Træer som byporte
26/3/2003

Da vi i 1997 påbegyndte arbejdet i Miljøgruppen, var et af målene at få plantet træer ved indfaldsvejene.
For 3 år siden lykkedes det da også at skaffe bevillingen til indkøb at træerne. D
a vi stod og skulle til at vælge træer og sætte projektet i gang, var der imidlertid kommet nye regler fra færdselsmyndighederne om afstand fra vejbane til træer. Dette betød desværre, at projektet måtte på vågeblus i hvert fald for en tid.
I efteråret kom det os for øre, at der var lempelser på vej i områder hvor hastigheden er 50km/t. Vi så nu en mulighed for at få gang i projektet igen. Det, der kunne lade sig gøre, var at få plantet træer som byporte.
Det justerede projekt blev godkendt af den bevilgende myndighed Århus Kommunes Naturforvaltning og lodsejerne gav igen tilsagn om tilladelse til plantning.

Netop som frosten havde bidt sig fast, fik vi projektet på plads og træerne blev indkøbt, men vi kunne af gode grunde ikke plante.
Drøftelserne gik så på, om træerne skulle plantes forår eller efterår.
Vi havde møder med fagfolk, som rådede os til at vente med at plante til efteråret, da det der bliver plantet om efteråret skal gro og det der bliver plantet om foråret kan gro.
Da vi ikke så os i stand til at sikre, at alle træerne blev holdt forsvarligt vandet hen over sommeren, blev beslutningen at forberede "Store Plantedag" på de kommende møder og plante til efteråret - formentlig hen i oktober måned.
Der er enkelte veje hvor der af forskellige grunde ikke kan plantes. Træerne, der er indkøbt, er Siljerøn.

Else Marie Hulemose
Miljøgruppen

link