Man., 4. 2. 2002 kl. 19:30

Mødenr.:  11

Mødested:

Kildevang

Referent:

Ingerlise Wendland

Bilag:

 

Side:

1 af 1

Deltagere:  

Finn Smerup (FS)

Else Marie Hulemose (EH)

Keld Schmidt-Møller (KSM)

Jacob Lind (JL)

Lena Henriksen (LH)

Ingerlise Wendland (IW)

Jørn Hofman Pedersen (JH)

Mogens Jakobsen (MJ)

Til orientering for:

 

 

 

Bem.:

Pkt.

Dagsorden

 

-

1.

Dagsorden

 

-

2.

Referat

 

Keld Schmidt-Møller fremlagde resultatopgørelse, regnskab samt budgetforslag for 2002 til drøftelse i FU for Mårslet Fællesråd. Lena Henriksen sender disse opgørelser ud sammen med indkaldelsen

3.

Økonomi

 

Jacob Lind fremlagde resultatopgørelse, regnskab samt budgetforslag for 2002 til drøftelse i FU for Mårslet Bladet. Lena Henriksen sender disse opgørelser ud sammen med indkaldelsen

4.

Bladøkonomi

 

Samarbejdet med Arkitektskolen vedr. det grønne område ved Brugsen er sat i venteposition, da der i øjeblikket er for få studerende inden for byplanlægning. Poul H. Poulsen har lavet og fremlagt et udkast til en "pavillon” på området.

Udførelsen af den påtænkte endelige plan for området omkring Hal-Huset vil koste ca. 3,2 millioner kroner, hvilket beløb ikke er i udsigt for tiden. Man ønsker at bearbejde det nye byråd i Århus omkring en politisk løsning. I mellemtiden vil Ivan Dybvad udarbejde en ansøgning om økonomisk støtte til Idrætspolitisk Ideprogram.

Odderbanens oplagsplads ønskes retableret som et af de smukkeste nærbaneområder. Der søges samarbejdspartnere til denne opgave. Der er enighed om, at stien bag perron 2 ligeledes skal retableres.

Beplantningen af området omkring benzintanken kunne indgå i en helhedsløsning om et æstetisk byrum sammen med Bomgaardshaven og trekanten ved Mårslet kirke, der tilsammen udgør en grøn kile. Der er allerede flere ideer, som der arbejdes videre med.

Det oplystes til alles tilfredshed, at Friluftsrådet har bevilget 100.000 kroner til Trampestien til Vilhelmsborg.

Finn Smerup genfremsatte forslag om at sammenlægge Byplangruppen og Trafikudvalget. Dette fik en positiv modtagelse, men man enedes om, at overlade afgørelsen til det nyvalgte Forretningsudvalg. ( i februar 2002) .

5.

Byplanudvalg

 

Trafikudvalget har ikke haft møde siden sidste FU-møde.

Der udarbejdes en trafikplan for 2002, men der resterer indtil nu udførelse af flere lovede projekter for 2001. Forløbet af cykelstien Tranbjerg-Mårslet blev endnu engang drøftet, og FU vedtog kommunens forslag.

Mogens Jakobsen rekvirerer beregningerne fra HHJ vedrørende nedlæggelse af 3 af banens stoppesteder, herunder stoppestedet ved Vilhelmsborg.

6.

Trafikudvalg

 

Der er så stor tilslutning til kursus i pileflet, at der tilsyneladende vil blive foreløbig 2 kurser.

Vedrørende Naturpatruljen fortæller Else Marie Hulemose, at der nu er dannet en lokal styregruppe.

7.

Miljøudvalg

 

Ingen meddelelser.

8.

Visionsudvalg

 

Byfestudvalget har allerede haft møde nr. 2 og er i gang med at bearbejde et endnu ret løst program.

9.

Festudvalg

 

FU's udvalgsformænd gennemtænker årets hændelser for at være parate til at svare på eventuelle spørgsmål ved repræsentantskabsmødet. Vi gennemgik proceduren i forbindelse med afholdelse af valg.

Arbejdsgruppen Borgerråd i Mårslet har udarbejdet en drejebog for vejen frem til et Borgerråd i Mårslet eller en demokratisering af Mårslet Fællesråd. Drejebogen blev hurtigt gennemlæst og FU enedes om at fremlægge den på repræsentantskabsmødet. Skal sendes med ud.

10.

Verserende sager

 

Som sædvanlig.

Kaj Christensen, der er ny meddeler for Århus Stiftstidende skal også have et eksemplar.

11.

Stof til blad og web

 

Else Marie Hulemose har været på besøg på Eskegården, og der ser det ud til at gå fint. Stedet er nu normeret til 6 elever med tilhørende lærere. Det går også fint med indslusning af de unge, ligesom indretningen af gården går fremad.

Da det var Ingerlises sidste aften efter 10 år i Fællesrådet, sagde Finn Smerup pænt tak for de mange års gode samarbejde, hvilket hun kvitterede for med en Wendlands Julesnaps til kaffen.

12.

Evt.

 

Tirsdag 26.2. FU-møde 18:00, Rep.-møde 19:30. Begge dele i Borgerhuset

13.

Næste møde (r)