Onsdag

27/9 2006 19:00

Mødenr.

08/06

Mødested:

HalHuset

Referent:

Kurt Søe

Bilag:

Ingen

Deltagere:

Ivan Dybvad

Keld Schmidt-Møller.

Poul Hakon Poulsen.

Jacob Lind.

Emma Søe.

Tina Vestergaard.

Kirsten Tolstrup.

Kurt Søe (ref).

Afbud:

Bjarke Jonassen.

 

 

#

Emne

Tema:   Der var intet tema til dette møde. Næste mødes tema vil være Flagallé.

 

Åbent Tema Møde

Der blev indskudt flg punkter på dagsordenen:

-   Bod ved festugen

-   indvielse af sti

-   pjece om byen

-   orientering til Web og Blad

1

Gennemgang og godkendelse af dagsorden.

Godkendt med flg. rettelse:

 

Ad 6) (Fællesmøde med områdets større institutioner og organisationer i 8320.)

Der er ikke aftalt nogen mødedato

2

Godkendelse af referat fra den 16. august 2006.

Fællesråd:

Der er 6000 kr til ”lokale aktiviteter”.
Derudover er der 8000 tilovers fra LevebyVæreby og 4400 fra Fuga (der er øremærket til unge-relateret aktivitet.
Vi opfordrer gennem bladet folk til at søge.

 

Blad:

Intet at bemærke. Der var ros fra alle i FU til bladet for farverne i sidste nummer.

3

Økonomi.

Trafik:

1)      Gunnar Jensen, Frøkærparken, har udarbejdet et forslag til skiltning i Mårslet og Tranbjerg for at synliggøre den nye cykelsti mellem de to byer.
Århus kommune er i forvejen ved at lave en cykelhandlingsplan, hvor også skiltning indgår.
Kurt koordinerer, så kommunen får adgang til Gunnars forslag – og prøver at få sat lidt skub i skiltningen.

 

2)      Der er nu kommet et byskilt op syd for den nye bebyggelse på Tandervej..

 

3)      Det endelige trafiknotat er modtaget fra "Trafik og Veje" - det vil snarest blive lagt på nettet

 

4)      Vi tager kontakt med ”Trafik ogVeje” for at få begrænset lastbiltrafikkens hastighed på Obtrupvej/Tandervej. Nogle mennesker,der bor i centrum, føler sig meget generet af støj og vibrationer. Især den meget tidlige start på dagen er generende.

 

Hal-gruppen:

1)      Der har været afholdt møde i styregruppen og en nyoprettet ”bygge-gruppe”. Vi  har udarbejdet skitser, der er et første forsøg på at sætte størrelsesforhold og muligheder for placering på papir.

 

2)      Poul har foreslået, at byggegruppen udvides med arkitekterne i ”træhuset ved Hørretvej/Jelshøjvej”, Iben Dombernowsky og Svend Åge Christensen. Vi vil nu som næste skridt få lavet et par egentlige skitser, der kan præsenteres for Lokale- og Anlægsfonden.

 

3)      Trampesti:
Der er ikke penge til trampestier fra kommunen før næste år, meddeler Ole Skov fra kommunen (Natur og miljø).

Miljø

1)      FU’s aktivitetsliste gennemgået for de punkter der står Natur- og miljøgruppe ud for. Herunder er nævnt de punkter vi ikke når:

a.       Afholdelse af borgermøde om miljø (det er opgivet).

b.       ”Hold Mårslet ren hele året” kampagne.

c.       Naturpatruljer. I det omfang de stadig fungerer, er det uden for vores regi.

Derudover skal vi have samlet nogle af punkterne under en ”fortællende” overskrift.

 

2)      Hvert forår ønskes skiltene med ”Sprøjtefri zone” stillet op og samtidig en artikel om snegle i MårsletBladet. Kirsten kontakter Birte Buhl, grøn guide.

 

3)      Vi vil ud og se på tingene. Evt. holde møde på ”åstederne” som søndagstur.

 

4)      Folderen ”Forslag til Indsatsplan for Beder for sikring af drikkevandet” er delt ud også i Mårslet området, da det kommer ind under det område forslaget dækker. Og Mårslet Vandværk er/har været med i udarbejdelsen af planen. Emma har kontaktet Birte Buhl og Mårslet Vandværk for yderligere oplysninger. Vi forsøger at få lavet et samlet skriv fra Århus Syd.

 

5)      Emma har snakket med to fra vandværkets bestyrelse. De var ikke bekymrede – folk skal selvfølgelig fortsat vise ansvarlighed. Man har påbegyndt en ny boring i Langballe f. eks. til at overtage forsyningen, hvis den nuværende boring bliver forurenet eller ramt af uheld. Man vurderer at kloakkerne kan holde endnu otte år.

BørnOgUnge:

1)      Information om muligheden for etablering af nyt pasningstilbud for børn i 4 – 5 klasse, som er etableret af DGI og Århus Kommune i fællesskab, med støtte af Kulturministeriets pulje ”Børn og unge i bevægelse”. Det blev besluttet at udskyde mødet. Ivan indkalder TMG og BørnOgUnge udvalget til et møde senere.

 

2)      Møde i udvalget mandag den 18.september.

 

3)      Opfølgning af punkterne fra sidste møde:

 

a.       Vi gennemgik vores første udkast til et brev direkte stilet til Louise Gade, som vi forfattede lige inden der gik sommerferie i den.
Vi gennemgik et nyt udkast, hvor vi har rettet teksten ind efter de nye tal  i skoleprognosen. Vi gør igen opmærksom på det kommende behov for institutionspladser, og vi ønsker et møde med hende snarest, hvor vi gerne vil høre Århus Kommunes handleplan på børneområdet i Mårslet (institutioner og skole).
Brevet bliver afsendt snarest.

 

b.      Unge-udvalget under b & u: nyt møde med ny afdelingsleder, Per Knudsen; onsdag den 4.oktober.

 

c.       Ivans materiale fra DGI: stor interesse i vores udvalg for at have noget fremadrettet at arbejde hen imod, så det ikke kun handler om udbygningen. Vi vil gerne have indflydelse på at et evt. kommende fritidstilbud i Mårslet kunne være en idræts-fritidsklub for de 10-14 årige. Vi vil gerne deltage i et evt.møde med Else Najbjerg, DGI. Et møde som Ivan vil indkalde til .

 

d.      Poul fremlagde sine ideer vedr. multihallen.

 

4

Siden sidst/meddelelser, herunder kort information fra udvalgene.

1)      Lokalplan 762 Nymarken:

a.       FU havde foretræde for Teknisk Udvalg den 25.09.06, kl. 16,00. Indsigelsen kan læses i sin fulde ordlyd her.

 

b.      Grundejerforening Nymarksvej havde også foretræde. De foreholdt Tekninsk Udvalg, at bebyggelsen i dispositionsplanen lå nord syd, hvilket gav udsigt og luft til både gammel og ny bebyggelse. I lokalplanen er bygningerne derimod tegnet  øst-vest, hvilket giver et unødigt massivt indtryk af den nye bebyggelse set fra den gamle – og fjerner udsigtsmulighederne for mange af de nye huse.
Derudover slog de også et slag for etablering af den glemte vej, som de sammen med Grundejerforeningen Bedervej 10-86 ønsker anlagt.

 

2)      Lokalplan 761 Hørretløkken. Offentlig høring indtil den 01.11.06
Lokalplanen kan ses her.
Vi vl igen benytte lejligheden til at få TU i tale.
Kurt, Keld, Birthe Jørgensen, Erling Sørensen indgår i ny gruppe (hvis de vil). Kurt indkalder.

 

3)      Etablering af 4 søer/vandhuller på Eskegårdens jorder.
Poul tager kontakt med lodsejer for at koordinere den ønskede trampesti langs Giber Ås nordside.

5

Lokalplaner m.v.

Cafémødet fik fire gæster, som blev orienteret og som ikke havde indvendinger. Notatet er hermed færdigdiskuteret.

 

Rådmanden har endvidere godkendt det, så det nu kan afleveres til Teknisk Udvalg.

6

Trafiknotatet og udvalgets cafémøde den 06.09.06.

1)      Referatet fra mødet kan ses her.

 

2)      Forskønnelse af midtbyen: På foranledning af Jørgen Brandt  Andersen har Poul lavet et par skitser. Oplægget var: Det eksisterende vildtvoksende buskads erstattes med en klippet bøgehæk og et opholdsareal, der åbner sig ud mod Bomgårdshaven.
Der er to forslag (Mariann Hahn-Thomsen og Jørgen Brandt Andersen er tovholdere):

 

a.      1 Muren bevares og den skarptskårne hæk bygger videre herpå i fuld respekt for Bomgårdens eneste tilbageværende rest.

 

b.      Muren trækkes tilbage, så fortovet bliver bredere. Derved dannes en pendant til den store bue på den anden side, op mod kirken.

7

Forskønnelse af Mårslet Midtby og miljøgruppens møde den 07.09.06 med Århus  Kommunes afdeling for Natur og Miljø.

Ingen henvendelser om at overtage tjansen. FU vil give sagen opmærksomhed i tiden der kommer. Måske vil flagalléen være suspenderet i en tid efter 31/12. Vi laver temamøde om det til næste FU møde.

8

Flagalleén.

Handlingsplan: Vi gennemgår listen på de næste møder. De punkter, der er knyttet til grupper, skal de relevante grupper have gennemgået inden nytår.

9

Gennemgang af handlingsplan og kort drøftelse af arbejdsform.

Det virkede fint med nogle plancher, der tager udgangspunkt i aktuelle sager. Folk kommer og kigger på disse og kommer derigennem i snak . Måske mest relevant for nytilflyttere.
Forberedelse skal starte på aprilmøde.

10

Bod ved festugen.

Det var et fint arrangement. Kommunen havde en stor del af æren for eventen. Og det var dejligt at se de mange fremmødte.

 

Mårsletbladet har bragt artikkel.

11

Indvielse af sti til Vilhelmsborg.

Steen Bille har en næsten færdig udgave.
Nordea og Brugsen vil nok hver skyde 1000 kr i pjecen. Steen vil finde ud af hvad det koster at få den trykt.
Pjecen er tænkt sendt til nyankomne og/eller via link fra webben

12

Pjece om 8320 området.

Dette vil være et fast punkt for eftertiden på dagsordenen.

14

Orientering til Web og Blad.

1)      Naturpatruljepjecen som blev husstandsomdelt ved projektets afslutning findes nu (på pdf) på webben

 

2)      Ivan tager til møde torsdag i kommunen til det årlige fællesrådsmøde.

 

3)      Vejplanen for 2006 er nu godkendt – præcis som det udkast, vi allerede har set.

15

Eventuelt.