Referat fra FU – møde, 31/10 2007

 

Til stede       Ivan Dybvad

                      Keld Schmidt Møller

                      Jacob Lind

Birthe Halvorsen

Poul H Poulsen (ref.)

 

Dagsorden

1)      Gennemgang og godkendelse af dagsorden.

2)      Godkendelse af referat fra den 25. september 2007.

3)      Økonomi

-         Fællesrådet.  

-         Bladet.

4)      Etablering af velkomstudvalg

5)      Udkast til Planstrategi 2008/revision af kommuneplanen.

6)      Trafik. Orientering om mødet der har været afholdt med Trafik og Veje den 25.10.2007..

7)      Orienteringsskrivelse fra Århus Kommune vedr. ejendommen Hørret Byvej 18, Mårslet.

8)      Siden sidst, meddelelser og opfølgning på uafsluttede punkter fra tidligere møder.

9)      Åbent for tilføjelser.

10)   Nyt til blad og web.

11)  Evt

 

Referat

Ad 1)   Dagsordenen blev godkendt

 

Ad 2)  Referatet blev godkendt

 

Ad 3)  KSM: Økonomien i FU er OK. Ingen forhold, der giver   anledning til bekymring.

 

JL: Økonomien i Mårsletbladet er belastet af det voksende antal modtagere/tilflyttere, der kun i begrænset omfang giver flere indtægter.

 

JL har iværksat en runde med henvendelser til de store bidragydere, Kirken, Skolen Fællesrådet m.fl. med henblik på forøgelse af bidragene.

Forhandlingerne er ikke afsluttet.

 

Ad 4)  Velkomstudvalg/-pjece: Venter til Emma og Kurt er hjemme.

                      Forskellige nye forslag til indhold. Jacob sender til Emma.

                                           

                      Ad 5) Planstrategi

FU indsender et høringssvar fra det udvalg, der har været nedsat til formålet. Materialet består af 6 separate svar, hver med forskellige fokus på emnerne: Nye byer versus fortsat udvikling af de eksisterende byer samt Beder-Beringvejen.

KSM: Vi burde have sat personerne med modstridende sammen indtil der kom hvid røg op. Det er for sent i planstrategisammenhænge. Men det kan vi nå ved den kommende proces om Beder Beringvejen. Vil gerne at der kommer et svar fra FU og ikke fra undergrupper.

PHP: det har været en god proces.

KSM: Ikke en god proces

 

                      Ad 6) Trafik

 

                      Ad 7) Hørretvej 18, Mårlset

FU har ingen indvendinger mod det forerslåede projekt, der består i indretning af bolig en eksisterende tidligere landbrugsbygning.

 

Ad 8)

Lokalplan 794. Vi har ikke i sinde at bede om foretræde. Det har hidtil været strategien at der skulle være et nyt emner for vore foretræde.

Det er der ikke denne gang. Vi indsender skriftlig indsigelse, hvor der henvises til at enhver ny bebyggelse i området medfører pres på skole,

 

Multihallen. Arbejdet fortsætter. Der arbejdes med ansøgning til RealDanian Fonden. Møde aftalt med Århus Kommune, Sport og Fritid den 22.11.

 

Trafik

Der har været afholdt et møde i trafikgruppen den 13.09.

God diskussion, hvor man blev enig om processen.

Trafikgruppen har haft møde med Trafik og Veje, Århus Kommune den 25.10.

Beder-Beringvejen: Der bliver indkaldt til møde med alle fællesråd med linieføring og tilslutningsveje.

Vejen er i flere sammenhænge blevet nævnt som en ”højklassevej”

På mødet blev der spurgt til denne definition Anton Iversen, afdelingsleder i Trafik og veje nævnte, at vejen er planlagt som en 2 sporet vej. Der kan ikke bygges en 4-sporet vej til det afsatte beløb. 

En tidsplan for vejprojektet skønnes pt. at være:

2007-08 møder med fællesråd mht linieføring.

2008-09 VVM-redgørelse.

2010. Forelægges byrådet.

2011: Projektering og opstart

2012. Færdiggørelse

 

Det blev på mødet af Trafikudvalget foreslået, at der laves nogle særskilte trafikanalyser for Mårslet. Anton Iversen var ikke afvisende

 

Videreførelse af trafikudvalget afventer Kurt’s hjemkomst.

 

                      Ønske fra Langballe om bevarende lokalplan

En borgergruppe har indsendt et høringssvar til Planstrategien gående ud på, at der udarbejdes en bevarende lokalplan for Langballe.

ID laver en tilsagnsskrivelse.

 

Mårsletwebben Arbejdet hektisk. Kurt og Keld.

Debatsiden har været lukket i en periode, da debatindlæggene dominerede kraftigt. Er nu genåbnet efter en omstrukturering, hvor debatten er flyttet fra forsiden.

 

Miljøgruppen. Forskønnelse af arealet mellem kirken og OK-tanken er igangsat

                     

                      Ad 11) Evt

                      Ingen emner

 

Næste møde: den 03.12.

 

Referent: Poul H Poulsen