Ons., 13. 8. 2001 kl. 18:30

Mødenr.:  5

Mødested:

Kildevang

Referent:

Lena

Bilag:

 

Side:

1 af 3

Finn Smerup (FS)

Else Marie Hulemose (EH)

Keld Schmidt-Møller (KSM)

Jacob Lind (JL)

Lena Henriksen (LH)

Ingerlise Wendland (IW)

Jørn Hofman Pedersen (JH)

Mogens Jakobsen (MJ)

Til orientering for:

 

 

 

Bem.:

Pkt.

Dagsorden

 

Finn Smerup orienterede om, at han havde været til møde i kommunen i fredags, hvor fællesmødet for fællesrådene blev diskuteret. Fællesmødet er den 17. september, og vi har sat to punkter på dagsordnen:

1.        Fællesrådenes økonomi i forhold til kommunen

2.        Fællesrådenes organisatoriske struktur

Borgerrådsgruppen og FU havde en god og konstruktiv snak om hvorledes en demokratisering af Fællesrådet kunne foregå. Med de hints der kom frem på sidste FU-møde, nævntes følgende:

 • Kontakt med lokale politikere for at få fif
 • Vække begejstring ved at starte konkret projekt
 • Hvad gør Birkmannsweiler
 • Samarbejde med de sydlige Fællesråd/ Fællesråd i yderdistrikterne
 • Studiekreds under aftenskolen
 • Finde interessen ved at åbne for 2 slags medlemmer (privatpersoner og foreninger)

Borgerrådsgruppen var interesseret i at fortsætte arbejdet og FU gav dem mandat til at udarbejde en strategi- og handlingsplan for hvordan vi kommer frem mod det oplæg de allerede har skrevet.

0.

Møde med Borgerrådsgruppen

 

Vi udsatte punkt 5) struktur og indhold af FU-møder til næste gang og indsatte i stedet ˝ års gennemgang af Arbejdsopgaver / mål for Mårslet Fællesråd i 2001som punkt 5.

˝.

Dagsorden

 

-

1.

Referat

 

Keld Schmidt-Møller går i gang med at rykke. Budgetmæssigt ser det fornuftigt ud, dog er der penge på posten ”lokale aktiviteter”.

Vi bevilgede kr. 2000,- til flagallé til Mårslet Byfest.

2.

Økonomi

 

Ser fornuftigt ud

3.

Bladudvalget

 

Else Marie Hulemose fortalte at ansøgning er afsendt, men der kan forventes en sagsbehandlingstid på 3 – 4 måneder. Vi syntes det lyder som et vældigt spændende – og stort – projekt.

4.

Naturpatruljen

 

Vi gennemgik status for Arbejdsopgaver / mål for Mårslet Fællesråd i 2001”:

1.        Afholde relevante borgermøder

igang

2.        Overvåge at Hørretløkken udvikler sig som planlagt

I gang. Brev til mag. 2. afdeling og vejkontoret afsendt med klage over manglende anlæg af fortov og cykelsti

3.        Undersøge holdningen i byen vedrørende arealet ved Brugsen

Informationsmøde 11. september samt artikel i Mårslet Bladet.

4.        Forhandle ændring af status for lokalplan vedr. arealet ved Brugsen

Jf. ovenfor

5.        Involvere os i areal omkring HalHuset

I gang. Arbejdsprogram eksisterer.

6.        Involvere os i forskønnelse af areal ved Mårslet Station.

Afventer færdiggørelse af Kildevang. Med i Byplanudvalget.

7.        Involvere os i forskønnelse/beplantning af areal ved OK-benzinanlæg.

I gang.

8.        Arbejde for nye trafikmålinger/registreringer på Obstrupvej, Tandervej og Hørretvej og senere Langballevej, Testrupvej og Jelshøjvej.

Er delvist sket. Trafikudvalget har sagen.

9.        Intensivere arbejdet for at få hastighedsdæmpende foranstaltninger (bump) primært på Bedervej.

Er bevilget. 6 stk. Er pt. ude i offentlig licitation.

10.     Tilse at vi får de lovede trapper etableret på begge sider af den nye tunnel.

Er færdig.

11.     Påbegynde og færdiggøre sti mellem Testrup og Mårslet.

Kommunen meddeler at det går lidt trægt. Håber på jordkøb i år.

12.     Fortsat arbejde for stiforbindelse mellem Tranbjerg/Mårslet og Mårslet/Beder

Tranbjerg – Mårslet er prioriteret højt på listen. 2. del står længere nede.

13.     Holde Århus Kommune fast på at vand på Obstrupvej skal væk.

Er drænet.

14.     Medvirke til revision af den gamle trafikplan med flere nye tiltag.

Igang

15.     Fortsat arbejde på at få koordineret køreplanerne mellem bus og tog.

Umulig opgave.

16.     Bistå ny HalHusbestyrer i forbindelse med at indføre grønne vaner i det nye værested.      

I gang. Jævnlige møder.

17.     Implementere miljødel på Mårslet-Webben.                     

Igang

18.     Foretage træplantning ved indfaldsvejene.

Myndighederne spænder ben, men arbejdet er ikke opgivet.

19.     Lave forslag til det grønne område ved Langballevej.                

Igang

20.     Lave forslag til udnyttelse/beplantning af det udtagne areal på Hørretløkken.

Igang

21.     Gennemføre "Hold Mårslet Ren" dagen som tidligere.

OK. Arbejder på at det bliver hele Århus syd næste gang.

22.     Gennemføre kampagne vedrørende miljø og trafik som i 2000.

Orientering på mulighedernes marked

23.     Tilstræbe at finde annoncesælger samt ny redaktør til Mårslet-Bladet.

Redaktør er heldigvis på plads. Annoncesælger søges stadig – kan talentbanken bruges ?

24.     Opstarte/gennemføre venskabsby samarbejdet med Birkmannsweiler i Sydtyskland.

Igang

25.     Afholde borgermøde vedr. Borgerråd (15. marts 2001).

OK

26.     Medvirke til at vort nye "Visionsudvalg" kommer godt fra start (aktivitet og information)

Igang

27.     Arbejde for at randområderne får større andel af kommunens økonomi.

I gang

5.

Listen fra rep. Mødet

 

Gruppen har i sommer:

 • skrevet klage for at få fortov og sti til Hørretløkken
 • fået etableret trappe og sti ved tunnelen
 • aftalt bump på Bedervej.

6.

Trafikudvalg

 

Jf. punkt 4).

Vedr. vejtræer arbejdes på buske (f.eks. roser) i stedet for træer, da buske ikke er en fast genstand som træer er !

Grøn guide fungerer fint. Henrik Boysen har orlov 1.9. – 1.12.

Planlagt aktiviteter til mulighedernes marked.

Fælles opgaver tramper nyt stykke sti 22. september. Broen fra Kildevang benyttes.

Seniorboligerne har dannet stilaug til at vedligeholde de trampede stier.

7.

Miljøudvalg

 

Møde på mandag vedr.:

 • Arealet ved Brugsen
 • Kontakt til arkitektskolen
 • Arealet omkring halhuset
 • Banens anlægsplads
 • Beplantning ved benzintank
 • Lokalhistorisk arkiv – hvad kendetegner Mårslet.

8.

Byplanudvalg

 

Finder deres ben at stå på. Flg. link er til deres side http://www.maarslet.net/faellesraad/visions/ . De har også problemer med at skabe debat i byen.

9.

Visionsudvalg

 

Venskabsby: Kommer på genvisit her i september. Gruppen havde møde d. 9.8.

Else Marie fik ”bogen” : ”Velfærdsbevægelsen - et debatoplæg om den nye civile velfærd”

Det blå skur: Finn Smerup holder møde med HHJ. Byplangruppen arbejder med forskønnelse af areralet.

10.

Verserende sager

 

Referat sendes til MårsletBladet (som til webben)

11.

Stof til blad

 

Eskegården holder åbent hus 14. september om eftermiddagen. Annonceres i Mårslet Bladet.

SSP-møde i Solbjerg vedr. Århus Syd den 30. august. Else Marie Hulemose og Lena Henriksen deltager

Finn Smerup bliver 60 år den 25. september. Reception i Borgerhuset på dagen fra 14-17.

12.

Evt.

 

Næste FU-møder:

torsdag 6. september (Punkt til dagsorden: Festugekomité)

mandag 8. oktober

tirsdag 6. november

onsdag 5. december

13.

Næste møde (r)