MÅRSLET F&Aelig;LLESRÅD

 

Referat af FU-møde den 26.oktober 2004 kl. 19.00

Sted:  HalHuset                                                                                    

 

Deltagere:

Anne Worm

Steen Bille Nielsen                

Keld Schmidt-Møller          

Jacob Lind                           

Tina Vestergaard                

Lars Kristian Kristiansen      afbud

Kirsten Tolstrup                    afbud

Emma Søe                            

Mødenr. 7

 

 

 

 

 

Referent:

Tina Vestergard

 

 

Pkt.

Dagsorden

                       Referat

1

Åbent hus

Alice Sørensen er interesseret i FUís arbejde og inviteres til at deltage i mødet. Det afskrækker hende ikke, og hun bliver optaget som stedfortræder for Anni Vedholm, dog foreløbig uden nogen titel.

 

2

Referat

 

Tina har lavet et udmærket referat og påtager sig endnu en gang rollen som referent.

 

3

Fastlæggelse af dagsorden

Som følger

4

Siden sidst

 

Borgerhuset: Der skal findes 3 nye til bestyrelsen for at Borgerhuset kan fortsætte som hidtil. Pålidelige kilder i byen siger at der et par stykker, der pusler med tanken, og vi mener derfor ikke det er nødvendigt at sætte stormtropperne ind på nuværende tidspunkt.

 

Kombi-bibliotek: Der har været formøde angående kombi-bib.

Biblioteksvæsenet er positive overfor tanken. Bodil Hvid også, men stiller dog som krav at der bliver tale om en udbygning. Vi skal være opmærksomme på, hvornår Byrådet holder en større overordnet bibliotekspolitisk debat. Her skal vi blande os, og forinden have sendt en ansøgning af sted til Rådmanden. Vi skal have inddraget Skolebestyrelsen. Placeringen kan diskuteres - Skolen ønsker et bedre pæd.service-center placeret midt i skolen. Kombi-bibl  skal dog helst ligge synligt for brugerne/borgerne.Ö..

Tina og Anne fortsætter arbejdet.

 

Stubben viser sig egnet til at lave en træskulptur ud af. Juletræslauget har tilbudt at donere kr. 7.000 til en kunstner. Rigtig godt. Jørn Rønnow vil gerne kaste sig ud i projektet.

 

 

Fællesrådsseminar 2004: Der er indkaldt til seminar for alle fællesrådene i Århus 22.november - Anne Worm og Emma Søe deltager.

Emne som Mårslet vil tage op: medindflydelse og information (vandhul, busplan)

 

Idrætslegeplads:  En gruppe initiativtagere vil undersøge borgernes/brugernes aktivitets- og fritidsvaner inden projektet idrætslegeplads sættes i gang. DGI vil ikke forestå undersøgelsen, men foreslår andre gangbare modeller. Steen undersøger videre.

 

5

Trafik-og byplanlægning

Der er møde i trafik- og byplan den 3.november. Repræsentanter for Trafikudvikling deltager.

 

Tafikudviklingsgruppen (midtbyplanerne) Der bliver fortsat arbejdet med Poul H. Poulsen's planer. Vejkontoret melder at der forventes rapport fra de rådgivende ingeniører, som har dette projekt i licitation for kommunen, inden årsskiftet.

 

Trafikkampagne gruppen holder møde den 3.november. Dagsorden er nye kampagner.

 

6

Natur- og Miljøudvalg

 

 

Løgene er sat i jorden. 3000 stks.

Det lykkedes at finde folk nok. Der var ca. 12-14 aktive ved Kildevang, desuden var en grundejerforening fra Obstrupvej aktive, en gruppe ved Jelshøjvej, desuden skrænten ved Præsteboligen,og en gruppe ved Agervej og Bedervej.

Det ærgerlige var at det kunne have været lavet mere folkeligt med eksempelvis uddeling af sandwiches, men løgene skulle sættes i her og nu, og desværre i weekenderne omkring efterårsferien.

 

Vandhullet ved ponnyvæddeløbsbanen: Peter Skriver, tidligere ansat ved Amtet, (har fulgt vandhullet gennem tiderne) er målløs over hvor amatøragtigt det nye vandhul bliver lavet. Løvfrø kræver lavvandet område, men det hul, der bliver gravet, er dybt. Problemet opstår til foråret. Det er meget kritisabelt.

FU, Kirsten Tolstrup, har sendt klagebrev til såvel Louise Gade som Connie Hedegaard., efter først at have klaget ved hhv. Amt og Kommune uden resultat. Der arbejdes videre, bl.a. med en klage til Naturankenævnet.

 

7

Liv i HalHuset.

-

8

Økonomi

Økonomi: ingen særlige bemærkninger

 

10

Bladøkonomi

Bladøkonomi: ingen særlige bemærkninger

 

Bladgruppen: møde i sidste uge. Store ønsker om en redaktionel gruppe samt en til at administrere annoncerne.

Nyt trykkeri? Dårligt tryk, bladgruppen undersøger evt. nyt firma. Nyt møde den 3.december.

 

11

Prioriteringer

FU's prioritering af projekter:

 

 Nye ideer:

-en oplistning af ledige "jobs"  i Mårslet, som skulle ligge på webben. En slags Tordenskjolds-marked f.eks. redaktør til bladet, formand til Borgerhuset, træner i badmintonafd. etc., med beskrivelse af de frivillige jobs, hvad det indebærer osv.

Listen skulle da opdateres løbende. Det skulle gøre det lettere for folk at byde ind på et job.

Ideen  skal først lanceres og laves som oplæg i Bladet.  Steen skriver på webben og i bladet.

 

-"Den velkomst- blå pjece" kunne fint ændres til "Det blå postkort". Jacob undersøger ved folkeregisteret.

 

-Ad hoc-grupper: Vi skal fortsat være gode til at inddrage borgerne i projekter, der kan afsluttes henover en periode. Evt. kan dele af kombi-bib. arbejdet uddelegeres til nogle fagfolk fra byen enten ved opfordring eller ved annoncering.

 

-"kasseliste" over de forskellige udvalg der bliver arbejdet i, hvem der sidder i udvalgene, hvilke projekter de arbejder på - bliver udarbejdet af Anne og Keld til nytårsstatus.

 

Prioriteringen af  FU's projekter vil vi arbejde på til næste møde eller i januar. Vi vil da også tage FU's aktivitetsplan op til revision.

Umiddelbart har Byplan, Vejnet, Kombi-bibliotek, Idrætslegeplads højstatus.

Prioriteringen vil fremover ligge som et fast punkt på dagsordenen. Vi vil arbejde på at få mere information ud til borgerne, feks. om FU's prioriteringer så tidligt så muligt for at skabe mere interesse om sagerne og afmystificere FU's arbejde i højere grad.

11

Stof til web og blad

Anne træstub, Steen om oplistning af "jobs"

 

12

Evt.

 

13

Næste møde/r

FU-møder den

 1/12                     HUSK KALENDER!