Onsdag

7/2 2007 19:00

Mødenr.

2/07

Mødested:

HalHuset

Referent:

Keld Schmidt-Møller

Bilag:

Ingen

Deltagere:

Ivan Dybvad

Keld Schmidt-Møller.

Jacob Lind.

Afbud:

Poul Hakon Poulsen.

Emma Søe.

Kurt Søe.

Tina Vestergaard.

Kirsten Tolstrup.

Bjarke Jonassen.

 

Bemærkning:

#

Emne

Ingen fremmødte.

1

Åbent hus,

Intet emne

Godkendt

2

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

3

Godkendelse af referat fra den 24. januar 2007

1)      De fremlagte regnskaber (Fællesråd, Mårslet-Bladet og Flagallé) blev godkendt

2)      Kommunen har offentliggjort, at Mårslet i 2007 modtager 20.000 i tilskud. Uændret i forhold til 2006

3)      Budget for Fællesrådet: Kassereren udfærdiger budget, som kommenteres og godkendes via mail.

4)      Budget for Mårslet-Bladet blev godkendt

4

Økonomi

1)      Fællesrådsseminar 1. marts: Ivan Dybvad deltager

2)      Forslag fra kommunen om skiltning ved cykelstier

a.       Forslaget er udmærket, dog bør skiltet ved stationen flyttes, så det tager højde for den kommende sti i forbindelse med sikring af skolevejene.

3)      Ivan Dybvad laver notat, som beskriver flagallé problematikken (ingen tovholder). Udsendes sammen med indkaldelse til repræsentantskabsmødet.

5

Siden sidst/meddelelser, herunder kort information fra udvalgene.

1)      Flyttes til den 20. marts pga. forfald fra såvel formand som kasserer. Keld Schmidt-Møller tager kontakt til Borgerhuset (betaling skal verificeres)

2)      Ivan Dybvad og Keld Schmidt-Møller mødes i uge 7 og checker, at alt er på plads

3)      Keld Schmidt-Møller sender indkaldelse til Ivan Dybvad – med tydelig angivelse af ny dato

4)      Keld Schmidt-Møller ændrer datoen for leje af Borgerhuset

5)      Dirigent og referent. Forslag til dirigent blev drøftet.

6

Repræsentantskabsmødet den 27. februar 2007


 

Tidligere bearbejdet handlingsplan blev godkendt.

7

Gennemgang og godkendelse af FU’s handlingsplan

1)      Deltagelse i dialogmøde for Århus Syd fællesrådene og kommunens embedsmænd (22. feb. 2007)

a)      Ivan Dybvad udsender invitation til FU, trafik-, miljø- og B&U-udvalg

8

Revision af kommuneplan

Ingen tilføjelser

9

Åben for tilføjelser

Keld Schmidt-Møller sender uddrag af referat til Mårslet-Bladet

 

10

Orientering til blad og web

Intet

11

Evt.