Mårslet Fællesråd -arbejdsopgaver/mål (handlingsplan) for 2002.

 

 

1.      Afholde relevante borgermøder i løbet af året.

2.      Fortsat deltage i arbejdet vedrørende arealet ved og omkring HalHuset.

3.      Fortsat involvere os i forskønnelse af arealerne ved Mårslet Station og benzinanlægget.

4.      Arbejde på anlæg af sti Mårslet/Testrup.

5.      Arbejde på anlæg af sti Mårslet/Beder.

6.      Fortsat arbejde på at få koordineret køreplanerne bus/tog.

7.      Videreføre bestræbelserne på at få plantet vejtræer ved indfaldsvejene til Mårslet.

8.      Gennemføre "Hold Mårslet Ren" dagen som tidligere år.

9.      Intensivere bestræbelserne på at finde annoncesælger og ny redaktør til Mårslet-Bladet.

10.  Følge seriøst op på allerede igangsat krav om større tilskud til Fællesrådet.

11.  Fastholde igangværende bestræbelser/udvikling af venskabsbysamarbejdet med Birkmannsweiler.

12.  Eventuelt gennemføre borgermøde vedrørende udvikling af økonomien i HalHuset.

13.  Fastholde kommunen på de lovede anlægsarbejder vedrørende bump på Bedervej og midterhelle på Hørretvej (ved kirken). Disse skal udføres i 2002.

14.  Opfølge anmodningen til kommunen om at etablere fortov og/eller kombineret fortov cykelsti mellem Præstegårdsvej og rundkørslen i forbindelse med den nye udstykning.

15.  Overvåge at stien Tranbjerg/Mårslet bliver udført som lovet.

16.  Forsøge at få opprioriteret tunnel nord for Frøkjærparken.

17.  Tilse at der kommer beplantning - som lovet i 2002 - af skråningerne ved tunnelen.

18.  Holde Århus Sporveje op på opsætning af to læskærme (Hørretvej 86 og udfor tidligere bodega i midtbyen)

19.  Færdiggøre "Trafikplan 2002".

20.  Undersøge hos HHJ deres plan om lukning af trinbræt ved Vilhelmsborg.

21.  Videreføre arbejdet vedrørende "Grøn Forening og Grønne Guides".

22.  Fortsætte igangværende arbejde med at det udtagne areal på Hørretløkken bliver lavet til en spændende "Mårslet Folkepark".

23.  Færdiggøre miljøsiden under www.maarslet.net.

24.  Gennemføre projektet "Naturpatruljer i lokalområde 8320 Mårslet" i dette forår.

25.  Arbejde på at sikre rent drikkevand.

26.  Gennemføre weekendkursus samt temaaften i HalHuset vedrørende pileflet og børns sundhed. (sukker/tilsætningsstoffer).

27.  Medvirke til at koordinere byfesten 2002.

28.  Tilse/videreføre den gode og sunde udvikling i Mårslet-Bladets økonomi og drift.

29.  Gennemføre eventuel rationalisering i FU ved at sammenlægge Trafikudvalget og Byplanudvalget til et nyt "Teknisk Udvalg".

30.  Søge oprettet om muligt et "Kulturudvalg" til opsamling af Væreby-Levebys aktiviteter samt ligeledes herunder at indlemme "Byfestudvalget".

31.  Nedsætte ad hoc udvalg vedr. Borgerråd.

32.  Afholde fællesmøder mellem Forretningsudvalget og de enkelte udvalg.

33.  ”Se på” cykling forbudt skiltet ved perron 2