Tors., 6. 9. 2001 kl. 19:30

Mødenr.:  6

Mødested:

Kildevang

Referent:

Lena

Bilag:

 

Side:

1 af 2

Finn Smerup (FS)

Else Marie Hulemose (EH)

Keld Schmidt-Møller (KSM)

Jacob Lind (JL)

Lena Henriksen (LH)

Ingerlise Wendland (IW)

Jørn Hofman Pedersen (JH)

Mogens Jakobsen (MJ)

Til orientering for:

 

 

 

Bem.:

Pkt.

Dagsorden

 

Punktet vedrørende struktur og indhold af FU-møder blev udsat til marts måned.

1.

Dagsorden

 

-

2.

Referat

 

OK i henhold til budget

3.

Økonomi

 

OK i henhold til budget

4.

Bladudvalget

 

Søger tilskud fra væreby/leveby

5.

Naturpatruljen

 

Samarbejdet med arkitektskolen: Ting ta’r tid.

HalHaven: Spændende og visionært projekt. Jf. http://www.maarslet.net/halhus/halhave/halhave.htm

Arealet ved banen: Udskudt til ombygningen af Kildevang er afsluttet

Det blå skur: Vi svarer HHJ at vi ikke har glemt dem, men at vi afventer færdigbygning af Kildevang.

Beplantning ved OK-benzin: Er stadig på programmet

6.

Byplanudvalg

 

Fortov til Hørretløkken: Arealet er stadig privatejet, derfor kommer det ikke med nu. Vejkontoret oplyser at arbejdet forventes udført i forbindelse med byggemodning af den østlige del at Hørretløkken. Else Marie Hulemose og Mogens Jakobsen har været ude med målebåndet og konstateret at der (næsten) er plads nok på det offentlige areal.

Bump på Bedervej: Kørebanen er faktisk smallere end Obstrupvej, så der er desværre ikke plads til cykling mellem bumpene og fortov.

Hastighedsmålinger: Mogens Jakobsen skriver sammenfatning til Mårsletbladet og webben. Lidt tal:

< 50 km/t                                         

                             Tandervej           60,5 %

                             Hørretvej            66 %

                             Bodegaen           88 %

                                                         

50 – 60 km/t                                    

                             Tandervej           26 %

                             Hørretvej            14,5 %

                             Bodegaen           11 %

                                                         

60 –70 km/t                                     

                             Tandervej           10 %

                             Hørretvej            11,5 %

                             Bodegaen           0,3 %

                                                         

> 70 km/t                                         

                             Tandervej           3 %

                             Hørretvej            8 %

                             Bodegaen           0,4 %

                                                         

Antal biler                                      

                             Tandervej           5.031

                             Hørretvej            14.800

                             Bodegaen           17.098

 

Et „pudsighed“ er at foran bodegaen er de hurtige biler ( > 60 km/t) mellem kl. 8 –9 eller 14 – 15 – samtidig med skolebørnene !!

 

Trappe ved tunnel: Mogens Jakobsen er ikke helt tilfreds med arbejdet, men nu er trappen der da.

Sti til Tranbjerg: Frøkærparken har ekstraordinær generalforsamling om de vil afgive jord.

Vejforhold: Trafikudvalget fik en ny opgave med at se på indfaldsvejene, dels dybe kanter til fare for cyklisterne, dels kampesten og andet, der ligger tæt på vejsiden til fare for bilisterne.

7.

Trafikudvalg

 

Vejtræer: Else Marie Hulemose er ked af at vejkontoret har meldt ud at der ikke sker noget før loven kommer på plads. Så er det sandsynligt at der ikke blive købt jord i år.

Mulighedernes marked: Hyggeligt og godt besøgt. Gav nyt medlem.

Miljøtrafikdag; Kommer mest til at ligge i skoleregi.

Aluminiumsindsamling på vej i HalHuset.

Pileflet: Overvejes som aftenskolekursus.

Eskegården: holder åbent hus den 14. september.

Oprensning af åen: Der er kommet henvendelse fra en borger. Else Marie Hulemose kontakter amtet.

Husk stitrampning 22. september kl. 1030

8.

Miljøudvalg

 

Arbejdet kan følges på http://www.maarslet.net/faellesraad/visions/ .

9.

Visionsudvalg

 

Venskabsby: Gruppen kom lige fra møde. De er lidt skuffede over at kun meget få inviterede borgere havde meldt sig til arrangementet. Keld Schmidt-Møller fortalte om programmet, og så håber han det munder ud i en ”officiel” venskabsby.

Festugekomite: Fællesrådet var blevet opfordret til at tage initiativ til opstart af en evt. festugekomite til næste års festuge. Lena Henriksen indkalder arrangørerne fra i år til møde den 25. oktober i HalHuset klokken 1930

Møde med web-gruppen: Vi konstaterede at Mårsletbladet og webben produktionsteknisk er to forskellige enheder (hhv. månedsblad og dagblad). Vi forventer at grupperne samarbejder ved at ”stjæle” fra hinanden. Egentlig troede vi at dette var meldt tilbage til grupperne; men Finn Smerup kontakter web-gruppen (pt. Kurt Søe) for at melde dette officielt ud.

10.

Verserende sager

 

Sendes via E-mail som til WEB’en.

11.

Stof til blad

 

SSP-møde vedr. Århus Syd  Vi bor for tiden i et så roligt område at politiet er holdt op med at lave statistik på kriminaliteten i Mårslet.

Tirsdag den 11.9. var der møde om det grønne areal ved Brugsen. Der kommer borgermøde om arealets anvendelse.

Grøn guide Århus Syd: Midtvejsmøde den 24. 9.

Finn Smerup bliver 60 år den 25. september. Reception i Borgerhuset kl. 14 – 17 på dagen.

12.

Evt.

 

Næste FU-møder:

mandag 8. oktober

tirsdag 6. november

onsdag 5. december

13.

Næste møde (r)

 

 

 

Medlemsorganisationerne bedes overveje emner til ny fællesrådsformand !!
(til repræsentantskabsmødet i  februar)