430 nye boliger til byen,
9/2/2003

-132 boliger på 11 hektar jord nordvest for rundkørslen
-83 på knap 11 hektar i byens sydvestlige del (Mustrupvej / Testrupvej)
-216 boliger på 30 hektar syd for parken bag Bedervej

Sådan så de projekter ud, som arkitekt Niels Purup og Århus Kommune torsdag aften lagde frem for mellem 80 og 90 deltagere på et borgermøde om den kommende udbygning af Mårslet.
Men både det samlede antal - 430 boliger og den fysiske udformning af de kommende områder er højst flyvske størrelser.
Niels Purup indledte således mødet med at fortælle, at kommunen faktisk har anslået de tre områder til tilsammen at kunne rumme noget nær det dobbelte antal boliger: 790:
- det første område 170 boliger
- det andet 160-170 boliger
- det sidste 450 boliger
Endvidere kan man ikke betegne hans egne skitser - med 430 boliger som andet end en skitsering af, hvordan ting kunne komme til at se ud og fordele sig, hvis man følger de ønsker, som borgerne lokalt har, når byen nu skal udvides. Og hvordan og om de ønsker bliver hørt, ved ingen.

Udbygningen af Mårslet kommer, fordi områderne i den sidste kommuneplan blev udlagt til kommende vækstområde. Når de først har den status, skal kommunen udarbejde lokalplan, hvis der begæres ønske om det fra privat grundejer. Det skal ske inden for et år, fra anmodningen bliver fremsat. Det blev den i oktober. Derfor skal der udarbejdes lokalplan for områderne nu dog kun for dem, der ligger syd for parken bag Bedervej og syd / vest for byen ud mod Mustrupvej og Testrupvej. Området nord for byen er kun regnet og tegnet med, fordi det også er en del af vækstområderne men der er altså ikke begæret lokalplan lige nu.

Borgermødet torsdag aften var sidste led i et nyt kommunalt initiativ, der skal give borgerne i et lokalområde mulighed for at markere sig, inden lokalplaner udarbejdes. Når lokalplanerne først foreligger, er det ofte en særdeles sej kamp at få noget væsentligt ændret, selv om lokalplanerne sendes i offentlig høring.

Hvorvidt og hvordan det såkaldte planværksted vil ændre afgørende herpå, vides ikke. Niels Purup gjorde således gældende i starten af mødet, at det ikke er aftalt, hvordan det endelige "inspirationskatalog" skal overleveres og bruges af kommunens embedsmænd og politikere.
"Men forhåbentlig kan det give indflydelse og hjælpe jer til at sætte jeres meninger igennem over for byrådet," sagde han.
Anne Worm, formand for Fællesrådet, gjorde gældende, at Fællesrådet under alle omstændigheder er glad for overhovedet at blive spurgt tidligt i processen.

Planværkstedet har bestået af tre møder, hvor Borgermødet var det sidste. Første fase var for en inviteret kreds heriblandt repræsentanter for Fællesrådet. Til gengæld blev det, denne kreds fandt frem til, brugt på borgermødet som en slags diskussionsgrundlag, og det dannede grundlag for en aften med forholdsvis kvalificeret diskussion.

Læs diskussionsgrundlaget til overordnet planlægning af hovedstruktur på følgende adresse:
www.maarslet.net/faellesraad/ny_udstykning/prioritering_2.jpg

Læs diskussionsgrundlaget til detailplanlægning af de nye boligområdet på følgende adresse:
www.maarslet.net/faellesraad/ny_udstykning/prioritering_1.jpg

Se et kort over de områder, der er lokalplan på vej for, på vedhæftede link.


Diskussionen på mødet gik efter og under fremlæggelsen af Niels Purups skitser på blandt andet:

- Det allervigtigste, hvis man skal have så mange nye boliger, er at sørge for en overordnet trafikplanlægning, så man undgår kaos i midtbyen.
- Skal man eller vil man ikke - acceptere bebyggelse tættere på Giber Å end den såkaldte å-beskyttelseslinje på 150 meter? Mødet var delt i spørgsmålet.
- Man skal sørge for, at en udbygning medfører, at der bliver noget at lave i byen ikke mindst for de unge.
- Kan skolen tåle så stor en bymæssig udbygning eller betyder den, at vi får to skoler?
- Er det rigtigt, at man planlægger boliger så tæt på en gylletank? (ud ad Mustrupvej)
- Man skal tænke de almennyttige boliger ind i de områder, der ligger tættest på skolen selv om de måske er de mest attraktive og eksklusive af udbygningsområderne frem for at placere dem længst væk.
- Det grønne bælte, der afgrænser parken bag Bedervej i dag, skal brydes af stier for at skabe forbindelse mellem ny og gammel by men med omtanke og forsigtighed.

Selv om repræsentanter for Fællesrådet var på arbejde i planværkstedets opstart, resterer der en del arbejde. Fællesrådet fik bl.a. til opgave at tage trafikken op til meget hurtig og konkret diskussion.

link