Onsdag

29/11 2006 19:00

Mødenr.

10/06

Mødested:

HalHuset

Referent:

Kurt Søe

Bilag:

Ingen

Deltagere:

Ivan Dybvad

Keld Schmidt-Møller.

Poul Hakon Poulsen.

Emma Søe.

Tina Vestergaard.

Bjarke Jonassen.

Kurt Søe (ref).

Afbud:

Kirsten Tolstrup.

Jacob Lind.

 

 

#

Emne

Revision af  kommuneplanen

Besøg af Birgit Donslund, Århus Kommune, Teknik & Miljø, der, i de to timer mødet varede, gav os et fint indblik i processen frem mod den kommende kommuneplanen.

Den store mulighed for at påvirke planen fra vores side vil ligge i foråret 2007.

 

Åbent Tema Møde om

Revision af  kommuneplanen  

Dagsorden godkendt.

Punkt ”Undersøgelse af kollektiv trafik” tilføjet

1

Gennemgang og godkendelse af dagsorden.

Referat godkendt.

2

Godkendelse af referat fra den 26. oktober 2006.

Fællesrådet:

-         Alle har betalt kontingent, så regnskabet er snart meget stabilt – og ser fint ud.

 

Bladet.

-         Jacob ikke til stede

 

Behandling af indkomne ansøgninger vedr. aktivitetspulje og overskydende beløb fra ”Væreby/leveby-projektet”:

-         Halgruppen: udgift 11250 kr. til brugerundersøgelse. Vi dækker halvdelen. Pengene vil gå fra det tiloversblevne VærebyLeveby projekt, som det passer meget godt til.

-         Kunstskolen søger om penge, der skal ”bidrage til det kreative og kunstneriske liv i byen, herunder kreativ udfoldelse og udstillinger skabt af borgerne selv”. Fællesrådet vil støtte med op til 1500 kr. til blivende materialer, tænkt ind i forskønnelse af byen.

3

Økonomi.

Trafik:

 1. Trafik ogVeje”, Politiet og bygningsinspektoratet er blevet kontaktet for at få begrænset lastbiltrafikkens hastighed og omfang på Obtrupvej/Tandervej. Det er ikke helt klart, hvem der kan gøre noget, men politiet føøger udviklingen.
 2. Trafikkampagnegruppen søger et (gerne flere) nye medlemmer. De har desuden planer om en mørkekampagne.
 3. Der har været møde med de andre fællesråd i Århus Syd om Beder-Bering vejen. Vi følger forslaget i byrådet om projektering tæt. Og så skal vi vedligeholde opmærksomheden omkring projektet.

Hal-gruppen

 1. Som man har kunnet se på Mårslet-net og i Mårsletbladet er der uddelt, indsamlet og indtastet spørgeskemaer.
 2. De foreløbige skitser er sendt til Lokale- og anlægsfonden. Vi har fået en kvittering for modtagelsen og et løfte om et snarligt svar.

 

Langballe-udvalget

 1. Poul har undersøgt emnet og har vedhæftet et eksempel på en bevarende lokalplan for en tilsvarende landsby. I dette tilfælde Tåstrup ved Harlev.
 2. Poul vil foreslå Langballe-repræsentanterne, at vi udarbejder en råskitse til en tilsvarende lokalplan for Langballe og uddrager et resumé af heraf som forslag til indarbejdelse i kommuneplanrevisionen.

Børn-og ungeudvalget

 1. Henvendelserne til B&U-rådmand Louise Gade omkring institutionspladssituationen i Mårslet har ikke givet resultat i form af mødeaftale. Og faktisk er situationen på området, at der er et par ledige instutionspladser i byen. Så vi venter lidt…
 2. Der har som tidligere refereret været afholdt et møde med emnet Fritidssport med DGI Østjyllands projektleder, Else Najbjerg, der gennemgik muligheder og betingelser for et projekt i Mårslet.
  Vi har på efterfølgende B&U møde aftalt at arbejde videre med et projekt med udgangspunkt i Hallhuset.
  Et gennemgående tema i projektet vil være en række smagsprøver på ”marginal-sportsgrene”, f. eks windsurfing, kajakroning, vandski, motocross, osv. Vi vil på net og i blad opfordre forældre med interesse for de forskellige sportsgrene om deltagelse i form af instruktion og oplysning.

Miljø

 1. Vi har fået tilsagn fra Rikke Kroier om Århus Kommunes bidrag til forskønnelse af området mellem OK-tanken og Hørretvej: fjerne eksisterende beplantning, levere bøgeplanter til bøgepur og foretage én årlig klipning. Resten skal vi selv bidrage med. D.v.s. praktisk arbejde. Jørgen Brandt Andersen er tovholder.
 2. Der afholdes snarest muligt møde med Banestyrelsen vedr. forskønnelse af området ved stationen. Her er Ulrik og Karin Björnsson tovholdere. Poul H. Poulsen deltager også.
 3. Vedr. drikkevand har Natur- og miljøgruppen aftalt at næste mødes tema bliver indsats for drikkevandet i Mårslet. Willy Tang fra Vandværket og Birte Buhl, grøn guide, er inviteret med. Og vi vil invitere byens borgere til formøde (17. januar kl. 19.00 i HalHuset).
 4. Hold-rent-dagen bliver den 14. april 2007.
 5. Og så er vi næsten færdige med at få sammenskrevet de mange punkter fra FU's aktivitetsliste, som hører under Natur-og miljøgruppen.

4

Siden sidst, meddelelser og opfølgning på uafsluttede punkter fra tidligere møder

Kommuneplangruppen: Der er møde med kommunen d. 10/1 hvor Keld, Poul, Ivan og Kurt deltager.

 

Keld og Kurt deltager d. 7/12 i et møde på rådhuset, hvor der skal udpeges 1-2 personer til den følgegruppe af interesseorganisationer, der skal følge kommuneplanens tilblivelse.

Keld er derefter igangsætter på kommuneplangruppen.

5

Drøftelse om igangsætning af processen vedr. revision af kommuneplanen, med udgangspunkt i temamødet.

Keld kommer med input til dette punkt, evt. ved før mødet at udsende et notat.
Keld har rettet fejl, så teksten passer og smidt irrelevante emner væk.

 

6

Gennemgang af handlingsplan.

1)      køreplan fastlagt.

2)      kommenteret og rettelser indført – næste behandling 24/1

3)      listen offentliggøres sammen med indkaldelse til repræsentantskabsmøde

7

Drøftelse af hvad der skal være fællesrådets fokusområder i 2007, som færdiggøres på vores førstkommende møde den 24. januar 2007

Keld og Kurt udfærdiger brev som svar på ønke om at flytte afgangstider for bus eller tog.

10

Undersøgelse af kollektiv trafik

Det fungerer fint med Kelds bidrag til Mårslet Bladet om fællesrådets arbejde.

Kurt er kontakt til web – men har ikke fået specielle opgaver i denne omgang.

11

Orientering til web og blad

Intet.

12

Evt.