Referat af FU-mødeden 31.05.07

 

Til stede

Ivan Dybvad

Ina Vestgergaard

Birthe Halvorsen

Kjeld Schmidt Møller

Jacob Lind

Kirsten Tolstrup

Poul H Poulsen

 

 

Gæster:

Kim Hundevadt

Niels Peter engedal

leneGinnerup

Mogens Damkjær

 

Dagsordenen for det åbne møde indeholdt ingen specifikke emner

 

 

Ivan Dybvad bød velkommen til de fremmødte gæster.

 

Lene Ginnerup indledte med at bede om at høre fællesrådets kommentarer til deres håndtering af kiosk-sagen. Dels de trafikale forhold, dels de æstetiske forhold omkring bygningens højde.

 

Kim Hundevadt nævnte, at fremmødet var starten på en proces, der kommer til at rulle i lang tid. Der vil blive sat en lang række initiativer i gang, juridiske og i form af forskellige kampagner.

Poul Poulsenís initiativ omkring et torv ved kirken var starten på de senere trafikdæmpningsinititativer, Dette var positivt. Men da Poul siden har investeret i fast ejendom andre steder i byen er der tale om kasketforvirring.

Poul Poulsen og Kirsten Tholstrup må gøre op med sig selv om de vil være spekulanter eller deltage i fællesrådets aktiviteter.

Kim Hundevadt nævnte, at Kirsten Tholstrup selv har indgivet klage mod aktiviteter på nabogrunden (Midgården),.

Den anden ejer af kiosken, Peter Kjær, har indgivet klage over dispensationsansøgning på en anden byggesag, ejet af Poul Poulsen, samtidig med at Poul Poulsen tegnede på kioskprojektet.

 

Niels Engedal nævnte, at han er dybt skuffet over fællesrådets manglende stillingtagen.

Han nævnte, at hans formål var at få stillet et mistillidsvotum for at fåKirsten Tholstrup og Poul Poulsen suspenderet fra Fællesrådet.

 

 

De tre øvrige fremmødte gæster gik ind for Kirstens og Pouls suspension.

 

 

Ivan Dybvad redegjorde for fællesrådets holdning.

 

FU har indgivet en indsigelse mod den påvirkning af de trafikale forhold, som projektet medfører.

Det ligger ikke i FUís regi at være smagsdommer på konkrete byggesager eller del i nabouoverensstemmelser. Når spørgsmål omkring kiosksagen har været drøftet er dette foregået uden Kirsten Tholstrups og Poul Poulsens tilstedeværelse.

 

Poul Poulsen redegjorde for forløbet omkring byggesagen. Det skitserede hus har en højde og taghældning, der svarer tid de øvrige langs Tandervej, hvilket er indenfor kommuneplanens rammer. Det er korrekt, at der er givet dispensation mhtbebyggelsesprocenten. Denne er 57% mod kommuneplanenes 40%.

PHP forklarede, at dette er normal praksis, da kommuneplanes tal er udtryk for den laveste fællesnævner, hvorefter kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde kan fastlægge den acceptable bebyggelsesprocent.

 

Det forhold, at Peter Kjær har protesteret mod en dispensation til Poul Poulsens byggeri er netop et eksempel på, at naboer naturligvis protester, når de bliver spurgt. Det er dumt andet. Ellers risikerer man bagefter at blive dømt for nøl. Og normalt foregår klager og svar herpå i en professionel og sober tone. Det er kommunen der lægger navn til forslaget om dispensation og den efterfølgende afgørelse.

 

PHP spurgte, om hans eventuelle udtræden af FU ville stille naboerne tilfreds. Svaret var, at det ville være et skridt i den rigtige retning.

 

Ivan Dybvad var glad for responsen fra de fremmødte naboer og lovede, at de fremførte synspunkter ville blive genstand for overvejelser i FU.

 

 

Emner fra det efterfølgende ordinære møde:

 

Økonomi:Kontingentbetalingen forløber fint. Derfor er økomien OK

 

Flagalle: Der er nu fundet en afløser, der allerede er tiltådt..

 

MårsletBladet. Jacob Lind refererede seneste nyt. Økonomien er OK

 

Trafik: Keld har deltaget i møde med gennemgang af de bevilgede penge

Henviste til det udsendte referat.

Anne Maribo Winther, som vi har haft et fortrinligt samarbejde med i forløbet, har har anlægsansvaret for Beder Bering-vejen .

 

 

 

 

 

Mårslet den 10.06.07

 

 

Poul H Poulsen