December måneds nyt
1/12/2000

Nytårshilsen fra Fællesrådets formand
Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Nådens Gud ! lad dit solskin i vår
os skænke på marken et gyldent år !
Velkommen nytår, og velkommen her.

For mig, er disse linier fra salmen indbegrebet af nytår. Her går vi vi fra
det ene splitsekund til det andet, fra det gamle år til det nye. Fra det
kendte til det ukendte, på blot eet sekund - fantastisk i grunden.
Her i Mårslet, har vi ord for at være særdeles aktive. Vi planlægger ting -
vi gennemfører ting, og vi ser gode og tilfredsstillende resultater af vore
bestræbelser. Med andre ord, der bliver gjort noget.
Jeg vil gerne på vegne af Mårslet Fællesråd og projektet Mårslet - fra
Væreby til Leveby, ønske alle mårslettere et rigtigt godt og lykkebringende
nytår 2001.
Mange nytårshilsner
Finn Smerup/ formand
(lørdag den 30. december)

Pas på med fyrværkeriet og de stråtækte huse
For det meste er de stråtækte huse i Mårslet et charmerende træk, som byen bryster sig af.
Nytårsaften er byen omvendt nødt til at udvise respekt og omtanke for de stråtækte huse og deres beboere. Husene er nemlig i fare for at blive ramt af forkert affyret og nedfaldende nytårsfyrværkeri. Det gør ingen skade på huse med hårdt tag, men for tre år siden nedbrændte et stråtækt hus i Mårslet netop på grund af fyrværkeri.
Det får beboerne på Lindegårdsvej, hvor der ligger tre stråtækte huse, til at minde om politivedtægtens bestemmelser om fyrværkeri.
Sikkerhedsafstanden til stråtækte huse er 200 meter. Anvendelse af raketter inden for denne afstand fra et stråtækt hus må ikke finde sted. I vindretningen fordobles afstanden til 400 meter. Læs politivedtægtens bestemmelser her.
I Mårslet ligger der stråtækte huse både på Hørretløkken, Hørretvej, Obstrupvej og Lindegårdsvej. Derfor har 200- og 400-meters bestemmelserne stor betydning. 200-meters bestemmelsen dækker således fra Hørretløkken i nord til Agervej i syd. 400-meters grænsen omfatter ligeledes Ovesdal i syd. Se et kort over området her.
Overtrædelse af politivedtægten vil virke personligt ansvarspådragende, gør to af beboerne i de stråtækte huse på Lindegårdsvej, Bente og Carsten Gyldensted, opmærksom på.
(Bente Gyldensted og webgruppen torsdag den 28. december)

110.000 kr. til evaluering af være/leveby
Mårslet har fået 110.000 kr. til evaluering af projekt "Mårslet ... fra væreby til leveby". DGI's Forskning har valgt at støtte en stor evaluering af projektet for at finde ud af, om der af projektet i Mårslet kan uddrages nogle generelle "leveregler", som man kan drage nytte af andre steder.
Væreby/leveby har kontakt med en etnograf, Karin Lund, som har lavet et oplæg til, hvad der kunne tænkes at indgå i en evaluering. Det har ligget som bilag til ansøgningen til DGI Forskning. Karin Lund peger på tre hovedpunkter:

Netværk og lokale kontaktflader - at evalueringen skal give indsigt i, hvilke netværk og kontaktflader, der faktisk fungerer og er aktive lokalt Herunder om projektet udnytter de ressourcer, der findes i allerede eksiterende netværk, og om projektet afskærer sig fra at trække på andre.
Holdninger til den lokale offentlighed. Lokalsamfundet er en flydende størrelse mellem det offentlige og det private - lokalsamfundet er både noget fælles og et sted, hvor man har hjemme. Evalueringen kan kaste lys over, hvad folk mener, den lokale offentlighed skal rumme og hvad der på den anden side anses for at være helt privat.
Hvordan projektet spiller ind i den hidtidige fordeling af initiativ og indflydelse. Projektet tilstræber en øget lokal aktivitet og dermed også nye muligheder for at engagere sig og gøre sig gældende. Forrykker dette nogle lokale "magtbalancer, spørger Karin Lund i oplægget.
Karin Lund foreslår to interviewundersøgelser med 50 personer hver gang - nogle skal gå igen fra 1. til 2. gang. Interviewundersøgelserne skal afvikles med et års mellemrum for på den måde at afdække forskydninger og forandringer.
Forudsætningen for DGI's bevilling er, at der leveres et produkt i form af en beskrivelse og formidling i almen sammenhæng - eksempelvis: "Kan der uddrages nogle leveregler af dette?".
"Det kan vi sagtens leve med, da det præcist er det, vi forventer af vor externe evaluator," siger Fællesrådets formand Finn Smerup. Væreby/leveby er etableret med udspring i TMG og Fællesrådet.
Finn Smerup mener, at projektet nu har fået "det blå stempel". "Og vi er både glade og stolte over tildelingen og er nu sikre på, at resultatet af projektet kommer langt uden for over Mårslets grænser."
DGI Forskning - DGI står for Dansk Gymnastik- og Idrætsforeninger - støtter forskning, der "udfordrer og inspirerer den folkelige idræt, det frivillige foreningsliv og DGI." Det hedder videre, at DGI Forskning især interesserer sig for den forskning, der tager udgangspunkt i idrætten som bærer af kulturel identitet og demokratisk dannelse."
(webgruppen torsdag den 28. december)

Jul med mislyd i FUGA
Julestemningen har fået mislyd i den nye musikforening FUGA. Den havde håbet at gå ud af året med en pæn økonomisk håndsrækning fra økonomigruppen i væreby/leveby - men har netop fået afslag.
Foreningen har søgt støtte til udstyr - instrumenter og det såkaldte baggear - mixer, effektmaskine, mikrofoner og tilsvarende. Noget havde foreningen regnet med at købe, nyt og brugt mellem hinanden, andet med at låne.
Foreningen er desuden engageret i ombygning af et lokale mellem ungdomsskolen og egnsarkivet, så det kan bruges til øvelokale. Amatørmusikken i Mårslet mangler meget et øvelokale.
FUGA har arbejdet med en musikfestival i maj som første, store mål.
FUGAs formand, Markus Davidsen, mener, at afslaget får det projekt til at hænge i en tynd tråd. Det er nemlig langt fra sikkert, at byens bands kan komme til at øve i FUGAs øvelokaler på denne side af sommerferien, konstaterer han - og uden øvetid, ingen optræden.
Foreningen går nu i gang med at rejse de nødvendige penge andre steder og med at låne udstyr. Evt. henvendelse herom til Markus Davidsen, mail: davidmaa@post.tele.dk, eller tlf. 86 29 02 34. Foreningen planlægger desuden en støttekoncert.
Læs mere her bl.a. om det udstyr, foreningen mangler. Og læs generelt om FUGA her.
(Markus Davidsen og webgruppen lørdag den 23. december)

Fællesrådets referater på webben
Hvad sker der i Fællesrådet? Det vil fremover kunne følges på webben.Læs i det første referat om flere nye medlemmer af Fællesrådet, om et skifte i den grønne guides aktiviteter i Mårslet og om forskellige aktiviteter på trafikområdet.
Referaterne vil iøvrigt kunne findes på Fællesrådets egen side, se venstre spalte.
(webgruppen torsdag den 21. december)

Vi elsker at ha' have
Præstegårdsvej har leveret data til en stor undersøgelse i Statens Byggeforskningsinstitut om renovering af enfamiliehuse og holdninger til arkitektur og økologi. Undersøgelsen er netop udkommet og giver svar både på, hvilke former for renoveringer, der er gennemført, og hvilke kriterier, der har ligget til grund for renoveringerne.
Det lyder tørt - men undersøgelsen kommer samtidig ind på nogle mere almene emner, som nok kan have interesse i en by, der for en stor dels vedkommende består af parcelhuse.
Den svarer fx på, hvorfor vi flytter i enfamiliehus. Svaret er først og fremmest: Vi elsker dets privathed - at kunne gå i vores eget hus og vores egen have uden at være for tæt på naboerne - og alligevel have dem så tæt på, at man kan finde sammen om vejfester, fødselsdage og fælles initiativer.
Svar nr. to er: Haven. Næst efter privatheden er haven det væsentligste argument for at bo i eget hus. Omend en femtedel af os tilsyneladende mener, at haven er et nødvendigt onde.
Undersøgelsen giver desuden svar på en lang række kuriøse spørgsmål om "folk" og huse på Præstegårdsvej. Fx hvornår husene er opført, hvor store er de, og hvor meget husstandene bruger i vand, el og varme.
Den giver samtidig indblik i, at parcelhuse ikke er så ens, som de får skyld for, fordi mange ejere af husene har som hobby at "individualisere" husene med deres egne renoverings- og fornyelsesprojekter.
Læs rapporten her (advarsel: forholdsvis stort dokument, som det tager tid at downloade)
(webgruppen tirsdag den 19. december)

Færre venner
Mårslet skoles Venner har p.t. en smule færre medlemmer end de foregående succes-år. Medio december havde161 familier betalt de 95 kr., som det aktive medlemsskab koster. Sidste år betalte 197 familier girokortet.
MSV er en kulturel forening, der støtter ekstraordinære aktiviteter på skolen. Det dækker både over ekskursioner, som klasserne selv tager initiativ til, og aktiviteter, som MSV selv sætter i gang. Blandt de sidste er i indeværende skoleår et samarbejde med en klasse om at lave en avis om at være ung i Mårslet - og et særligt idrætsarrangement, der både skal give mulighed for fysisk udfoldelse og styrke elevernes interesse for at lave noget med deres krop.
I bestyrelsen for Mårslet skoles Venner sidder Steen Bille (formand), Jette Tronhjem, Alice Sørensen, Mariann Marquart og Leif Sønderskov (lærerrepræsentanter), samt Henrik Gravgaard, Henrik Sørensen og Torben Andersen.
(webgruppen mandag den 18. december)

Julen synges ind
Hvis julestemningen ikke har indfundet sig før, kan man med sikkerhed finde den torsdag den 21. december. Da er der julekoncert i kirken med Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor. Det tæller 35 piger i alderen 13-17 år. På programmet vil være varieret og iørefaldende kormusik fra 1800-tallets tyske komponist Mendelssohn over dansk julemusik til et helt nyt dansk værk.
Koncerten indledes kl. 19.30.
(fra Århus Stiftstidende mandag den 18. december)

Måske to stiforbindelser i 2001
Mårslet får, hvis alt går vel, både stiforbindelse til Tranbjerg og Testrup i 2001.

Til Tranbjerg på nordsiden af banen .
Til Testrup måske i en skrabet udgave a la Trampestien.
Der er derimod stadig ingen planer om at føre en sti igennem Mårslet, siger Fællesrådets formand, Finn Smerup.
Fællesrådet har arbejdet med stiforbindelserne den sidste måneds tid sammen med Borgerforeningen i Testrup, Fællesrådet i Tranbjerg og kommunens tekniske udvalg.
En sti til Testrup har været højt prioriteret i Mårslet, fordi der både er mange skolebørn, elever til højskolen og meget bilende trafik på Testrupvej.
Fællesrådet i Tranbjerg har derimod - naturligt nok - fokuseret mere på stien til Mårslet. Den skal med tiden føres igennem til kysten.
Læs mere her.
(webgruppen torsdag den 14. december)

20.000 kr. til de unges værested
De nye væresteder for henholdsvis 6.og 7. klasse og 8.-10. klasse har fået endnu 20.000 kr. fra væreby/leveby til at forlænge forsøgs- og udviklingsperioden til 1. april.
Læs om værestedet her. Læs ansøgningen her. Og læs økonomigruppens beslutning her.
(webgruppen tirsdag den 12. december)

Stor tilfredshed med Kildevang
Brugerne af Lokalcenter Kildevang i Mårslet er glade for deres lokalcenter. Ældreforvaltningen har netop fået Gallup til at undersøge de ældres tilfredshed med den pleje og praktiske hjælp,de modtager fra kommunen - og de ældre placerer Kildevang i top tre med over 90% tilfredse brugere.
I alt kan kun fem lokalcentre notere en tilfredshed på over 90%. I den anden ende af skalaen kan andre fem lokalcentre notere sig en tilfredshed på mindre end 70%.
Undersøgelsen viser i øvrigt, at mange ældre stadig ønsker, at personalet havde mere tid.
Den viser også, at de pårørende er mere kritiske end de ældre selv.
(Fra Århus Stiftstidende lørdag den 9. december)

Oplæg til en helt ny musikfestival
FUGA hviler ikke på laurbærrene. Foreningen har netop sendt en henvendelse afsted til gruppen "egne begivenheder" i væreby/leveby om Mårslet Musik Festival. Den vil FUGA meget gerne i samarbejde med "egne begivenheder" om. Det foreslås konkret at nedsætte en fælles arbejdsgruppe.
FUGA foreslår desuden et par datoer - en lørdag i slutningen af maj eller i starten af august i tidsrummet 12-12 - samt at ændre på den form, musikfestivalen hidtil har haft. FUGA foreslår:
" ... et indendørsarrangement på skolen med gymnastiksalen og lærerværelset som de to scener, hvor gymnastiksalen skal huse en ungdoms-rock-scene, der i løbet af aftenen skal udvikle sig til et sodavandsdiskotek, og en voksenscene på lærerværelset med café-agtig hygge.
Kort sagt: unge der spiller for unge, og ældre der spiller for ældre - samtidig," skriver FUGA til "egne begivenheder".
FUGA håber desuden på optræden ved 105 g. blandet, og at andre vil blande sig - fx med at spydstege en gris. Håbet er, som FUGA skriver, "at gøre arrangementet til en musikfest for hele byen."
Forinden har FUGA nogle formaliteter, der skal klares. Bl.a. kan foreningen ikke få en nødvendig godkendelse af Århus Kommune, så længe den er hjemhørende i Mårslet. Den skal være hjemhørende i Århus kommune. Læs mere her.
(FUGA og webgruppen fredag den 8. december)

Ikke behov for drastiske indgreb
Man kan forsøge at tie problemerne ihjel og gøre ingenting.
Man kan ansætte professionelle vagter og risikere at forværre problemerne.
Og man kan tage udgangspunkt i, at unge udefra ikke skal ødelægge det gode for børnene i Mårslet.
Det sidste blev konklusionen, da en række af byens institutioner torsdag aften var samlet for at diskutere ungdomsfester. Anledningen var et par af efterårets fester, hvor gæster udefra har skabt usikkerhed og ballade. Initiativtager til mødet var Fællesrådet.
Mårslet-festerne får ofte besøg fra de omkringliggende byer, og gæsterne er tit påskønnede af de unge i Mårslet. Problemerne opstår, når nogle ganske få såkaldte "ballademagere" også dukker op og vil have part i festlighederne.
Holdningen var hele vejen rundt om bordet, at disse ganske få, men meget mobile personer er et socialt samfundsproblem, som man hverken kan eller skal løse i Mårslet og at situationen her og nu ikke betinger dramatiske indgreb som at stoppe festerne eller ansætte professionelle vagter. Skoleleder Bodil Hvid satte ord på den fælles holdning:
"Det er væsentligt, at vi bevarer de unges mulighed for at være sammen og have det sjovt. Det er vigtigt, at vi bevarer et "gadekær" til dem."
En del af diskussionens deltagere så dog et behov for, at de unges forældre taler mere med deres børn om at omgås hinanden med respekt og en ordentlig omgangstone, og om at glide af på konflikter i stedet for at hoppe med på dem.
Man kan også, mente panelet, snakke mere med de unge om festerne på forhånd og evt. indgå aftaler med dem. Fx om de unge vil hentes efter festen.
Derimod mente mødet ikke, at der var behov for at danne "forældreværn" og bede frivillige forældre troppe ekstra op til festerne. Både i MUK og i FLASH er de der en del voksne til stede, og de cirkulerer, så de både er inde og ude.
Begge institutioner orienterer desuden politiets ungdomsgruppe om forestående fester. Det betyder, at ungdomsgruppen lægger vejen forbi flere gange i løbet af en aften, og at politiet kan være til stede fem-syv minutter efter en opringning om uro.
(webgruppen fredag den 8. december)

Bestyreren i Halhuset ansat
TMG´s hovedbestyrelse har ansat Mona Dybvad i stillingen som bestyrer i byens nye samlingssted - Halhuset.

Mona Dybvad er 47 år. Hun er kontoruddannet, har arbejdet med EDB og har netop afsluttet en uddannelse som cafeteria- og kantineassistent. Hun opfylder dermed alle de krav og ønsker, der er nævnt i stillingsbeskrivelsen til bestyrerjobbet.
Stillingen er oprettet som en fuldtidsstilling med baggrund i en bevilling fra Den Grønne Jobpulje.
Mona får ansvaret for driften af husets kiosk, men skal samtidig gennemføre grønne projekter i det daglige arbejde.
Mona Dybvad har boet i Mårslet i en lang årrække, er gift og mor til 2 voksne drenge, og er således et kendt ansigt i byen.

Det vil her være på sin plads at nævne, at TMG´s hovedformand Ivan Dybvad af indlysende grunde ikke har deltaget i ansættelsesproceduren.
(Carsten L. Petersen onsdag den 6. december)

"Halhuset" blev navnet
Mårsletternes nye hus har nu fået sit navn. På et møde i TMG's hovedbestyrelse mandag den 4. december traf bestyrelsen et valg mellem de næsten 100 forslag, der var indsendt i navnekonkurrencen.
Navnet "Halhuset" eller måske "HalHuset" vandt i den endelige valgrunde med stor majoritet. Navnet fik mange gode ord med på vejen. Det ligger lige for, det er enkelt, det er mundret, og det definerer beliggenheden.
Vinderen har fået direkte besked om, at hun har vundet både æren og de seks flasker god champagne (SuperBrugsens bedste).
TMG siger tak til de mange, der har sendt navneforslag og dermed har været med til at indkredse det helt rigtige navn til huset.
(Hans Ishøy tirsdag den 5. december)

Ny avis i Mårslet
Mårslet fik sig mandag en ny avis: Tranbjerg & Mårslet Posten. Den var kun på fire sider, men planerne rækker til mere:
"'Al begyndelse er svær og nye idéer skal man vænne sig til," hedder det i lederen. Og videre, at:
"Det har også været tilfældet med Tranbjerg & Mårslet Posten, men det har været os magtpåliggende at få avisen ud, trods det første nummers ringe størrelse. Lad det være sagt, at avisen fremover vil blive større og indeholde betydeligt mere læsestof fra, i og omkring Tranbjerg og Mårslet."
Avisen bliver lavet af reklamebureauet Heinigs Bureau i Højbjerg. Der udgives en tilsvarende i Beder/Malling, hvorfra hilsenen lyder, at:
"Vore læsere har givet udtryk for, at det er skønt med en lokal avis, hvor man hurtigt og nemt kan finde de gode tilbud i området og de lokale håndværkere."
Intentionen er ikke, hedder det i lederen, at udkonkurrere MårsletBladet - men at være et supplement og et alternativ.
Avisen udkommer næste gang i slutningen af januar.
I det første nummer er der kun lokale annoncer, ingen lokale artikler.
(webgruppen mandag den 4. december) r

Byen tog juletræet til sig
Næppe nogensinde har så mange mennesker været samlet til et offentligt arrangement i Mårslet, som da byens nye juletræ blev tændt for første gang i eftermiddags. Pladsen mellem kirken og det nye juletræ var proppet med børn og voksne i alle aldre, og der blev sunget, spist æbleskiver og sukket "ih" og "åh", så det var en lyst.
Arrangementet var stablet på benene i en af grupperne under væreby/leveby - den såkaldte "egne begivenheder". En af intentionerne i det projekt er at skabe nye traditioner, som kan blive nye mødesteder, som kan øge beboernes interesse for og engagement i deres by.
Det var juletræstændingen et forbilledligt eksempel på.
Arrangementet bød både på juletræstænding, julemand, glögg og æbleskiver, samt korsang ved det lokale kor Rusty Cotton. Det sluttede ved 16.30-tiden, hvorefter en kirke-fuld folk gik op og sang julesalmer i kirken. Der var ikke programsat en bestemt række salmer, tvært imod opfordrede sognepræst Hanne Davidsen publikum til at byde ind med deres egne forslag til salmer. Det blev der stor munterhed ud af - i den ene ende af kirken kunne hun nemlig ikke høre, hvad folk bød ind med i den anden. Men tolerancen var stor..
Revykunstneren Anders Errboe forestod selve tændingen, som blev udført med behørig magi og hjælp fra børnene.
Se billeder fra arrangementet her.
Juletræet satte punktum på en dag, der i udpræget grad stod i julens tegn i Mårslet. I Borgerhuset var der julestue som altid op til 1. søndag i advent - spejderne solgte julegran og dekorationer foran brugsen, en af byens stalde havde taget heste med ned foran lægehuset og solgte små trækture på ponyryg - og inde i brugsen præsenterede brændvinslauget både julesnapsen og den traditionelle Mårslet-bjesk. På Vilhelmsborg var der ligeledes stort julemarked.
(webgruppen lørdag den 2. december)