Borgermøde fik skæv start -
21/5/2003

Borgermødet tirsdag aften om Visionsudvalgets endelige oplæg om Mårslets fremtid sluttede lykkeligt, men kom temmelig skævt fra start. En fjerdedel af de fremmødte kom tilsyneladende fra Langballevænget og Langballevej, og de rejste sig kort inde i mødet og forlod Borgerhuset.
De var mødt op for at drøfte truslen om et muligt vejbyggeri dér, hvor en grøn kile krydser Bedervej - kaldt til aftenens møde af et husstandsomdelt papir, som fremmanede spøgelset om "den glemte vej" som en mulig løsning på de trafikale problemer, Mårslet vil møde ved en stor udbygning af den sydlige bydel.
Den "glemte vej" var nævnt i Visionsudvalgets oplæg som en mulig trafik-løsning i forbindelse med en stor og hurtig udbygning af byen et scenarium, Visionsgruppen selv forkaster.
Ingen andre på mødet kendte til papiret, som mødeleder Robert Knudsen derfor afviste med ordene "Vi kan ikke diskutere debatoplægget, da det ikke er kendt af hele byen". Derved blev det og så gik en fjerdedel af mødedeltagerne igen.

Efterfølgende faldt der ro over mødet, og de resterende deltagere gik ud i fem café-diskussioner over emnerne netværk / information, miljø, byudvikling, fritidsfaciliteter og -aktiviteter samt handel & håndværk. Café-diskussionerne sluttede bredt op om papirets konklusioner og scenarier, men "skød" også på enkelt-elementer i visionspapiret og på lokalsamfundet i øvrigt - bl.a. på det spinkle samspil med relevante samarbejdspartnere i byen.

Visionsgruppen indarbejder hen over sommeren aftenens kommentarer i visionspapiret og overdrager det endelige dokument til Fællesrådet i løbet af efteråret. Derefter skal det fungere som en slags "styre-akse" for Fællesrådet.
Papiret overdrages desuden til politikere og samarbejdspartnere i Århus Kommune.

link