Onsdag

24/1 2007 19:00

Mødenr.

1/07

Mødested:

HalHuset

Referent:

Kurt Søe

Bilag:

Ingen

Deltagere:

Ivan Dybvad

Poul Hakon Poulsen.

Emma Søe.

Tina Vestergaard.

Kirsten Tolstrup.

Jacob Lind.

Kurt Søe (ref).

Afbud:

Keld Schmidt-Møller.

Bjarke Jonassen.

 

 

#

Emne

Tina sagde bl.a. i sit oplæg, at de grønne områder bliver trængt – og det åbne land flytter længere væk.

Plejehjemsboliger langs banen er et eksempel på det første – de nye udstykninger på det sidste.

 

Kan vi (ud over at kæmpe for at få grønt langt ind som element i nye udstykninger) gøre nogle af de resterende grønne områder mere attraktive/brugbare/synlige?

 

Vi kunne sætte fokus på Bomgårdshaven:

-          For det første kan man lave en sti fra Eskegårdsvej til butikstorvet. Ruten bliver allerede brugt, når der er mulighed for det, dvs. ikke for pløret og ingen køer på marken.

-          Der kunne laves en sti langs nordsiden af åen – fra Hørretvej til Eskegårdsvej – inde under træerne med en slags befæstning.

-          Måske kunne hele Bomgårdshaven gøres tilgængelig – ligesom den er ved byfesten. Man kan slå græsset i baner, så det var let at komme rundt. Man kan plante frugttræer, så vilde blomster. Kvaliteten skal være bedre en Mårslet parken.

-          Sti langs børnehaven fra Eskegårdsvej. En let forandring at lave, som vil give endnu en mulighed for at ”komme rundt”.

-          Hvis man fra butikstorvet kunne lave adgang til Super Brugsens sydvæg og sætte et par bænke og borde op, vil det blive en fin lille solplads.

 

Der var megen snak om man kunne lave noget i Bomgårdshaven, samtidig med at arealet bliver afgræsset af køer eller får. Det vil give en bedre naturpleje (= plads til mange plantearter, som ikke trives i højt græs – det ser bedre ud og det kræver ikke så meget knofedt) og nærheden med dyr er også værdifuld for mange. Det er dog ikke helt uproblematisk. Er arealet sort nok til at kunne udnyttes – Kan (og skal) man holde tingene adskilt?

 

Næste skridt: Indbyde Ole Skov Rasmussen til en temaaften i foråret 2007.

 

Tema: Mårslets ”Grønne åndehuller”.

Oplæg ved Tina Vestergaard, efterfølgende debat og beslutning om det videre forløb.

Tilføjet:

9) Lokalplan 761: det videre forløb

10) Velkomst pjece

 

Gennemgang og godkendelse af dagsorden

Intet at bemærke

 

Godkendelse af referat fra den 29. november 2006.

Intet at bemærke

 

3) Økonomi

- Fællesrådet. (da Keld har meldt afbud, gennemgår vi kun kort det udsendte materiale)

- Bladet.

Børn og Unge – møde i november:

 1. Vi sendte i oktober en henvendelse til Børn/unge og Louise Gade, hvor vi endnu engang gjorde opmærksom på situationen på børneområdet herude. Af svaret fremgik det tydeligvis, at der ikke bliver foretaget noget førend den ny plads-behovsanalyse kommer engang i det nye år. Vi behandler punktet på vores næste møde i børn/unge-gruppen 23.januar.
 2. Skolesituationen: Vi regner med at skolebestyrelsen arbejder på at få skolen opgraderet, men vi er reelt bekymrede over, at de færdige huse skyder op som paddehatte, uden der reelt er tegnet en streg på skole-området i Mårslet. Vi er bekymrede for de små årgange, 1.+ 2. klasserne. Der er mange børn og klasserne er næsten fyldt op. Store årgange og små klasselokaler. Vi forventer, at det bliver her, tilgangen kan mærkes de kommende år.
  Vi følger op på punktet til mødet 23.januar.
 3. DGI-projekt: Efter mødet med Else Najbjerg arbejder vi videre på at få stablet et projekt på benene her i byen. Formålet med DGI-projektet er at give en alternativ pasningsmulighed for de 10-14 årige i Mårslet. Det kører allerede 9 andre steder i Århus med stor succes.
  Det er et pasningstilbud med fast forankring i idræt og bevægelse. Projektet skal knyttes til en af byens institutioner, og der skal ansættes en idræts-pædagog.
  Vi håber, at kunne få det til at køre fra sommer 2007.

 

Børn og Unge – møde i december:

Deltagere: Per Knudsen (Mårslet Ungdomsskole), Mette Lene Schulz og Tina Vestergaard

 

Vi har brug for en håndfuld unge, fra nuværende 8.klasser som vil indgå i et arbejde med at få ideer til byfesten samt næste års aktiviteter. Per Knudsen arbejder videre på dette.

 

Følgende aktiviteter arbejder vi videre på:

 1. sommerferie-aktiviteter for de unge – grill-aften, bålmad, boldspil på forskellige aftener.
 2. bod til byfesten, f.eks. en mad-bod, hvor ”Jamie”-holdet kan lave mad over bålet.
 3. evt. optræden af en stand-up komiker til byfesten
 4. være aktive i forhold til god information til forældrene samt de unge om aktiviteterne i Ungdomsskolen.

Nyt møde 14.marts

 

Trafikudvalg:

 1. Dorte Rasmussen foreslår i en mail, at man inddrager arealet ved busvendepladsen, når den engang er nedlagt, i trafikdæmpningen. Kurt har svaret at det er en god idé, som vi giver videre til ”Trafik og Veje”.

 

 1. Trafikkampagnegruppen har lavet en happening over tre dage, hvor man på ”brændpunkterne” i morgentrafikken satte levende lys i vejkanten. Det var et rigtigt fint initiativ, som blev bemærket og kommenteret positivt af mange. Vi fik hjælp udefra, idet Christian, Lene, Trixi, Lisbeth og Bjarke gav en hånd med.

 

 1. Der har i Århus Stiftstidende været fokus på cykelveje i Århus. I den forbindelse kom det frem, at skiltningen af stien fra Frøkærparken til Tranbjerg er gået i stå – vist mest pga. at Jesper Frandsen, ”Trafik og Veje”, er på barselsorlov, så vores aftale med ham er sat stand-by. Kurt tager kontakt med Anne Maribo Vinter, ”Trafik og Veje”, og får status og gerne fremdrift.

 

 1. Fællesrådene i Århus syd har haft foretræde for Teknisk Udvalg (TU) i forbindelse med udvalgets behandling af Beder-Bering vejen – mest som en statuering af, at vi følger processen opmærksomt og gerne vil have gang i den. Sagen er nu sendt tilbage i byrådssalen med TUs anbefaling om at komme i gang med:

· afklaring af linieføring og tilslutning til det øvrig vejnet i samarbejde med fællesrådene i Århus Syd

· indarbejdning i kommende kommuneplaner

· igangsætning af skitseprojekt og VVM undersøgelse

Vi kan vist dårligt ønske mere – bortset fra, at der ikke går langhalm i processen

 

 1. Kurt er blevet indbudt til at orientere om trafiknotatet på generalforsamling i Grundejerforeningen Frøkærparken d. 28/2. Vi har sagt ja tak.

 

 1. Birte Halvorsen har henvendt sig angående forbedring af den kollektive trafik. Trafikudvalget har holdt et møde med hende, og vi vil i martsnummeret af Mårslet bladet invitere til borgermøde, hvor vi vil kortlægge byens behov. Der skulle være gode muligheder for ændringer, hvis vi snakker med én stemme om dette område, fordi byen vokser. Vi foreslår et møde d 13/3. Efter (og måske på) mødet vil vi lave en gruppe, der skal stå for arbejdet – ligesom trafikgrupperne opstod.

 

Natur- og miljøgruppen:

 

Vi holdt møde den 17. januar, hvor temaet var vand. Willy Tang fra Mårslet Vandværk var inviteret, og han fortalte om Vandværket og dets boringer, om vandkvalitet og sikring af det. Derefter var der en god snak med mange idéer om forskellige initiativer til at gøre folk opmærksomme på, hvad det er vi skal passe på med. Mest hvad angår drikkevandet, men også natur og miljø mere generelt.

Derudover er årets Hold-rent-dag fastlagt til den 14. april. Og der blev kort informeret om det videre arbejde med beplantning af rundkørslen på Hørretvej og området ved OK-tanken.

OK-tank forskønnelse påtænkes igangsat i foråret.  Det gør beplantning af eksisterende rundkørsel også.

 

Hal-udvalget:

 1. Spørgeskemaundersøgelsen er afsluttet.
  Essensen er, at de adspurgte ud over de faciliteter man på forhånd forventer at finde i en ny idrætshal, efterspørger en svømmehal og et bibliotek.

 

 1. Der er aftalt et møde med Lokale- og Anlægsfonden fredag den 26.01, hvor de allerede fremsendte skitser og det dugfriske resultat af brugerundersøgelsen vil blive gennemgået.              

 

Plejeboliger (36 stk):  Ivan tager kontakt til Niels Schmidt, Trafik og Veje for at sikre koordinering.

Der kommer lokalplan, så vi er ikke sat uden for indflydelse endnu.

 

Nytårskur – fint arrangement.

 

Flagallé – omtales i Mårslet Bladet. Vi følger op med et web indlæg om økonomien i at være flagalléopsætter.

 

4) Siden sidst, meddelelser og opfølgning på uafsluttede punkter fra tidligere møder. Husk at udsende information via en kort mail. (under dette punkt vil der være særlig fokus på området ”Trafik”, da der har været en del i spil siden sidste møde: Omtale på webben, Foretræde vedrørende Beder/Bering, fremskyndelse af sti projekter, indkaldelse af ”den lille trafikgruppe” vedr. kollektiv trafik m.v. Desuden vil vi under dette punkt evaluere ”Nytårskuren” og drøfte etablering af 38 plejeboliger

Poul, Keld og Ivan var med til mødet.

 

Godt visionært møde, hvor man talte om, at man ikke bare kan bygge uden på en by(Mårslet) eller på siden af by (Malling) men skal skabe plads til de mange nye boliger ved at lægge helt nye området ud i nærheden af god infrastruktur.

 

Kommuneplanrevision kommer indenfor de næste to år.

 

Byplanlæggerne tilbyder (lukkede) dialogmøder i forbindelse med kommuneplanlægning – måske på et overordnet plan.

God ide - gerne sammen med de øvrige fællesråd.

Der kommer forslag til dette møde senere.

 

5) Revision af kommuneplanen. Information fra dialogmødet med Kommunen den 10.01.07 og drøftelse af det videre forløb.

Ivan indkalder – og koordinerer med Keld angående udsendelse af regnskab og beretning.

På valg er Tina, Kurt og Jacob, Poul og Bjarke (sidstnævnte ønsker ikke genvalg)

 

Kurt kontakter til Birte Halvorsen

 

6) Repræsentantskabsmødet den tirsdag den 27. februar 2007. Aftale om den praktiske gennemførelse, mødeindkaldelse til foreningerne, input til beretning, kandidater, leje af borgerhuset, forplejning m.v.

Udsat.

 

7) Drøftelse af hvad der skal være fællesrådets fokusområder i 2007, som opfølgning på vores drøftelse på seneste møde.

ad 9) Lokalplanen er i byrådsbehandling i dag sendt til udvalgsbehandling.

Vi skal have foretræde, som vi plejer – og fremføre de specifikke problemstillinger, som også blev anført i indsigelsen til lokalplanen.

 

ad 10) Vi laver en foromtale i bladet, så liberalt erhverv kan nå at give lyd. samt hvad præmisser, der er .

Emma sender beskrivelse ud til alle – så folk kan melde ind med manglende emner.

 

8) Åben for tilføjelser.

9) Lokalplan 761: det videre forløb

10)Velkomst pjece

1.      Ivan til Birthe: Tilflytningsprognose – til web

2.      Keld: plukker i referat

3.      Kurt: kollektiv trafikgruppe til blad

 

11) Orientering til Web og blad

Emma og Kurt tager orlov ca. ½ år

 

Dialogmøde – vi arbejder videre med sagen. gennemfører i foråret 2007

 

12) Evt.