Demokrati-udvikling -
11/3/2005

"Vi er meget enige i intentionerne omkring inddragelse af borgerne i lokale planlægningsopgaver men det er meget afgørende at det ikke kommer til at fremstå som det rene pseudo-demokrati.."

Med disse ord rejser det lokale medlem af byrådet, socialdemokraten Margrethe Bogner, en debat i byrådet på onsdag om dialog og borgerinddragelse i byudviklingen.
Anledningen er den frustration og vrede, som folk i Mårslet føler over processen op til de to lokalplaner, som nu er på vej igennem byrådet. Disse to planer følges på vej af en stribe indsigelser fra Mårslet, selv om kommunen som optakt til netop disse to planer tog et helt nyt værktøj i brug: De sålaldte planværksteder, hvor man over en stribe møder højtideligt diskuterede og prioriterede det lokale samfunds ønsker - uden at informere om, at der allerede var truffet andre foranstaltninger, der fx umuliggjorde et af de væsentligste ønsker, nemlig en styring af udviklingstakten.

Margrethe Bogner rejser debatten i byrådet i Århus bl.a. med baggrund i borgermødet i januar, hvor de godt 200 fremmødte borgere udtrykte stor skuffelse, frustration og vrede.
Henvendelsen, der ligger på byrådets dagsorden som punkt 26, har form som otte spørgsmål. De lyder:

1. hvorledes har man afstukket rammerne for "planværkstedet"?
2. har der været en gensidig forventningsafstemning inden arbejdet gik i gang? - har den været skriftligt og/eller mundtligt?
3. hvorledes har man klargjort , at der ikke er "frit valg på alle hylder"
4. trafikafvikling og udvikling samt behov for at sikre de bløde trafikanter har fyldt meget - også på borgermøderne. Hvordan har man tacklet problemet vedr. samtidighed i den forbindelse??
5. Har der været opdaterede skoleprognoser til rådighed for arbejdet?
6. har man haft lignende dårlige erfaringer fra de øvrige "planværksteder"?
7. I Mårslet blev der desuden afholdt et borgermøde med stor lokal bevågenhed. Her blev "borgernes dispositionsplan for Mårslet" gennemgået og diskuteret. Planen fremstod som et fællesudkast, udarbejdet af de involverede borgere og magistratens 2.afd. - og kanske derfor var skuffelsen endnu større, da den "rigtige" lokalplan kom i høring, idet den jo markant afviger fra fællesoplægget.
8. referaterne fra de afholdte borgermøder (de blev optaget på bånd) - vil de følge med sagen tilbage til Byrådet?

Debatten har stor principiel betydning lokalt i Mårslet, men også for andre, set i lyset af den serie af artikler, der har været i aviserne om behovet for at udstykke flere grunde i Århus Kommune. I øjeblikket flytter der flere folk fra Århus Kommune end til - fordi der ikke er grunde nok til at bygge på, og fordi grundene er for dyre.