Tors., 8. 3. 2001 kl. 19:30

Mødenr.:  1

Mødested:

Kildevang

Referent:

Lena

Bilag:

 

Side:

1 af 1

Deltagere:  A :  ikke til stede , afbud meldt.    0 : ikke til stede, afbud ikke meldt.

Finn Smerup (FS)

Else Marie Hulemose (EH)

Keld Schmidt-Møller (KSM)

Jacob Lind (JL)

Lena Henriksen (LH)

Ingerlise Wendland (IW)

Jørn Hofman Pedersen (JH)

Mogens Jakobsen (MJ)

Aya Freund

Til orientering for:

 

 

 

Bem.:

Pkt.

Dagsorden

 

Finn Smerup bød Aya Freund og Keld Schmidt-Møller velkomne som nye medlemmer af FU.

0.

Velkommen til Aya og Keld

 

-

1.

Referat

 

Efter 31.12.2001 er det ikke kun juletræ der mangler driftsomkostninger, det gør f.eks. også webben. Vi må ud at lede efter penge f.eks. hos Århus Kommune. Problemstillingen tages også op i væreby –leveby projektet. Mere generelt diskuterede vi, hvordan vi kunne arbejde med kommentarerne fra repræsentantskabsmødet om at kommunen ikke skal ”sulte” randområderne, og besluttede at arbejde med en plan for forbedring af fællesråd(enes) økonomi, som evt. kunne komme med på det kommunale seminar i maj. Der er et stort behov for driftstilskud, hvis det nuværende høje aktivitetsniveau skal fastholdes.

2.

Økonomi

 

Ingen ændring. Der er pt. kommet kr. 2000,- ind via Mårslet Bladets venner.

Ingerlise lovede at overveje at blive den nye bladkontakt.

3.

Bladudvalget

 

Gruppen har holdt møde med web-folket, der lovede at lave forslag.

Har fået kr. 3500,- til gør ren dag fra leveby-projektet.

Har møde den 15.3. med Naturforvaltningen vedr. Naturvogterprojektet.

Der er generalforsamling i Grøn Guide Århus Syd mandag 12.3. Guiderne har fået den første henvendelse om leje af film. Else Marie Hulemose vil spørge vandværket om det er nødvendigt at de salter fortovet, det virker mærkeligt når f.eks. Centerforeningen ikke engang gør det.

Miljøudvalgsmøde søndag den 11.3.

4.

Miljøudvalg

 

Holder møde 28.3 (Lena lægger det på webben).

For Hørretløkken er der givet grønt lys til byggemodning af vejanlæg, 26 villaparceller og 1 storparcel. Byggemodningen forventes klar 1. september med salg i sommer.

Anne Worm, Robert Knudsen og Finn Smerup har været til midtvejsseminar vedr. Beder Malling Ajstrups projekt. Der er ved at komme struktur på arbejdet, der har en liste på 56 punkter, hvor mange handler om organiseringen af fællesrådet og en stor del handler om det som vores visionsudvalget arbejder med. De er ved at nedsætte et byplanudvalg og vi (dvs. Jørn Hofmann og Finn Smerup) vil gerne fortælle om hvordan vi startede og hvad det videre arbejde består af.

5.

Byplanudvalg

 

Intet nyt. Mogens Jakobsen er i aften (8.3.) til møde på amtet.

6.

Trafikudvalg

 

Har annonce parat til næste blad. Det er spændende hvor mange der melder sig.

7.

Visionsudvalg

 

Kommuneplan 2001. Forretningsudvalget har ikke set problemer i kommuneplan 2001, og vi har derfor valgt ikke at holde Borgermøde om dette emne. Else Marie Hulemose og Finn Smerup skriver dog inden 28.3. en generel opfordring til kommunen, hvor vi påpeger at udbygning skal foregå harmonisk med trafikudvikling, offentlig transport, institutioner, skoler mm.

Jørn Hofmann tager til debatmøde 12.3.

Sydlige omfartsvej. Finn Krogslund (Solbjerg Fællesråd) har fået samme svar som vi har, og han indkalder til ”Århus syd-møde” når han hører nærmere.

Og så en lille positiv historie om fælles ansvar (og fælles opgaver) fra det virkelige liv. Karlsminde har spurgt om lov til at tage ud og forbedre trampestien med grus og dræn.

8.

Verserende sager

 

Ingerlise noterede til bladet. Webben informeres som vi plejer.

Finn Smerup ringer til Steen Bille for at få billeder af Aya Freund og Keld Schmidt-Møller i bladet.

Vi skal huske at udvalgene skal præsenteres igen engang.

9.

Stof til blad og web

 

Skal vi have et unge-udvalg? Tjah indtil videre tror vi at Aya Freund selv tager de punkter op som hun fanger i byen. Senest efter levebyprojektet, diskuterer vi  dette igen.

Ungegruppen spurgte om muligheden for at sætte læskur op i Bomgårdshaven til værested. Kommunen ejer grunden og vi har lov til at benytte den lejlighedsvis – hvis der ikke tages entre til arrangementer. Vi kunne se et problem i at bevare den gønne kile fri for bebyggelse. Samtidig gjorde Else Marie Hulemose opmærksom på, at gruppen miljøgruppen snakker tilsvarende projekt på andre arealer, så de to grupper skal nok koordinere arbejdet.

Vi efterlyser en politik fra TMG vedrørende benyttelse af Halhuset til møder.

Er der intgeresse for PC-kursus for ældre ? Else Marie Hulemose ringer til Mogens Brøndum for at høre om det rent praktisk kan lade sig gøre.

10.

Evt.

 

Borgerrådsgruppen har holdt planlægningsmøde. Finn Smerup kontakter Stiften for at få mødet i ”Hvad sker i dag og i morgen”.

FU-møder:

2. april

8. maj

13. juni.

11.

Næste møde (r)

 

 

 

 

Lena