Tre grundejerforeninger
19/12/2004

Duer ikke - forfra!
Nogenlunde sådan lyder beskeden fra tre grundejerforeninger omkring Langballevej og -vænge vedr. kommunens løse skitsering af, hvad man kan gøre ved de trafikale problemer, der opstår i forlængelse af en stor byudvikling i syd - og med en befolkning, der i høj grad er vendt mod nord, dvs ind mod Århus. I dag er der ikke andre muligheder for trafikken fra syd end at alt kører igennem midtbyen. Kommunens løse skitse går på at støve den "glemte vej" af og anlægge den øst rundt om og igennem Mårslet. Duer ikke - forfra, siger man fra Langballevej og -vænge, der med en sådan trafikløsning dels vil få spoleret et fredeligt parkområde, dels vil få en ny, stor vej ned mellem sig og den øvrige by - bl.a. skole og butiksliv.

De tre grundejerforeninger har nu sendt et brev til Fællesrådet som optakt til borgermødet 12. januar. Deri hedder det:
"Vi har erfaret, at Fællesrådet sammen med kommunale medarbejdere skal planlægge et borgermøde den 12. januar 2005, hvor lokalplaner /dispositionsplanen med en høringsfrist til 26.01.05 skal drøftes.

Ligeledes har vi med stor interesse læst:
- dispositionsplanen for Mårslet, som er udarbejdet med deltagelse af Mårslet Fællesråd og lokale borgere.
- at dispositionsplanen også skal danne retningslinier og rammer for “udformning af trafiknettet, veje og stier".

Vi har stor respekt for det arbejde, der er gået forud for de udkast, der nu ligger på bordet. Ved nærlæsning af dispositionsplanen kan vi konstatere, at den indeholder en (og kun een) grovskitse til trafikstruktur, hvor forslaget er, at der lægges en ny vejforbindelse øst for Mårslet fra Nymarksvej til Mårslet Byvej.

Vor opfattelse af hele forløbet indtil nu er, at der er lavet et stort stykke arbejde, men at der ikke på noget tidspunkt er taget alvorligt fat på at diskutere trafikstruktur. Det vi frygter nu er, at kommunen vælger at gennemtrumfe “den indre ringvej," uden der først har været en debat herom.

Tidligere har der været forsøg på at rejse en debat omkring trafikforholdene - specielt den “Den indre ringvej". Et af forsøgene var maj 2003 ...

Dengang gav Fællesrådet udtryk for, at mødet ikke måtte anvendes til at drøftelse af trafikforholdene og at Fællesrådet i øvrigt anså løsningen med “den glemt vej" som en usandsynlig løsning. Siden har trafikdebatten i Mårslet ligget nogenlunde stille.

Med baggrund i det faktum, at trafikforholdene aldrig har været til drøftelse blandt borgerne vil vi anmode om, at Fællesrådet tager initiativ til at den foreslåede trafikstruktur trækkes ud af forslaget, så vi til byens bedste kan få:
- Analyseret og konsekvensvurderet flere alternativer til den foreslåede trafikstruktur.
- Igangsat en borgerhøring eller drøftelse, inden der vedtages en konkret trafikplan

Vi skal derfor foreslå, at der på mødet den 12. januar i dagsorden sættes et forslag om at:
- Fællesrådet skal arbejde aktivt for at den i Dispositionsplanen fremsatte trafikstruktur tages ud af Dispositionsplanen, og der arbejdes i stedet på at få beskrevet flere alternative løsninger til byens bedste. Eksempelvis kan der arbejdes med en alternativ løsning, hvor trafikken ledes uden om byen frem for at gennemskære byen.

Med venlig hilsen
På vegne af 3 grundejerforeninger:

Banebisserne, Gibbernakkerne og Toppen"