Onsdag

29/3 2006 19:00

Mødenr.

03/06

Mødested:

HalHuset

Referent:

Kurt Søe

Bilag:

Ingen

 

Deltagere:

Bjarke Jonassen.

Emma Søe.

Ivan Dybvad

Jacob Lind.

Keld Schmidt-Møller.

Kirsten Tolstrup.

Kurt Søe.

 

Afbud:

Poul Hakon Poulsen.

Tina Vestergaard.

 

Bemærkning:

#

Emne

 

- Intet at bemærke

1

Åbent hus

 

- Godkendt

2

Godkendelse af referat

 

- Skal være fast punkt på dagsordenen. Vi kunne lade fokus skifte fra gang til gang. Dette annonceres fra gang til gang (også i kalenderen på webben), så formødet kan holdes i rette ånd.

 

3

Handlingsplan

 

- Fællesråd har sponceret 550 kroner til flagallé som gave til Mårslet skolen i anledning i af 75 årsdagen.

Ivan tager med til receptionen.

 

- Placering med tegning af genbrugscontainerplads er udsendt af Poul Hakon.

Ejer af jord (kommunen) har accepteret – så nu mangler vi bare belægning, som vi har bedt affaldskontoret om.

Affaldskontoret har lovet at sætte en affaldskurv op, så man kan komme af med sin beskidte plastikpose fra flaskerne.

 

- Keld har modtaget årsberetning fra grønne guider. Og har udsendt den til alle i FU.

 

- Keld har fra kommunen modtaget bekræftigelse på modtagelse af indsigelsesbrev om Tandervej 6a.

Ivan spurgte, om fællesråd i Århus normalt bliver spurgt i forbindelse med dispensationer og det blev bekræftiget, at fællesråd har oplysningspligt overfor lokalsamfundet.

FUs fokus skal være almenvellets, og ikke interesser, som naboerne kunne have.

Vi vil for eftertiden underrette borgerne i byen om de sager, FU bliver hørt om

Bjarke undersøger om FU medlemmer kan komme ud for erstatningsansvar.

 

- CD om borgerservice/Århus kommune modtaget. Reception d 4/4 kl 14-16. Ivan deltager i denne reception.

 

4

Siden sidst/meddelelser

 

- Ivan roste formandens tale.

 

- Godt med kontrol af medlemmers repræsentation ved fremmøde.

 

- Bjarke synes at vi omtaler lokalplaner for indforstået ved kun at nævne dem ved nummer. Måske kunne vi bruge geografisk placering i stedet. Således kunne 762 hedde ’Lokalplan ved Nymarksvej’.

 

- Bjarke synes mødet var vel kort – måske kunne man have et tema oppe, noget underholdning, spisning ...

Mødet tog faktisk 2½ time, så der var ikke rigtigt plads til mere. Tiden flyver i godt selskab.

Vi kunne fx prøve med lidt at spise – eller bare en øl ekstra bagefter. Problemet er, at vi ikke kan timeboxe selve mødet.

Måske kunne mødet starte lidt tidligere.

Vi tygger på det op til næste rep. møde.

5

Evaluering af repræsentations-skabsmøde

 

- Kurt referede fra det materiale, vi har fået fra ’Trafik og veje’, dels skolevejsanalyse, dels fra Vejplanen.

Undervejs kom vi ind på Mårslets særstilling i forhold til vejplanen – idet vi jo lige knapt er færdige med prioriteringen.

Vi rundede, om vi skal have et borgermøde, når prioriterigen er overstået, men der er mere stemning for en orientering. Måske offentliggørelse fulgt op med en cafe, hvor vi i et tidsrum er til stede og klar til en snak om planen og rationalet bag prioriteringen.

 

- Vejplanens lokale indhold:

  • Sti mellem Testrup og Mårslet: 1.4 mill kr i 2008
  • Fortov syd ud af Tandervej til ny udstykning: 1.8 mill kr i 2007
  • Cykelforbindelse mellem Mårslet og Vilhelmsborg bevilget i 2005 og udførsel i 2006.
  • Synligørelse af fodgængerovergang ved Tandervej/Obstrupvej (ikke fastlagt tidsmæssigt)

 

- Indsigelsesfristen til vejplanen var 29/3. Kurt skriver til vejkontoret og får forhåbentligt lov til at komme med vores bud senere, når tingene er klar. De ting, der er med på 2006 budgettet, kan der nok ikke rokkes ved.

 

- Kurt har deltaget i møde hos Trafik og Veje angående kommunens cykelhandlingsplan.

 

6

Trafikudvalg

 

-         Processen igang. Næste møde d. 6/4.

 

- Erling og Birthe undersøger baggrund for skoleprognose. Det er uforståeligt at så mange huse giver så lidt vækst på skolen.

 

- På næste møde skal vi ud fra vores skriftige reaktion på tidligere lokalplaner prøve at skrive os frem til hvad vi mener om ’Lokalplanen ved Nymarksvej’.

 

- Der skal laves plads til daginstitution i lokalplanen. Grundejerforeningen ’Bedervej 10-82’ forsøg på at sælge jord til en institution på Bedervej bliver ikke til noget, har kommunen netop meddelt..

7

Lokalplanudvalg

 

- Hold-rent dag på lørdag 1/4. Brugs og bager sposerer som sædvanlig. Se miljøreferat for detaljer.

 

- Plan om borgermøde: Emner kunne være: bevar natur, læhegn, vandhuller, forskønnelses af byen (rundkørslen, plads ved kirken, benzinstation og areal ved stationen)

 

- Åen får en hård behandling i forbindelse med nybyggeriet.

Teknisk kontor kontaktes for at få reglerne at vide og få dem overholdt.

 

- Der var et forslag om landmændene ikke på webben kan annoncerer dagen før, at de foretager gylleudkørsel, i forsøget på at beboerne i en vis udstrækning kan tage højde for lugtgenerne. Ivan ringer til de pågældende landmænd, for at få dem med på ideen.

8

Miljøudvalg

Kampagnegruppen

Plan om trafiktælling ved skolen engang i maj.

9

Trafikkampagnegruppe

 

- Bjarke laver oplæg til næste gang – til fælles diskussion.

Måske kunne vi kombinere det med et temamøde – i forbindelse med formødet til FU-møder.

 

Vi tager det op på aprilmødet med derefterfølgende debatmøde

10

Kulturoplæg

 

 - Der var ikke nogen repræsentanter fra gruppen til stede. De er igang.

11

Børn- og Unge

 

- Besigtigelse er foretaget og der lavet en plan, hvor vi har fået lov at bruge arealet af kommunen. Centerforeningen er med i udvalget. Venter nu på befæstning af arealet.

12

Containerudvalg

 

- Keld kunne fortælle, at 17 af 53 foreninger har betalt kontingent.

 

- Efterlyse økonomisk plan fra WebGruppen. Hvornår sker der hvad?

13

Økonomi

 

- Det går efter planen

14

Bladøkonomi

 

- Kurt retter adresser på fællesrådets web

 

- Jacob: Vi skal huske at kigge på den fine handlingsplan, som vi har lavet. Noget af det kører, mens andre ting får lov at ligge uden at vi tager stilling til det

Vi kunne give ejerskab til personer eller udvalg over enkeltpunkterog derefter lave en prioritering.

Skal handlingsplanen ligge på nettet?

På næste møde skal folk have taget stilling til hvilke punkter, de kunne tænke sig ejerskab over

 

- Ivan har lavet et regneark, med rådets kalender/aktiviteter. Kurt vedligeholder den. Alle kommer med input.

 

- Hvis udvalget er orienteret om en sag pr. mail, gentages orienteringen ikke ved møderne, men emnerne nævnes til ære for fx referatet.

 

- Onsdag kunne være en fast ugedag for møder, da alle (??) øjensynligt kan.

 

Kommende møder:

o       27/4 (dog en torsdag)

o       31/5

o       21/6

o       16/8

15

Arbejdsform

 

- 150 kr i kontingent – beslutter bestyrelsen

16

Enkeltmedlemmer

 

- Keld – vedtægtsændring og kontingent.

 

- Keld vil gerne være bidragyder til blad og web.

 

- Birthe Jørgensen vil gerne være bindeled mellem FU og webben.

17

Stof til blad og web

 

- Trådløs net i halhuset – kurt spørger HalHuset, Ellers betaler vi selv.

 

- Referat sendes til alle men Ivan er den eneste, der ventes på svar fra.

18

Evt. – Kalender

 

- Tirsdag d. 4/4: Reception borgerservice/Århus kommune. Ivan deltager.

 

- Næste møde i FU: 27. april, formøde kl 19

19

Kalender