Så kom de endelig -
15/11/2004

Tre store og vigtige planlægningspapirer med afgørende betydning for Mårslet er på byrådsmødet onsdag i denne uge.

1: Lokalplanudkast nr. 696, som lægger op til 459 boliger ved Tandervej / over mod Nymarksvej.

2: Lokalplansudkast nr. 698, som lægger op til 260 boliger ved Mustrupvej / bag om kvarteret ved Agervej.

3: Dispositonsplanen for byvækstområder - en overordnet planlægning, der beskriver udviklingen i byens tre store byvækstområder. De to af disse er dem, der nu foreligger lokalplan-udkast for. Det tredje byvækstområde ligger nord for rundkørslen hen over Jelshøjvej, afgrænset mod øst af Hørretvej.
"Med en fordeling af boliger til tæt-lav og etageboligbyggeri på 60 % og åben-lav boligbyggeri på 40 %, anslås det, at der i de tre byvækstområder i Mårslet over tid kan opføres mellem 970 og 1400 boliger," hedder det indledende i dispositionsplanen.

Det samlede materiale er meget omfattende og ikke just egnet til sen aftenlæsning. Ud over de nævnte tre materialer er der et par indledende præsentationer af lokalplan-udkastene, der er et notat om dispositonsplanen, og Fællesrådets kommentarer til lokalplanerne er vedlagt. Noget af materialet er følgemateriale til de enkelte lokalplan-udkast, og det er næsten overlappende.

Af Fællesrådets notat sat op imod dispositionsplanen fremgår bl.a., at nogle af byens hjertesager tilbage fra de første borgermøder om disse udstykninger ikke har overlevet den kommunale sagsbehandlng.

Den såkaldte å-beskyttelseslinje på 150 meter mellem åen og det nye byggeri ved Mustrupvej / Agervejs-kvarteret opretholdes ikke i forslaget, selv om det var et stort ønske fra Fællesrådet.
Ønsket om en såkaldt lav rummelighed imødeskommes heller ikke. Faktisk fordobles den rummelighed, Mårslet havde ønsket. Man kan ikke skaffe økonomi i udstykninger, hvis rummeligheden skal være så lav, som Mårslet ønsker, hedder det.
Udbygningstakten: Mårslet havde ønsket sig en begrænset og styret bytilvækst på 20-40 boliger om året. Det har kommunen ingen indflydelse på, hedder det, fordi de to arealer, der er på vej nu, er i privat eje.

Desuden har der været meget fokus på trafikken ned igennem midtbyen. I dispositionsplanen (side 7) anføres trafikafviklingen i Mårslet til generelt at være acceptabel, men det forventes, at udbygningen i den sydlige del af byen vil øge trafikken ned igennem byenog at en løsning af det problem på langt sigt kan være at lave en ny vejforbindelse fra Nymarksvej hen over Giber Å, ned til knækket på Eskegårdsvej og derfra op igennem den grønne kile ved Langballevej, op til Mårslet Byvej.
Desuden henvises der til amtets skitserede vejplan mellem Beder og Bering.
De to vejforbindelser går igen i lokalplan-udkast 698, side 22.

Skolens situaiton gennemgås i optakten til de to lokalplan-udkast. Skolen anslåes i første omgang at få brug for både 2 nye fælleslokaler og 2 nye undervisningslokaler. Desuden skitseres det, at der skal bygges om på skolen, så der inden for de eksisterende rammer kan laves to fælleslokaler mere.

Byrådsmødet onsdag er kun første skridt i en lang proces. Sender byrådet de to planer videre, vil det tage nogle uger at få dem trykt i tilstrækkelig stort antal. Fra de sendes ud, er der seks ugers offentlig høring.

Se udkast til lokalplan 696 (Tandervej) på dette link:
link
Se udkast til lokalplan 698 (Mustrupvej) på dette link (dokumentet fylder 4,7 MB):
link
Se kommunens dispositionsplan på dette link (dokumentet fylder 2,9 MB):
link
Se de øvrige dokumenter via kommunens hjemmeside på dette link (dokumentet fylder 1,8 MB):
link - gå derfra ind under punktet byrådsarbejde.