Tors., 10. 1. 2002 kl. 19:30

Mødenr.:  10

Mødested:

Kildevang

Referent:

Lena

Bilag:

 

Side:

1 af 1

Deltagere:  

Finn Smerup (FS)

Else Marie Hulemose (EH)

Keld Schmidt-Møller (KSM)

Jacob Lind (JL)

Lena Henriksen (LH)

Ingerlise Wendland (IW)

Jørn Hofman Pedersen (JH)

Mogens Jakobsen (MJ)

Til orientering for:

 

 

 

Bem.:

Pkt.

Dagsorden

 

-

1.

Dagsorden

 

-

2.

Referat

 

Regnskabet er klar til revision. Vi har fået kommunens største tilskud pga. det høje aktivitetsniveau – og det er vi stolte af. Bl. a. derfor har vi et overskud., som vi skal tage højde for ved budgetlægningen.

På næste møde behandler vi forslag til budget. Keld styrer debatten. Vi skal huske maarslet.net, kontorartikler & PC-udstyr, Naturpatruljen og  væreby/leveby  aktiviteter.

3.

Økonomi

 

Flot regnskab hvor der er overskud på ca. 6.000,-. Dvs. vi nærmer os den ønskede kassebeholdning, der skal kunne klare et par udgivelser.

Alt er up-to-date.

4.

Bladøkonomi

 

Naturpatruljen. Søgte 382.000,- og fik 150.000,-, så de er nu i gang med at justere på projektet. Revideret projektplan sendes til bidragyderne. F.eks. kan bogen erstattes af et særtryk af Mårslet-bladet med farvetrykte midtersider. Jacob Lind undersøger priser. Især kniber det med foredragsholdere hvorfor der er en dialog i gang med Mogens Brøndum.

Det forsøges af få studerende fra informations- og medievidenskab til at lave præsentationer på vores og kommunens hjemmesider.

Men det kører derudad og de skulle gerne på skinner inden det bliver forår, således at informationsmøde senest holdes i marts.

Der er nedsat styregruppe med 2 fra miljøgruppen, 1 landmand, 1 fra forvaltningen, 1 fra naturforvaltningen samt Grøn Guide .

Samtidig er der god gang i lokal-projektgruppe (mange interesserede medlemmer), bla. undergruppe til web, blad mm.

Indikatorer afsløres om 3 uger og lokaliteterne findes på tirsdag.

FU bevilgede penge til leje af mødelokaler.

Sprøjtefrit Århus Syd. Der hænges store matrikelkort op i de lokale Brugser hvor alle borgere kan markere deres sprøjtefri matrikel med grøn tusch – ca. 3 uger omkring pinse. (Finn Smerup aftaler med Jesper Nielsen, Brugsen). Projektet går i pressen nu.

Pileflet kursus i HalHuset med aftenskolen på skinner den 2.-3. marts. Annonceres i Bladet.

Hold Århus Syd ren dag (bemærk det udvidede område) bliver 6. april 2002.

Folkeparken (trekanten ved Hørretløkken) venter på tegning fra kommunen. Else Marie Hulemose rykker.

 

5.

Miljøudvalg

 

Næste møde er 23. januar. Punkter til dagsorden er:

Her-og-nu brug af arealet ved Brugsen (evt. arkitektskoleprojekt), Arkitektskoleprojekt vedr. selve byen, HalHaven, HHJs oplagsplads, arealet ved OK-tanken samt udvalgets fremtidige struktur.

6.

Byplanudvalg

 

Vi fremsender de to sager – sti til Testrup og fortov til Hørretløkken - til embedsfolkene. Svares der ikke, rykker vi via teknisk udvalg. Senere sendes Trafikplanen direkte til teknisk udvalg med anmodning om møde.

Har lavet fintælling og vurdering på skoleforslagene.

Møde på mandag, hvor der arbejdes videre med de indkomne forslag og den nye trafikplan. Konkret skal udarbejdes oplæg til Bladet og efterfølgende Borgermøde.

Har snakket med vejkontoret og Jens Thomsen om placeringen af sti til Tranbjerg, og umiddelbart foreslog vi at lægge stien på nordsiden af banen. Dvs. krydse umidellebart vest for Frøkærparken.

7.

Trafikudvalg

 

Har holdt gensidig orienteringsmøde den 19.december. Følg arbejdet på webben.

8.

Visionsudvalg

 

Holder næste møde i januar d. å..

9.

Festudvalg

 

Else Marie Hulemose og Finn Smerup har været til ”nytårstaffel” på rådhuset. Der var de rundt og hilse på alle udvalg og især Niels Brøchner (formand Teknisk Udvalg).

Birthe Jørgensen og Finn Smerup fik i december præsenteret Århus-portalen. Kommunen har sendt referat fra mødet. Referatet er videregivet til Web-gruppen.

Vi (FU) har foreslået at hjælpe TMG med Borgermøde vedr. ideer til brug af HalHuset, og afventer TMGs beslutning og oplæg.

10.

Verserende sager

 

Som sædvanlig. Jacob sætter  information om Rep.møde den 26. februar i Bladet. Finn Smerup skriver leder og Else Marie Hulemose om Miljø-/Natur.

11.

Stof til blad og web

 

Kommunens eksempler på opgaver i 2002 uddelt til relevante personer. (Lena: disse ligger i øvrigt på kommunens hjemmeside – i samme version)

Byggemodningsafdelingen planter løg ved Hørretløkken.

Hastighedsmåleren har været her, men gik i stykker. Kommer igen efter reparation.

12.

Evt.

 

Mandag 4. 2. FU-møde  19:30 Kildevang.

Tirsdag 26.2. FU-møde 18:00, Rep.-møde 19:30. Begge dele i Borgerhuset

13.

Næste møde (r)