Repræsentantskabsmøde
i Mårslet Fællesråd

Tidspunkt: 27/02/2008 19:30
Sted: Mårslet Borgerhus
Arrangør: Fællesrådet, forretningsudvalget

Afholdelse af repræsentantskabsmøde i Mårslet Fællesråd.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Godkendelse af nye medlemsforeninger, jf. vedtægternes § 3, stk. 2.

4. Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af 2 stemmetællere.

5. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i det forløbne år.

6. Regnskab:
a) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
b) Fremlæggelse af revideret regnskab for Mårslet Bladet til godkendelse.
c) Fremlæggelse af revideret regnskab for Mårslet Flagallé til godkendelse.

7. Godkendelse af budget og fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent.

8. Indkomne forslag, herunder forretningsudvalgets forslag til arbejdsområder i det
kommende år.

9. Valg til forretningsudvalget, jf. vedtægternes § 6, stk. 4:
Formand, valg for to år. På valg er Ivan Dybvad (genopstiller ikke)
Næstformand, valg for et år. Ekstraordinært valg.
Kasserer, valg for to år. På valg er Keld Schmidt-Møller (villig til genvalg)
FU-medlem, valg for to år. På valg er Emma Søe (villig til genvalg)
1. suppleant, valg for to år. På valg er Kirsten Tolstrup (genopstiller ikke)

10. Valg af revisor samt revisorsuppleant, jf. vedtægternes § 7, stk. 5:
Revisor, valg for to år. På valg er Finn Jacobsen.
Revisorsuppleant, valg 1 år. På valg er Finn Smerup

11. Evt.

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet.

Forretningsudvalget for Mårslet Fællesråd

Indkaldelsen kan hentes som pdf-fil her: link

link