Onsdag

21/6 2006 19:00

Mødenr.

06/06

Mødested:

HalHuset

Referent:

Kurt Søe

Bilag:

Ingen

Deltagere:

Ivan Dybvad

Keld Schmidt-Møller.

Poul Hakon Poulsen.

Jacob Lind.

Emma Søe.

Kurt Søe (ref).

Afbud:

Tina Vestergaard.

Kirsten Tolstrup.

Bjarke Jonassen.

 

Bemærkning:

#

Emne

Ingen fremmødte.

1

Åbent hus,

Intet emne

Punkt om lokalplan 698 tilføjet

2

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

3

Godkendelse af referat fra den 31. maj 2006.

Jens Thomsen havde tilbudt at fortælle om, hvordan gyllespredning falder ind i årets kalender.

 90% af gyllen spredes i løbet af 14 dage i foråret. Jens har et stort område, der ligger spredt rundt omkring. Udbredningen af gylle er styret af det annoncerede vejr så der tages hensyn til nedbør og vindretning. Der planlægges for en minimal lugt i bymæssig bebyggelse.
De områder, der ligger umiddelbar ved siden af en mark, kan ikke undgå lugtgener.
Andre landmænd kan have sværere ved at planlægge, da deres jorde måske ligger mere ens for Mårslet, eller de har maskinstation til at udføre arbejde en bestemt kalenderlagt dag..
Jens indvilgede i at give webmaster besked en uges tid før gyllesæsonen starter om foråret, så folk kan huskes på det.

 

4

Besøg af Jens Thomsen, Tranbjerggaard.

1)      Webgruppe har fået den årlige betaling for udgifter i forbindelse med drift af net.
Ellers intet at berette. Heller ikke fra bladøkonomien.

5

Økonomi

Trafik

 • Vi har udarbejdet kommentar til Teknisk Udvalg ang Beder Bering vejen. Den blev fremlagt ved foretræde 19/6 af Ivan og Kurt.
 • Trafiknotatet, som er udarbejdet sammen med Trafik og Veje, har været en tur igennem skriftlig korrektur. Det blev dog til mere end kommaer, der blev flyttet. Det er et vældigt godt dokument, der skippes af til kommunen.
  Der skal holdes café-møde i juni!
 • Vi har lavet et indlæg til Mårslet-Bladet om børns egen-transport til skolen.

Byplan

 • Genbrugscontainere.
  PHP har kontaktet Fakta’s projektafdeling og fået tilladelse til at etablere en plads til flaskegenbrugscontainere mellem Fakta’s åbne varegård og banen. Denne placering er lidt afsides, men det eneste reelle alternativ til placeringen ved tanken.
  Har fået Affaldskontoret’s foreløbige accept. Har sendt plan og visualisering til Affaldskontoret og afventer skriftlig accept. 

Blad

 • Forslag om bidrag til bladgruppen til køb af ny pc. Jacob finder ud af, hvad det kan koste – og en model for støtte.

Natur og miljø

 • Ingen løgplanter fra kommunen i 2006-uddelingen.
 • Arbejder videre med forskønnelse af byen, hvor man i første omgang vil lave en tegning af nogle af områderne
 • Aktivitetslisten vil blive gennemgået. Gruppen kan ikke selv nå hele vejen rundt  og vil derfor prioritere.
 • Vejtræer – Jørgen Brandt Andersen har aftalt med Flemming Kristiansen at Flemming retter træer op - mod at vi fjerner det yderste træ på Bedervej, der ikke kan reddes.

Prognoser fra Stadsarkitektens kontor.

 • Kommunens embedsmænd er opmærksomme på, at tilvæksten bliver noget kraftigere end de i de seneste lokalplaner beskrevne 60 familieboliger pr. år. Derfor har Stadsarkitektens Kontor anmodet Økonomisk Sekretariat om at udarbejde en ny prognose med en tilvækst på 150 familieboliger pr. på i 6 år. En tilvækst på dette niveau vil give et markant yderligere pres på såvel daginstitutions- som skoleområdet. Den nye prognose vil i efteråret 2006 blive indarbejdet i den årlige revision af forventninger til boligbyggeriet for de kommende år – og som det ser ud nu bliver det sandsynligt de 150 familieboliger pr. år i 6 år, som er det bedste skøn p.t. Det er indlysende, at tallene vil indgå i de kommende drøftelser og overvejelser, når udkast til lokalplan 762 Nymarken skal behandles umiddelbart efter sommerferien.

Børn og ungeudvalg

 • Følge op på brev til Louise Gade. Dette afventer nye prognoser.

6

Siden sidst/meddelelser, herunder kort information fra udvalgene.

Foretræde for teknisk udvalg:

 • Vores indlæg kan læses på maarslet.net
 • ”Slet bylaug” var også til stede. De argumenterede for en løsning af trafikken gennem Slet.
 • Vejplanen bliver næppe vedtaget før sommerferie.

7

Vejplan 2006. Opdatering vedr. foretrædet mandag den 19.06.06.

16/8 – flyttes muligvis hvis Peter Thyssen kan deltage en anden dag.
27/9
25/10
29/11
12/1 nytårskur
24/1
1/2 (ca.) revideret regnskab foreligger.
7/2 reserveres
13/2 indkaldelse til repræsentantskabsmødet skal være udsendt.
27/2 repræsentntskabsmøde

8

Fastsættelse af møder i perioden september 2006 – februar 2007.

·        Augustmødet: Seniorudvalg

9

Temaer til de kommende FU-møder (den åbne del)

Nyetablerede regnvandbassin ved Testrupvej. Kommunen har sendt søerne, der allerede er etablerede, til høring.

 • vi vil spørge til timingen (bygge før indsigelse)
 • Vi tror det vil øge naturens kvalitet. Vi spørger Lars Peter Nielsen for en udtalelse.
 • Der ses ingen grund til at lave indsigelse.

 

Åbeskyttelseslinien i relation til bebyggelse.

Først nu kan kommunen søge dispensation for den 25 meter overskridelse af å-beskyttelses, som alle har kendt til siden den blev trukket tilbage i forhold til det  oprindelige forslag. FU valgte derfor ikke at kommentere sagen yderligere.

10

Lokalplan 698

Fællesrådets hjemmeside opdateres – nu med billeder


Jacob starter en bruttoliste over lederskribenter til MårsletBladet, der hver måned kontaktes for at  huske på muligheden for at lave leder

11

Evt.