Man., 2. 4. 2001 kl. 19:30

Mødenr.:  2

Mødested:

Kildevang

Referent:

Lena

Bilag:

 

Side:

1 af 2

Finn Smerup (FS)

Else Marie Hulemose (EH)

Keld Schmidt-Møller (KSM)

Jacob Lind (JL)

Lena Henriksen (LH)

Ingerlise Wendland (IW)

Jørn Hofman Pedersen (JH)

Mogens Jakobsen (MJ)

Aya Freund

Til orientering for:

 

 

 

Bem.:

Pkt.

Dagsorden

 

Godkendt.

1.

Referat

 

Mårslet Musikfestival er gået ind (aktiver overført til FUGA).

Vedr. økonomi fra kommunen har Finn Smerup i gruppen af fælles Fællesråd taget sagen op. Det årlige seminar er udsat til 19. september, og lige nu indkaldes temaer fra andre fællesråd. Vi fremsender emnet ”Fællesrådenes økonomiske grundlag”.

2.

Økonomi

 

Intet nyt. Bladgruppen havde tekniske problemer med sidste blad. Michael Hahn Thomsen kunne præsentere FU og udvalgene i bladet. Jacob Lind snakker med Michael.

3.

Bladudvalget

 

Vi havde en lang snak om hvad vi skulle gøre? Spørgeskema, borgermøde, begge dele mm. Indtil vi fik vendt, hvorfor er det nu vi tager udgangspunkt i et enkelt område for sig, uden at se på helheden. Konklusionen blev, at det var fornuftigst at se på helheden, og spørge Visionsudvalget, om de vil tage det med i deres arbejde. Dette skal meldes ud, så folk i byen ved hvor de kan henvende sig med ideer.

Samtidig besluttede vi at Finn Smerup meddeler ”minigruppen” (Ivan Dybvad, Per Enevoldsen, Else Marie Hulemose og ham selv) at arbejdet er sat i bero. Finn Smerup underretter  desuden Pia Vogelius ved kommunen.

4.

Arealet ved Brugsen

 

Møde vedr. stien Testrup – Mårslet. (Robert Knudsen, Mogens Jakobsen, Per Henrik Hansen, Else Marie Hulemose, Margrethe Bogner). Møde med kommunen, hvor vi blev rost for det flotte forarbejde, men der er ingen økonomi. Hvis vi kan skaffe penge til at købe jord til at plante træer, kan vi måske sprede projektet over et par år. Kommunen vil meget gerne være med i planlægningen. Lige nu venter vi på vejkontorets tilbagemelding.

Obstrupvej er blevet drænet med rigtigt afløb. Håber det hjælper.

Mogens Jakobsen undersøger samtidigheden med udstykningen ved Hørretløkken og fortov ud ad resten af Hørretvej.

Fra Ovesdal er indkommet et ønske om mere lys fra busholdepladsen ved Tandervej til Ovesdal. Generelt skal vi forsøge at få lys indenfor hele bygrænsen.

5.

Trafikudvalg

 

Arbejder videre med Naturpatruljen. Har møde 4.4. med Søren Højgaard – formand for Danmarks Naturfredningsforening og Ole Skov Rasmussen. Det skulle gerne blive et pilotprojekt for kommunen.

Affaldskontoret kommer også den 21.4. til ”Hold Mårslet ren dagen”. Og der er skaffet  sponsor til kasketter, handsker, brød og øl.

Trælauget holder stormøde i morgen.

Webben er startet under opbygning.

Gruppen forsøger at få dispensation for at få mere tid vedr. vejtræer. Det ville være ærgerligt hvis bevillingen ”smutter”. Snakker også ”byport” –træer.

Grøn Guide Århus Syd havde et godt repræsentantskabsmøde. Holme- Højbjerg er meldt ind. Mangler nu kun repræsentation fra Viby.

TV3 laver spots om affaldssortering. Heri kommer Mona Dybvad og Henrik Bojsen og HalHuset.

6.

Miljøudvalg

 

Jørn Hofmann ikke til stede (syg). Gruppen havde ringe fremmøde til sidste møde.

7.

Byplanudvalg

 

Annoncen i bladet har ikke givet nogle henvendelser - endnu.

Vi har ikke fået referat fra gruppens møder, så der har nok ikke været noget.

8.

Visionsudvalg

 

Venskabsby: Der er kommet positivt svar med program fra borgmesteren i Birkmannsweiler. Udvalget er dernede fra 4.5. – 6.5. hvor der er 20 års jubilæumsfest for skoleudvekslingen fredag aften. Der er arrangeret møde med deres foreningsformænd.

Høringssvar vedr. kommuneplan: Lena sender Elses videre til FU.

9.

Verserende sager

 

Ingerlise noterede til bladet. Webben informeres som vi plejer.

Emner:

  • Arealet ved Brugsen. Herved får de personer, der har meldt positivt ind, at de er interesserede at vide, at arbejdet er sat i bero.
  • Sti Testrup – Mårslet
  • Venskabsby

10.

Stof til blad og web

 

Invitation til 1. spadestik for Kildevang 18.4. kl. 14:00. Alle velkomne.

Forslag om åbent hus for FU før hvert møde. Kræver bedre lokale, diskuteres næste gang.

Vi diskuterede betydningen af det ringe fremmøde til Borgermødet vedr. Borgerråd.

Væreby har givet penge til: ”Hold Mårslet ren dag”, ny sti og projekt på skolen hvor en gruppe 10. klasser vil arbejde med sammenknytning ung – ældre. Anne Worm, Brugerrådet m.fl. er koblet på.

Væreby – projektet har søgt penge hos Flemming Brandt-Nielsen til arrangementer i forbindelse med byfesten for at få de ældre mere med.

Flemming Brandt-Nielsen undersøger også muligheden for at få PC-ere herud til undervisning.

11.

Evt.

 

FU-møder:

8. maj – Incl. snak med Borgerrådsgruppen

13. juni.

12.

Næste møde (r)