Generalforsamling
i TMG's hovedafdeling.

Tidspunkt: 28/03/2006 19:30
Sted: HalHuset
Arrangør: TMG's hovedafdeling

Tirsdag 28. marts kl. 19:30 i HalHuset

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Hovedbestyrelsens årsberetning
3. Hovedbestyrelsens aflæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning
4. De enkelte afdelingers redegørelse
5. Godkendelse af årsberetning og årsregnskab
6. Fremlæggelse af hovedbestyrelsens planer for det kommende år
7. Fremlæggelse af budget for det kommende år
8. Godkendelse af den nominerede hovedbestyrelse
9. Valg af hovedbestyrelsens forretningsudvalg
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Indkomne forslag
12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på hovedgeneralforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.