Referat af FU-møde  den 20.08.07

 

Åbent møde;

Tema: Intet emne

 

 

Til stede fra Fællesrådet:

Ivan Dybvad

Birthe Halvorsen

Kjeld Schmidt Møller

Jacob Lind

Poul H Poulsen

 

1)     Gennemgang og godkendelse af dagsorden.

2)     Godkendelse af referat fra den 21. juni 2007.

3)     Økonomi

-          Fællesrådet.  

-          Bladet.

4)     Forretningsudvalgets organisation frem til ordinært repræsentantskabsmøde i 02/2008.

5)     Trafik (Keld Schmidt-Møller udarbejder oversigt over områder/emner der skal drøftes under dette punkt)

6)     Planlægning af mødet den 17. september 2007 om revision af kommuneplanen.

7)     Henvendelse fra ”Mårslet Gamle Bydels Beboerforening”, jf. tidligere udsendt skrivelse.

8)     Siden sidst, meddelelser og opfølgning på uafsluttede punkter fra tidligere møder.

9)     Fastsættelse af datoer for møderække frem til ordinært repræsentantskabsmøde.

10) Etablering af velkomstudvalg – oplæg fra Hans Ishøy, som tidligere er udsendt. 

11) Åbent for tilføjelser.

12)  Nyt til blad og web.

13)   Evt.

 

Ad 1

Dagsordenen blev godkendt

 

Ad 2

Referatet blev godkendt

 

Ad 3

Økonomi:

FU: Både den øjeblikkelige og den generelle situation er OK.

Bladet: JL udarbejder budgetforslag. Efterfølgende forhandling med storbrugerne.

 

Ad 4

Tina Vestergaard står fast ved, at hun trækker sig fra FU. Dog fortsætter hun arbejdet med Fritidssport.

 

aD 5

En borger har klaget over lastbilparkering i et boligområde. Han har undersøgt, reglerne på området og har fundet  at det mange steder er forbudt. Se i øvrigt under pkt. 8.

 

Ad 6

Møde den 17 sept

Drejebogen blev gennemgået og tilpasset.

 

 

Ad  7

Poul Poulsens erklærede sig inhabil og deltog ikke under dette punkt. Ivan Dybvad ønskede ikke at deltage.

KSM har efterfølgende svaret foreningen, at FU fastholder de indsendte bemærkninger vedr trafik og parkering.

 

 

Ad 8

I Trafikudvalget arbejdes der for tiden med følgende emner:

 1. Belysning ved tunnel under banen - specielt på den stejle trappe ned til tunnellen
  1. Henvendelse fra en beboer på Præstegårdsvej om dårlig belysning af trappe og tunnel. Trafikudvalget giver henvendelsen videre til kommunen
 2. Bump og hastighedsregulering ved Kildevang

Henvendelse fra Brugerrådet på Kildevang. Politiets vejtekniske afdeling har besigtiget forholdene og har ingen indvendinger.

 1. Sti Langballe - Mårslet

Henvendelse fra beboer i Langballe om farlige situationer for gående og cyklende. Trafikudvalget støtter ønsket om en sti

 1. Protest mod sti bag Mølleparken

Mølleparken fastholder deres protest mod etablering af sti mellem Mølleparken og Banen

 1. Lastbil-parkering i Mårslet

Henvendelse fra en borger vedr lastbilparkering i et beboelsesområde

Skal lastbiler have lov til at parkere på villavejene i Mårslet? I de fleste andre byer er det forbudt. I nyere lokalplaner er der udlagt særlige lastvognsparkeringspladser.

KSM: Der er en generel regel om lastbilparkering på vej.

Trafikudvalget nævner det aktuelle problem for rette offentlige myndighed.

 1. Den glemte vej - og 8320.dk med fleres deltagelse i trafikudvalget og især på trafikmødet

Er efterhånden ved at være afklaret. 8320.dk kan komme med i det store trafikudvalg som enkeltpersoner

 1. Trafikmødet

FU har meldt afbud

 1. Busvendeplads som chikane

Oplæg fra Dorthe Rasmussen. Er med i Trafik og Vejes overvejelser

 1. Kioskprojektet - adgangsveje og parkering
 2. Fortov langs Tandervej og Mustrupvej

Vi forsøger at få fortovene etableret inden vinter

 

Halgruppen

I halgruppen er man nået frem til et projektmateriale, der nu skal præsenteres for RealDania-Fonden, med henblik på en ansøgning om tilskud.

 

Ad 9

Næste møde. 25. sept

 

Efterfølgende møder:

31.0kt

03 dec

02. jan

11.jan nytårskur.

31.jan

 

 

Ad 10

Velkomstpjece udsat til næste møde.

 

Ad 11

Åben for tilføjelser

Planlægning af Testrup_Mårslet stien er nu så langt, at kommunen tager skridt til ekspropriation af areal langs Testrupvej indenfor byskiltet. 

 

Ad 12

Nyt til blad og web

Ikke relevant

KSM udarbejder en beretninger fra festugen

 

 

Næste møde

Mandag den 25.09

 

 

 

 

 

Den 23.08.07 

Poul H Poulsen