Referat fra repræsentantskabsmøde i Mårslet Fællesråd

tirsdag den 25. februar 2003 kl. 19:30 i Mårslet Borgerhus

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent.

2.     Valg af referent.

3.     Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af 2 stemmetællere.

4.     Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i det forløbne år.

5.     Regnskab:
       a) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
       b) Regnskab for Mårslet Bladet.
       c) Regnskab for Mårslet Flagallé.

6.     Godkendelse af budget og fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent

7.     Indkomne forslag, herunder forretningsudvalgets forslag til arbejdsområder i det kommende år.
       a) Forretningsudvalgets handlingsplan

8.     Valg til forretningsudvalget (for en 2-årig periode).

På valg er Næstformand: Else Marie Hulemose (ønsker ikke genvalg), Sekretær: Lena Henriksen (ønsker ikke genvalg), Bladkasserer: Jacob Lind, 2. menige medlem: Jørn Hofman Pedersen (ønsker ikke genvalg) og 2. Suppleant: (pt. ledig).

9.      Valg af 1 revisor for 2 år, samt en revisorsuppleant (for 1 år).

10.   Eventuelt.

 

Ad. 1)    Valg af dirigent.

Finn Smerup valgtes til dirigent. Han konstaterede at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet. Han spurgte til repræsentanternes holdning til det åbne møde og konstaterede at alle var tilfredse med mødeformen, hvorefter han godkendte dagsordenen.

 

Ad. 2)    Valg af referent. Lena Henriksen valgtes til referent.

Ad. 3)    Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af 2 stemmetællere.

Tilstede var 19 (senere kom vi op på 20) stemmeberettigede foreninger ud af 53. I alt ca. 33 personer, heriblandt mindre end en håndfuld tilhørere.

Som stemmetællere valgtes Michael H. Thomsen og Jørn Hofman Pedersen.

 

Ad. 4)    Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i det forløbne år.

Anne Worm fremlagde beretningen, der er vedlagt dette referat.

Herefter supplerede Else Marie Hulemose med miljøaktiviteterne (vedlagt), og endelig rundede Robert Knudsen af vedrørende trafik-, byplan- , visions- og borgerrådsarbejdet. (også vedlagt).

 

På trods af (eller måske netop på grund af) de omfattende beretninger fremkom kun få spørgsmål og kommentarer:

 

 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad. 5)    Regnskab:
      a) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Keld Schmidt-Møller kommenterede regnskabet. Der var ingen spørgsmål og regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

 

b) Regnskab for Mårslet Bladet.

Jacob Lind gennemgik kort bladets ve og vel. Vi skal op på 1850 eksemplarer (pga. Hørretløkken) og det er nu næsten altid oppe på 36 sider pr. gang. Dette har bladgruppen til hensigt at fortsætte med.

Folk i byen er velkomne til at skrive i bladet – vel at mærke hvis man afleverer elektronisk, da bladet i 1½ år har været uden redaktør.

Gruppen overvejer om den nye Mallingpost kan stjæle annoncører; men de håber på loyale annoncører.

Derefter gennemgik han regnskabet.

Eneste kommentar var en stor ros til de arbejdende bladfolk.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

 

c) Regnskab for Mårslet Flagallé.

FU med Keld Schmidt-Møller og revisoren i spidsen svarede på spørgsmål.

Spørgsmål: Hvor er de specielle tilskud ? Svar: De er indsat på spærret konto og optræder ikke i regnskabet.

Kommentar: Det vil være ønskeligt at tilskuddene optræder i regnskabet. FU vil viderebringe opfordringen.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt med ovennævnte kommentar.

 

Ad. 6)    Godkendelse af budget og fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent.

Keld Schmidt-Møller gennemgik forslaget til budget.

 

Spørgsmål: Hvad er lokale aktiviteter, er det f.eks. byfest ? Svar: Det kunne det godt være; men byfesten hviler naturligt i sig selv. I den forgangne periode har det mest været flaghejsning ved festlige lejligheder; men tidligere har ungemusikfestival, børnemusikfestival mm. fået tilskud.

 

Spørgsmål: Liv i HalHuset, er pengene øremærket til specielle formål? Svar: Nej, ikke til nogen speciel aktivitet, men til opfyldelse af foreningens mål om, at skabe kulturelt ”Liv i HalHuset” for alle Mårsletborgere. TMG er parat til at tage et budgetunderskud på kr. 40.000,- og så valgte vi at støtte med kr. 15.000,-.

 

Spørgsmål: Den store udbygning kunne give ekstraordinære udgifter, f.eks. til informationspjece om byen mm. Svar: En pjece ligger allerede som idé / forslag i handlingsplanen; men den savner arbejdskraft.

 

Budgettet, indmeldelsesgebyr (0 kr.) og kontingent (kr. 600,- hhv. 300,- for særlige byforeninger) foreslås uændret.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

 

Jacob Lind gennemgik forslaget til budget for MårsletBladet. Der er budgetteret med en 0-løsning.

Spørgsmål: Porto, kunne en forening tjene pengene ved omdeling? Svar: Det tror jeg ikke. Vi giver kun ca. kr. 1,- pr. blad indenfor 8320, og så er vi sikre på en stabil løsning, der barer kører på rutinen.

I det udsendte budget har gruppen beskrevet reglerne for brug af bladet.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

 

Ad. 7)    Indkomne forslag, herunder forretningsudvalgets forslag til arbejdsområder i det kommende år.

a) Forretningsudvalgets handlingsplan.

Anne Worm gennemgik forslaget til handlingsplan, og forklarede at vi i år havde valgt nogle større klumper der dækkede bredere. Derfor er der ”kun” 19 punkter. Hun opfordrede til debat og tilføjelse af nye punkter.

Spørgsmål: Planværksted vedr. udvidelse af byen og den prioriteringsliste, der kommer i rapporten. Svar: Disse områder er dækket af pkt. 4) og 5), der ikke er konkretiseret endnu.

 

Spørgsmål: Der mangler noget for de unge. Dette gav en længere debat, idet punktet er vigtigt; men flere syntes de havde forsøgt. Der kom nye forslag på bordet, og punktet tilføjes handlingsplanen. Det er et vigtigt område, som det er svært at få i gang.

 

Spørgsmål: Ville det ikke være en god idé med en (motions-) sti langs Langballevej, f.eks. ned til Hovstien? Svar: FU er opmærksom på behovet for en sti det pågældende sted. Stilauget har forsøgt at få rådighed over jord til en trampet sti, men hidtil forgæves. Ønsket er også medtaget i den nye trafikplan.

 

Spørgsmål: Sti Tranbjerg à kysten. Er der nye muligheder, er den glemt ? Svar: Der arbejdes videre med stien fra Tranbjerg til Mårslet og videre til kysten; men der er stadig ingen nye muligheder fra Frøkærparken til Stationen.

 

Spørgsmål: Er det muligt at få bussen forbi seniorboligerne ved Visbjerg Hegn, bare 1 – 2 gange om dagen. Svar: Der er givet afslag en gang, men det kan da undersøges igen.

 

Spørgsmål: Der er to konkrete forslag, træplanteprojekt og folkepark. Det er vigtigt med konkrete projekter, så der sker noget. Mindre snak og mere handling.  Svar: Begge forslag står i handlingsplanen.

 

Kommentar: FU bør bede udvalgene være mere synlige både i bladet og på webben. Emner bør tages op tidligere i processen som optakt til debat.

 

Ad. 8)    Valg til forretningsudvalget (for en 2-årig periode).

 

Som næstformand opstillede Kirsten Tolstrup, der blev valgt.

 

Som sekretær valgtes Mariann Hahn-Thomsen.

 

Som bladkasserer blev Jacob Lind genvalgt.

 

Som 2. menige medlem valgtes Jens Peter Engedal.

 

Som 2. Suppleant valgtes Lars Kristian Kristiansen.

 

Da Kirsten Tolstrup tidligere var 1. suppleant blev denne post ledig for det næste år og hertil valgtes Tina Vestergaard.

 

Alle 6 valgtes uden modkandidater og med applaus.

 

Det nye forretningsudvalg ser dermed ud som vist sidst i dette referat.

 

Ad. 9)     Valg af 1 revisor for 2 år, samt en revisorsuppleant (for 1 år).

Som revisor valgtes Hans-Ole Kaae for 2 år, dvs. han og Karl Jørgen Jensen er revisorer i 2003. Som revisorsuppleant for et år valgtes Lena Henriksen.

 

Ad. 10)Eventuelt.

Vores nye grønne guide Ida Poulsen præsenterede sig selv og det arbejde hun og Birte Buhl tager fat på i det nye arbejdsprogram som de er ved at udarbejde. Ida kommer fra en lignende stilling i Brørup, hvor hun dog ikke har arbejdet med fællesråd og styregruppe, og hun glæder sig til at komme igang. En af de ideer de vil prøve er stærekasser ved boldbaner til bekæmpelse af stankelbenslarver. Birte vil arbejde med bekæmpelse af snegle. De har er specialarrangement den 21.3. kl. 14 – 16 på landbrugsskolen, reception med teaterstykke. Generalforsamling i Grøn Guide foreningen er 26.3. Til slut opfordrede hun til at vi ringer / skriver og gør brug af hende.

 

Anne Worm takkede de tre afgående FU-medlemmer for deres indsats gennem årene.

 

Else Marie Hulemose uddelte materiale til grundejerforeningerne om ”Hold Mårslet ren” – dagen den 5. april og ønskede os alle sammen - vel mødt.

 

Til sidst takkede både dirigenten og formanden for god ro og orden.

 

Referent:                                                                               Ordstyrer:                                            

 

_______________________                                              ___________________________

Lena Henriksen                                                                     Finn Smerup

Bedervej 14, tlf. 86 29 38 39

 

Formand:

 

_______________________

Anne Worm

 

Vedlagt:

·        Beretning fra Fællesrådet.

·        Mårslet Fællesråd - arbejdsopgaver/mål (handlingsplan) for 2003.Tekstboks: Formand:	Anne Worm	Visbjerg Hegn 78	8320 Mårslet	tlf. 86 29 90 52
Næstformand:	Kirsten Tolstrup	Obsturpvej 7	8320 Mårslet	tlf. 86 29 53 90
Kasserer:	Keld Schmidt-Møller	Ovesdal 38	8320 Mårslet	tlf. 86 29 34 10
Bladkasserer:	Jacob Lind	Præstegaardsvej 7 C	8320 Mårslet	tlf. 86 29 26 06
Sekretær:	Mariann Hahn-Thomsen	Præstegårdsvej 74	8320 Mårslet 	tlf. 86 29 57 92
FU-medlem:	Robert Knudsen	Testrupvej 119	8320 Mårslet	tlf. 86 29 52 01
FU-medlem:	Jens Peter Engedal 	Eskegårdsvej 3	8320 Mårslet	tlf. 86 29 05 51
1. 	Suppleant:	Tina Vestergaard	Ovesdal 28	8320 Mårslet	tlf. 86 29 68 65
2. 	Suppleant:	Lars Kristian Kristiansen	Frøkærparken 84	8320 Mårslet	tlf. 86 29 39 22