Vigtigt værksted
15/1/2003

Det såkaldte planværksted, som skal afholdes i Mårslet i dagene 4.-6. februar om de nye boligområder i det sydlige Mårslet, er udtryk for, at Århus Kommune gerne vil tidligt i dialog med borgerne. Værkstedet skal ledes af en ekstern konsulent, Niels Hurup, og det giver Fællesrådet, foreninger og borger i Mårslet mulighed for at konkretisere og måske visualisere ideer og mål for de nye boligom-råder og den måde, de skal bindes sammen med den øvrige by.

Der er sat 2 lokalplaner i gang efter anmodning fra ejerne af jord i de nye områ-der. Fællesrådet har på et møde med bl.a. Magistratens 2. Afdeling spurgt, om der var en rækkefølgeplan for boligudbygning" i Århus Kommune, hvilket kommunen svarer nej til. Kommunen kan ikke sige nej til at lave lokalplanlægning, når områder først er "rammebelagte" i kommuneplaner.
Derfor kører processen, uanset hvilke holdninger man ellers har til projekterne og en ny udbygning af byen.

Lokalplanerne vil sandsynligvis kunne være på plads i løbet af godt et års tid, mener arkitekt Pia Vogelius, Stadsarkitektens kontor. Hun oplyser endvidere, at lokalplanerne normalt er det, der i fagsproget hedder "byggerets-givende". Når lokalplanerne er endelig godkendte i byrådet, kan byggeri derfor sættes i gang efter de bestemmelser, lokalplanerne beskriver.

Når det er kommunal jord, der kommer til salg, kan man afpasse udviklingen efter skolekapaciteten. Denne "bremse" eller "speeder", alt efter hvad der er be-hov for, har man ikke, når lokalplanområdet er privat.
Ud over måske planværkstedet i februar.
Det er nemlig meningen, at planværkstedet skal være stedet, hvor borgerne i Mårslet beskriver områdets ønsker, og Pia Vogelius afviser ikke, at et af ønsker-ne kan være, at fx politikerne går ind og styrer processens hastighed.

Skoleleder Bodil Hvid og skolebestyrelsens formand Erling Sørensen vil være deltagere i forskellige faser af planværkstedet. Erling Sørensen er indbudt til at del-tage i de første møder Bodil Hvid regner med at være med på det sidste. De går dertil med den fælles holdning, at skolen har brug for, at der bliver bygget mere i Mårslet.
"100 børn mere over de næste 10-12 år ville være godt for skolen," siger Bodil Hvid. Og dem tror hun ikke, skolen får, hvis der ikke bliver bygget mere nyt.
Skolens elevtal står netop i den nyeste skoleprognose til at falde med 100 børn over den kommende ti års periode. Dette på trods af, at der faktisk allerede er indregnet børn fra 134 nye boliger i Mårslet i prognoseperioden. Disse 134 boliger har ikke noget at gøre med de to nye områder, der er på vej ind i lokalplan-lægning, oplyser Henrik Traberg, skoleforvaltningens bygningskontor.
Hvor disse 134 boliger allerede indregnede boliger skal ligge, lod sig ikke umid-delbart opklare mandag, men størsteparten er formentlig det allerede igangværende byggeri på Hørrtløkken.

Som en del af plangrundlaget medbringer Stadsarkitektens kontor til møderne de allerførste skitser for de nye boligområder.

Se i øvrigt skitser over de to lokalplanområder på adresserne
www.maarslet.net/faellesraad/ny_udstykning/tandervej.gif
og
www.maarslet.net/faellesraad/ny_udstykning/mustrupvej.gif