Repræsentantskabsmøde
i Mårslet Fællesråd

Tidspunkt: 24/02/2009 19:30
Sted: Borgerhuset
Arrangør: Fællesrådet

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Godkendelse af nye medlemsforeninger, jf. vedtægternes § 3, stk. 2.

4. Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af 2 stemmetællere.

5. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i det forløbne år.

6. Regnskab:
- 1. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
- 2. Fremlæggelse af revideret regnskab for Mårslet Bladet til godkendelse.
- 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for Mårslet Flagallé til godkendelse.

7. Godkendelse af budget og fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent.

8. Indkomne forslag, herunder forretningsudvalgets forslag til arbejdsområder i det kommende år.

9. Valg til forretningsudvalget, jf. vedtægternes § 6, stk. 4:
- Næstformand, valg for to år. På valg er Emma Søe (genopstiller ikke)
- Sekretær, valg for to år På valg er Kurt Søe (villig til genvalg)
- Kasserer, valg for ét år. På valg er Lene Ginnerup (genopstiller ikke)
- Mårslet-Bladet økonomi På valg er Jacob Lind (villig til genvalg)
- FU-medlem, valg for to år. På valg er Poul H. Poulsen (villig til genvalg)
- 2. suppleant, valg for to år. På valg er Birte Halvorsen (genopstiller ikke)

10. Valg af revisor samt revisorsuppleant, jf. vedtægternes § 7, stk. 5:
Revisor, valg for to år. På valg er Finn Jacobsen.
Revisorsuppleant, valg 1 år. På valg er Svend Voxtorp

11. Evt.

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet.

Forretningsudvalget for Mårslet Fællesråd

link email