Generalforsamling
Lokalhistorisk Forening

Tidspunkt: 23/03/2010 19:30
Sted: Sognehuset
Arrangør: Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening afholder Generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens aktiviteter
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg
a. Valg af bestyrelse
På valg er: Ingerlise Wendland
Hanne Hansen (ønsker ikke genvalg)
Else Svendsen (ønsker ikke genvalg)
b. Valg af 2 revisorer
c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
d. Valg af 1 revisorsuppleant
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4, skal være Else Svendsen, Langballevej 117, i hænde senest 1 uge før. (else.svendsen@gmail.com)
Under kaffepausen vil der være salg af lokalhistoriske hæfter ”Mårslet…her hvor vi bor” samt udsalg af Egnsarkivets dubletter af ældre lokalhistoriske bøger, bl.a. en stor samling af Østjysk Hjemstavn.
Efter kaffepausen er der foredrag om Moesgård hovedbygnings restaurering med arkitekt Torsten Hinge. Foredraget ledsages af billeder på storskærm.

email