Referat af FU-møde 21. februar 2001 -

Finn Smerup (FS)

Truels Nørholm Truelsen (TNT) (ikke til stede)

Keld Schmidt-Møller (KSM)

Kim B. Nielsen (KN) (ikke til stede)

Jacob Lind (JL)

Lena Henriksen (LH)

Ingerlise Wendland (IW)

Jørn Hofman Pedersen (JH)

Else Marie Hulemose (EH)

Mogens Jakobsen (MJ)

 

 

Bem.:

Pkt.

Dagsorden

 

Godkendt.

1.

Referat

 

Keld Schmidt-Møller gennemgik regnskabet, og vi opstillede budget for både fællesrådet og Bladet.

Til rep. mødet 2002 (og vi mener 2) skal vi huske at spørge til råds vedr. udgifter til juletræ.

2.

Økonomi

 

Jacob Lind gennemgik regnskabet, og vi diskuterede budget.

De Grønne Guider vil gerne have bladet sendt til Beder Bibliotek.

3.

Bladudvalget

 

Else Marie Hulemose fortalte at de nu er oppe på fuld bemanding, både unge og personale. Det går rigtig godt også med integration med skolen og de unge i byen. Der har dog været et enkelt træls forløb, der nu er gået i orden. Lokalerne er ved at være på plads indvendigt, der arbejdes nu udvendigt og med at etablere værksteder. På længere sigt ønsker de at oprette en intern skole. De arbejder sammen med sti-grupperne, og forventer at holde åbent hus for byen til sommer når jorden er mere tør. Uffe Dam er formand for bestyrelsen.

4.

Eskegården

 

Har møde 28.3 – har flg. emner på bedding:

·         området ved HalHuset

·         arealet ved banen

·         diverse småting

5.

Byplanudvalg

 

Finn Smerup har været med til møde mellem HHJ og 3 grundejerforeninger ved banen. det blev besluttet at opsætte hegn, således at man ikke kan passere sporet  ved østsiden af stationen, samt at asfaltere stien på nordsiden. HHJ skriver selv i Bladet, bl.a. for at pointere vigtigheden af at folk ikke passerer sporet på uautoriserede steder.

Der er ved at gå pengemangel i stien til Tranbjerg. vi skal pudse lokalpolitikere på sagen.

Sti til Testrup. Godt samarbejde mellem diverse grupper og Testrup Borgerforening. Testrup overvejer muligheden af at flytte penge fra trafikdæmpende foranstaltninger til sti. Hanne Lau (vejkontoret) har tegnet et forslag til forløb. Møde igen 14.3 i styregruppen for sti Testrup – Mårslet.

Intet nyt om rumleriller. Dette kræver også politisk pres.

Belysning på P-plads ved Brugsen er principielt ikke kommunens bord.

Stiforlængelse til tunnellen under Oddervej. Naturforvaltningen er positiv, men mangler penge. Vi har flyttet opgaven til miljøgruppen.

6.

Trafikudvalg

 

Har styr på ”Gør ren dagen” 21.4.2001. Forsøger at finde noget underholdning til dagen. Grøn Guide kommer med stand, og forhåbentlig kommer kommunen med noget om affaldssortering. De deler papirer ud på repræsentantskabsmødet.

Per Henrik Hansen skriver en artikel om drikkevand på webben.

De har lavet et stort forarbejde til deres web-side. Møde med web-gruppen 25.2. Økonomien skal undersøges.

Else Marie Hulemose var til opstartsmøde for en miljøgruppe i Beder. Desværre mødte kun meget få op. Det var ærgerligt for dem. Med de fik i stedet en god aften af ud af at snakke naturlegeplads ved stranden.

7.

Miljøudvalg

 

Finn Smerup søger efter dirigent til repræsentantskabsmødet.

Mødet om kommuneplan 2001 var rigtig godt. Der står dog ikke noget som vi ikke vidste i forvejen. Der udlægges ca. 2500 ha til beboelse de næset 25 år – heraf 40 i Mårslet. Der kommer handlingsplaner hvert 4. år samt efter 12˝ år.

Visionsudvalget: Udvalgets udgangspunkt er kommuneplanen 2001 og regionsplanen fra amtet. FU får mødereferater fra gruppen, og vi sætter dem fast på dagsordnen som det 5. udvalg. Der er sidste frist for kommentarer til kommuneplanen 28.3.2001. Kommunen har en debatside på Århus’ hjemmeside vedr. kommuneplanen.

Vedr. sydlige omfartsvej, kan vi afvente udspil fra amtet. I regionsplanen står, at amtet vil ud i nærmere samarbejde med beboerne. Odder har blandet sig i debatten for at få vejen sydligere.

Else Marie Hulemose, Finn Smerup og Ivan Dybvad har været til møde med Pia Vogelius vedr. arealet ved brugsen uden at der skete noget. Vi skal skrive til Mag. 2. afdeling for at få ændret status på arealet, samt til ejendomskontoret for at lægge billet ind på et kvote-projekt. Poul Poulsen har tegnet et fint projekt, men det er en træg proces at få ændret lokalplanen.

Beder Malling Ajstrup fællesråd har 3.3. midtvejsseminar på deres projekt. Finn Smerup + evt. Anne Worm og Robert Knudsen deltager herfra på en lytter.

8.

Verserende sager

 

Det er dybt beklageligt at vi glemte at sætte Borgermødet i Bladet. Vi må konstatere at vi efter Kims udtræden ikke længere har en bladkontakt. (Tages op på næste møde – som er det første i det nye FU). Finn Smerup kontakter Birthe Jørgensen for at få et stykke på webben og han tager også kontakt til diverse lokalaviser. Lena laver opslag, som Finn sørger for at få sat op i byen. Lena lægger mødet i web-kalenderen.

Keld Schmidt-Møller har skrevet om venskabsby. HHJ skriver om sti, hegn og færdsel langs banen.

Miljøgruppen har skrevet om ”gør ren dag”.

9.

Stof til blad og web

 

Det hedder ikke medlemsmøde men repræsentantskabsmøde det vi holder den 27.2.

Under pkt. 7 på rep. mødet skal vi huske at opsummere FUs visioner.

Vi skal stadig ud at finde ny blad-redaktør. Jacob kan tage spørgsmålet op på rep. mødet under aflæggelse af bladregnskab

10.

Evt.

 

27.2. Repræsentantmøde Borgerhuset (formøde 18:00, selve mødet 19:30)

8.3. FU-møde

15.3. Borgermøde om Borgerråd.

11.

Næste møde (r)