udviklingsområder for Mårslet Skole på denne måde defineres som henholdsvis IT-området og de lokalemæssige rammer. Derudover er der behov for at arbejde med skabelse af arbejdsro i klasserne, såvel som med de praktisk/musiske/motoriske fag, omfang (og håndtering af) tema/projektarbejde samt skolens evner til at give børnene kundskaber til dagens og fremtidens samfund. Men som nævnt er der en glidende overgang mellem de forskellige områder, og derfor er også en række af de øvrige emner i især 3. kvadrant relevante at tage op i det videre arbejde.

 

 

 

 

 

Skolebestyrelsens næste skridt:

Skolebestyrelsen har fået forelagt brugerundersøgelsen efter nytår og den indgår løbende i drøftelserne i den kommende tid. Den vil i vid udstrækning få betydning for både de kommende måneders diskussioner og den næste årsplan.

Derudover er brugerundersøgelsen grundlag for et stort forældremøde d. 20. marts 2001.

 


Resultater i de enkelte spørgsmål:

Resultaterne i de enkelte spørgsmål er gennemgået nærmere nedenfor, dels i form af en tabel, der for hvert spørgsmål viser fordelingen af de samlede svar, dels i form af en figur, der viser variationen over klassetrinene. Lige som ovenstående figurer skal de følgende læses sådan, at forældrenes bedømmelse af spørgsmålets vigtighed kan ses i den nederste halvdel, mens tilfreds-/utilfredsheden kan ses i den øverste halvdel.

 

 

Faglige/pædagogiske forhold:

 

 

Spørgsmål 1

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Oplever I, at jeres barn får passende faglige udfor­dringer i forhold til hans/hen­des res­sourcer?

 

 

23%

 

 

58%

 

 

14%

 

 

2%

 

 

3%

 

 

 

 

80%

 

 

 

 

Spørgsmål 2:

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Oplever I, at kvaliteten af undervisningsmidlerne er tilfredsstillende?

 

 

11%

 

 

61%

 

 

19%

 

 

3%

 

 

6%

 

 

 

 

39%

 

 

 

 

 

Spørgsmål 3

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Oplever I, at de praktisk/mu­siske/motoriske aktivite­ter har et passende omfang i barnets hverdag på sko­len?

 

 

8%

 

 

55%

 

 

28%

 

 

6%

 

 

3%

 

 

 

 

51%

 

 

 

 

 

Spørgsmål 4

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Oplever I, at der er et passende omfang af tema- og projektarbejde i forhold til almindelig undervisning?

 

 

14%

 

 

48%

 

 

29%

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

28%

 

 

 

 

 

Spørgsmål 5

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

Ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Oplever I, at der i undervisningen er et passende omfang af lejrs­koler/skolerejser?

 

 

9%

 

 

48%

 

 

22%

 

 

3%

 

 

18%

 

 

 

 

8%

 

 

 

 

 

Spørgsmål 6

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Oplever I, at der i undervisningen er et passende omfang af ekskursioner?

 

 

7%

 

 

55%

 

 

24%

 

 

3%

 

 

12%

 

 

 

 

6%

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål 7

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Oplever I, at der i tilstrækkeligt omfang anvendes ­IT i undervisningen?

 

 

2%

 

 

30%

 

 

35%

 

 

8%

 

 

24%

 

 

 

 

41%

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål 8

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Oplever I, at der i indskolingen er et passende samar­bejde mellem skole og fritidsord­ning/institution?

 

 

16%

 

 

40%

 

 

10%

 

 

2%

 

 

32%

 

 

 

 

9%

 

 

 

 

 

Spørgsmål 9

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Oplever I, at der er for mange brud i undervisningen på grund af lærernes fravær?

 

 

12%

 

 

48%

 

 

21%

 

 

9%

 

 

11%

 

 

 

 

21%

 

 

 

 

 

Spørgsmål 10

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Oplever I, at omfanget af vikardækningen er tilfreds­stillende når klassens egen lærer er fraværende?

 

 

10%

 

 

51%

 

 

18%

 

 

9%

 

 

11%

 

 

 

 

19%

 

 

 

 

 

Spørgsmål 11

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Oplever I, at der i disse tilfælde er tilstrækkeligt ind­hold i vikarundervisningen?

 

 

3%

 

 

29%

 

 

23%

 

 

12%

 

 

34%

 

 

 

 

12%

 

 

 

 

Folkeskolen år 2000:

Folkeskolen er i disse år på vej væk fra ugeskemaets snævre rammer, hvor hver klasse har én lærer til ét fag i én time. Udviklingen går mod en mere fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen , der i højere grad tilgodeser udvikling af elevernes faglige, sociale, personlige og kulturelle færdigheder.

På Mårslet skole har man i skoleåret 2000/2001 valgt at have 7 flexuger, hvor det traditionelle ugeskema træder ud af kraft for at skabe mere helhed i undervisningen og større mulighed for fordybelse i det enkelte fag.

 

 

Spørgsmål 12

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Hvad mener I om den beskrevne udvikling?

 

31%

 

47%

 

16%

 

4%

 

3%

 

 

 

17%

 

 

 

 

 

Spørgsmål 13

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Hvordan opleves de elementer, der indgår i flex­uger (dvs. ændret skemaopbygning) ?

 

 

17%

 

 

47%

 

 

20%

 

 

3%

 

 

13%

 

 

 

 

9%

 

 

 

 

 

Spørgsmål 14

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Giver skolen børnene de kundskaber og færdigheder, som de har brug for i forhold til da­gens/ fremtidens samfund?

 

 

8%

 

 

51%

 

 

17%

 

 

4%

 

 

21%

 

 

 

 

66%

 

 

 

 

 

Spørgsmål 15

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Oplever I, at de lokalemæssige rammer på skolen er tidssvarende?

 

 

1%

 

 

26%

 

 

42%

 

 

24%

 

 

6%

 

 

 

 

33%

 

 

 

 

 

Spørgsmål 16

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Oplever I, at skolen i tilstrækkelig grad åbner sig for byens sociale/kulturelle aktiviteter?

 

 

6%

 

 

50%

 

 

17%

 

 

1%

 

 

26%

 

 

 

 

3%

 

 

 

 

Trivsel:

 

 

Spørgsmål 17

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

 

Oplever I, at jeres barn har det godt i  skolen?

 

48%

 

47%

 

4%

 

1%

 

0%

 

 

 

69%

 

 

 

 

 

Spørgsmål 18

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Oplever I, at der bliver taget hånd om evt. uoverens­stemmelser i klassen?

 

 

36%

 

 

52%

 

 

8%

 

 

1%

 

 

3%

 

 

 

 

35%

 

 

 

 

 

Spørgsmål 19

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Er I tilfredse med den måde evt. uoverensstemmelser bliver løst på?

 

 

28%

 

 

50%

 

 

9%

 

 

3%

 

 

10%

 

 

 

 

9%

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål 20

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Oplever I, at der bliver arbejdet nok på at skabe et godt socialt miljø i klassen?

 

 

33%

 

 

52%

 

 

11%

 

 

2%

 

 

2%

 

 

 

 

60%

 

 

 

 

 

Spørgsmål 21

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Har jeres barn oplevet problemer med mobning på skolen?            (((=@Nej, slet ikke@, ;;=@Ja, meget)

 

 

52%

 

 

23%

 

 

17%

 

 

6%

 

 

1%

 

 

 

 

25%

 

 

 

 

 

Spørgsmål 22

 

 

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Oplever I, at der er tilstrækkelig arbejdsro i barnets klasse?

 

 

15%

 

 

41%

 

 

21%

 

 

10%

 

 

12%

 

 

 

 

36%

 

 

 

Forældresamarbejde:

 

 

 

Spørgsmål 23

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Opleves lærer-/forældre-samarbej­det som velfungerende?

 

 

34%

 

 

54%

 

 

11%

 

 

1%

 

 

1%

 

 

 

 

57%

 

 

 

 

 

Spørgsmål 24

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Oplever I, at der er tilstrækkelige muligheder for indflydelse på årsplanen for klassens arbejde (fagligt, socialt, pædagogisk, kulturelt) ?

 

 

6%

 

 

38%

 

 

25%

 

 

7%

 

 

24%

 

 

 

 

6%

 

 

 

 

 

Spørgsmål 25

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Oplever I, at tilrettelæggelsen af forældresamtalerne giver tilstrækkelige muligheder for dialog med lærer­ne om jeres barns forhold?

 

 

24%

 

 

56%

 

 

14%

 

 

4%

 

 

1%

 

 

 

 

30%

 

 

 

 

 

Spørgsmål 26

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Oplever I, at omfanget af sociale forældrearrange­menter i jeres barns klasse er passende?

 

 

20%

 

 

68%

 

 

9%

 

 

0%

 

 

3%

 

 

 

 

4%

 

 

 

 

 

Spørgsmål 27

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Oplever I, at Mårslet Skoles rygeforbud er rimeligt?

 

65%

 

20%

 

3%

 

1%

 

10%

 

 

 

6%

 

 

 

 

 

Spørgsmål 28

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Oplever I, at skolens undervisning i passende omfang inddrager problemer med rygning, alkohol og øvrige rusmidler?

 

 

8%

 

 

28%

 

 

8%

 

 

1%

 

 

55%

 

 

 

 

18%

 

 

 

 

 

Spørgsmål 29

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Skal skolen fortsat lave trafikkampagner?

 

53%

 

39%

 

1%

 

2%

 

4%

 

 

 

7%

 

 

 

 

 

Spørgsmål 30

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Har trafikkampagnerne påvirket jeres adfærd?

                (((=@Ja, meget@, ;;=@Nej, slet ikke@)

 

12%

 

40%

 

17%

 

28%

 

3%

 

 

 

1%

 

 

 

Skolebestyrelsen:

 

 

 

Spørgsmål 31

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Oplever I, at skolebestyrelsen i tilstrækkeligt omfang informerer om aktiviteter og beslutninger?

 

 

9%

 

 

54%

 

 

23%

 

 

4%

 

 

11%

 

 

 

 

7%

 

 

 

 

 

Spørgsmål 32

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Er kendskabet til skolebestyrelsens arbejdsområder tilstrækkeligt godt?

 

 

5%

 

 

41%

 

 

37%

 

 

7%

 

 

10%

 

 

 

 

3%

 

 

 

 

 

Spørgsmål 33

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Oplever I, at det er muligt at komme i kontakt med skolebestyrelsen?

 

 

8%

 

 

49%

 

 

4%

 

 

1%

 

 

37%

 

 

 

 

3%

 

 

 

 

Spørgsmål 34

 

+ +

 

+

 

-

 

- -

 

Ved

ikke

 

 

 

Er det vigtigt?

 

Er I generelt tilfredse med Mårslet Skole?

 

30%

 

62%

 

5%

 

1%

 

2%

 

 

 

13%

 

 

 


De 34 spørgsmål:

 

Fag­lige/pædagogis­ke forhold:

1

Oplever I, at jeres barn får passende faglige udfordringer i forhold til hans/hendes ressourcer?

2

Oplever I, at kvaliteten af undervisningsmidlerne er tilfredsstillende?

3

Oplever I, at de praktisk/musiske/motoriske aktiviteter har et passende omfang i barnets hverdag på skolen?

4

Oplever I, at der er et passende omfang af tema- og projektarbejde i forhold til almindelig undervisning?

5

Oplever I, at der i undervisningen er et passende omfang af lejrskoler/skolerejser?

6

Oplever I, at der i undervisningen er et passende omfang af ekskursioner?

7

Oplever I, at der i tilstrækkeligt omfang anvendes IT i undervisningen?

8

Oplever I, at der i indskolingen er et passende samarbejde mellem skole og fritidsordning/institution?

9

Oplever I, at der er for mange brud i undervisningen på grund af lærernes fravær?

10

Oplever I, at omfanget af vikardækningen er tilfredsstillende når klassens egen lærer er fraværende?

11

Oplever I, at der i disse tilfælde er tilstrækkeligt indhold i vikarundervisningen?

 

Folkesko­len år 2000:

12

Hvad mener I om den beskrevne udvikling?

13

Hvordan opleves de elementer, der indgår i flexuger (dvs. ændret skemaopbygning) ?

14

Giver skolen børnene de kundskaber og færdigheder, som de har brug for i forhold til dagens/ fremtidens samfund?

15

Oplever I, at de lokalemæssige rammer på skolen er tidssvarende?

16

Oplever I, at skolen i tilstrækkelig grad åbner sig for byens sociale/kulturelle aktiviteter?

 

Triv­sel:

17

Oplever I, at jeres barn har det godt i  skolen?

18

Oplever I, at der bliver taget hånd om evt. uoverensstemmelser i klassen?

19

Er I tilfredse med den måde evt. uoverensstemmelser bliver løst på?

20

Oplever I, at der bliver arbejdet nok på at skabe et godt socialt miljø i klassen?

21

Har jeres barn oplevet problemer med mobning på skolen?

22

Oplever I, at der er tilstrækkelig arbejdsro i barnets klasse?

 

Forældre­sam­arbejde:

23

Opleves lærer-/forældre-samarbejdet som velfungerende?

24

Oplever I, at der er tilstrækkelige muligheder for indflydelse på årsplanen for klassens arbejde (fagligt, socialt, pædagogisk, kulturelt) ?

25

Oplever I, at tilrettelæggelsen af forældresamtalerne giver tilstrækkelige muligheder for dialog med lærerne om jeres barns forhold?

26

Oplever I, at omfanget af sociale forældrearrangementer i jeres barns klasse er passende?

27

Oplever I, at Mårslet Skoles rygeforbud er rimeligt?

28

Oplever I, at skolens undervisning i passende omfang inddrager problemer med rygning, alkohol og øvrige rusmidler?

29

Skal skolen fortsat lave trafikkampagner?

30

Har trafikkampagnerne påvirket jeres adfærd?

 

Sko­lebestyrel­sen:

31

Oplever I, at skolebestyrelsen i tilstrækkeligt omfang informerer om aktiviteter og beslutninger?

32

Er kendskabet til skolebestyrelsens arbejdsområder tilstrækkeligt godt?

33

Oplever I, at det er muligt at komme i kontakt med skolebestyrelsen?

34

Er I generelt tilfredse med Mårslet Skole