Referat af FU-møde  den 21.06.07

 

Åbent møde;

Tema: De grønne områder/det åbne land

Ole Skov Rasmussen, Århus kommune, Naturforvaltningen

 

 

Til stede fra Fællesrådet:

Ivan Dybvad

Birthe Halvorsen

Kjeld Schmidt Møller

Jacob Lind

Poul H Poulsen

 

Indbudt gæst:

Ole Skov Rasmussen, Århus kommune, Naturforvaltningen

 

Øvrige gæster:

Karin og Ulrik Bjørnsson

Marie og Knud Knudsen

Søren Byriel

Martin Poulsen

Svend Voxtorp

 

 

Ref:

Ivan Dybvad bød velkommen til de fremmødte gæster.

 

Ole Skov Rasmusen har arbejdet i Århus Kommune med dette emne i 33 år. Han har et stort lokalkendskab, og har været medvirkende til gennemførelsen af andre lokalt initierede projekter, bla Trampestierne

 

Århus kommunes Naturforvaltning har med  kommunalreformen overtaget en række opgaver fra amtet, bla planlægning i det Åbne land.

 

Århus er meget begunstiget. 468 kvadratkm, hvoraf 30 % er bebygget, 57 % landbrug, 9% skov og 4% natur.

 

Århus Kommune har udarbejdet et oplæg til revision af kommuneplanen, en Planstrategi, der sendes ud til offentlig debat i efteråret.

Planstrategien omhandler primært Byvækst og det åbne land.

 

I denne forbindelse har man udsendt et spørgeskema til ca 1600 borgere. Et af emnerne er borgenes opfattelse af og brug af det åbne land dog de grønne områder.

¾ svarede, at det er det lokale grønne område, der er den rekreative ressource, der har størst værdi.

En bolig i nærheden af skoven foretrækkes frem for ved kysten.

På spørgsmålet om, hvilket lokalområde, der fortrækkes, er Mårslet/Beder/ Malling suverænt det mest foretrukne område. Her findes §3-områder (Giber Å),habitat-område ved kysten, bøgeskoven mod vandet ved Moesgaard.

 

Planstrategien indeholder et forslag om etablering af tom helt nye byer syd for Mårslet på i alt ca 20.000 indbyggere. Disse nye planer medfører, at de arealer i umiddelbar nærhed af Mårslet, der i den eksist. kommuneplan er udlagt til fremtidigt byvækstområde, er taget ud igen. Dette passer fint med kommunens større fokus på beskyttelse af drikkevandsressourcerne.

 

Kommunen deltager i udarbejdelse af en  VMP3 plan, hvor man kommer med forslag til områder, der kan holde på kvælstoffet. I den forbindelse der planer om et initiativ omkring omlægning af arealer langs Giber Å fra omdrift til overdrev.  Der er forskellige muligheder for finansiering, bla anvendelse af midler, der er afsat til spildevandsrensningsanlæg.

 

 

 

Ordinært FU-møde

 

Godkendelse af referatet

Referat fra 31.maj blev godkendt.

 

Godkendelse af ny medlemsforening

Mårslet Gamle Bydelsforening er godkendt og optaget. .

 

Trafikgruppen

Der har været afholdt møde med Peter Thyssen

Godt møde, hvor især Beder-Bering-vejen var et centralt emne.

 

Kollektiv trafik.

Emnet blev udsat til næste møde

 

Godkendelse af seneste refeferat

Referat fra 31.05 blev godkendt.

 

Økonomi 

Økonomien er OK.

Der er bevilget et mindre beløb til trafikkampagnegruppen

 

Fritidssport. 

Tina og PHP refererde at detaljerne omkring initiativet er ved at falde på plads. Ansættelse og aflønning af idrætspædagog varetages af DGI. Der uddeles folder og inviteres til informationsmøde i forbindelse med skolestarten.

 

Flagallé

Der er fundet afløsere til hvervet som flagopsættere.

 

Repræsentantskabsmødet den 26.06.

Detaljer omkring det praktiske forløb blev aftalt.

 

Åben for tilføjelser:

Revision af kommuneplanen.

Ivan Dybvad:: Måslet var oprindeligt den eneste by, der inviterede til et informationsmøde med kommunal detagelse og efterfølgende etablering af debatgrupper.

Beder har efterfølgende tilsluttet sig fremgangsmåden. 

 

Der stiles mod et orienteringsmøde den 17 sept  med deltagelse af kommunale topembedsmænd.

Endvidere et cafémøde ca 10 oktober..

 

Næste møde

Mandag den 20.08

 

 

 

 

 

Den 24.06.07 

Poul H Poulsen