Lokalplan 696 klar til vedtagelse -
15/8/2005

"Indstilling
At 1) forslag til lokalplan nr. 696 - Boligområde ved Tandervej i Mårslet vedtages endeligt med de forslag til ændringer, der fremgår af afsnit 3.

At 2) "Dispositionsplanen for byvækstområder i Mårslet" vedtages endeligt, som retningsgivende for den fremtidige planlægning af byvækstområderne i Mårslet."

Med disse ord klipper den konservative rådmand Poul B. Skou onsdag snoren til en total forandring af Mårslet. I hvilket tempo, den kommer, det kan man strides om. Det hedder således i indstillingens sammenfatning, at det ikke kan "udelukkes, at der vil blive en god søgning til nye boliger i Mårslet. Det må dog antages, at efterspørgslen ikke bare retter sig mod Mårslet, idet der i andre lokalsamfund i den sydlige del af kommunen i øjeblikket pågår en omfattende lokalplanlægning".
Modsat er der i Mårslet en udbredt forventning om / frygt for, at udviklingen vil gå rigtig hurtigt.

Det, der sker nu, er at den første af de to omstridte lokalplaner for det sydlige Mårslet er sendt til vedtagelse i byrådet. Det er lokalplan 696, som giver plads til 320 boliger i det område, der ligger bag byparken ved den store sten. Den anden lokalplan, der er på vej for det sydvestlige Mårslet - 698 har netop været i nabohøring, fremgår det undervejs i indstillingens bilag. 698 må derfor forvntes at følge snarest.

Sammen med lokalplan 696 ligger imidlertid kommunens dispositionsplan. Den angiver de overordnede rammer for hele byens fremtidige udbygning - inklusiv de to områder, der er på vej i planlægning øst og nord for byen. Dermed bliver de overordnede principper for byens udvikling afstukket.

Det er et meget digert værk, der præsenteres som læsestof for byrådets medlemmer op til vedtagelsen af 696 og dispositionsplanen.

Selve gennemgangen af lokalplanens mange indsigelser og kommentarerne dertil - hvad der imødekommes på og hvad der ikke imødekommes på - findes i det 28 sider lange dokument:
link
Læs evt. sammenfatningen på de sidste sider af dokumentet.

Selve de mange indsigelser findes i det 65 sider lange dokument: link

Tegningen af, hvordan dete sydvestlige område ned mod åen kommer til at forme sig, når åbeskyttelseslinjen skal overholdes, ligger på:
link

Rådmand Poul B. Skous første svar til Fællesrådet findes på:
link

Byrådsindstillingen findes på vedhæftede link. Her findes også alle de nævnte bilag og indstillinger.

Af byrådsindstillingen fremgår, at Poul B. Skous magistrat har modtaget mange protester mod både mængden af boliger og den manglende styring af udbygningstakten. Mod den manglende samtidighed i udbygningen på den ene side og faciliteter i form af skole, institutioner og veje på den anden side. Ligeledes gør mange indsigelse mod den oprindelige overskridelse af åbeskyttelseslinjen.
Mange går således mere på dispositionsplanen end på lokalplan 696.

I kommentarerne kan man bl.a. læse, at Mårslet har vundet et par store slag - blandt andet vedr. åbeskyttelseslinjen. Den overholdes ved at byggeriet "rykker sammen" og flyttes mod syd. Antallet af boliger er også reduceret fra lokalplanforslaget til den endelige lokalplan. De principper, der har ligget til grund for denne reduktion, skal senere anvendes for den byvækst, der snart følger øst og nord for byen.

Man kan også læse, at der er fokus på behovet for samtidighed i udbygningen af byen. Der er således udlagt arealer til daginstitutioner, og skoleforvaltningen har opmærksomhed på situationen på Mårslet Skole.

Vedr. veje vil mange glæde sig over, at kommunens fokus nu er flyttet over på at trafikaflaste midtbyen ved at bygge en ny vej mellem Tandervej og Landevejen ved Tranbjerg. Den vurderes bl.a. at virke bedre end den såkaldte "glemte vej" ned igennem det østlige Mårslet. Af bilagene til byrådets beslutning fremgår i øvrigt, at byen naturligvis ikke taler med én stemme i sagen omkring den glemte vej der er nogle få, der gerne vil have den.
Stumpen af den nye aflastningsvej syd om byen er vurderet til at ville koste 25 mio. kr. Finansiering er ikke afklaret.

Blandt de problemer, som indsigelserne også har handlet om, er dårlige oversigtsforhold, der bliver yderligere forværret af mere trafik, ved udkørsel fra Bedervej til Tandervej.

Det hedder i den afsluttende opsamling, at dispositionsplanen stiller forslag til en række reguleringer af det eksisterende vejnet. Reguleringerne er med i den netop vedtagne vejplan 2005 og på listen over vejarbejder, der udføres under den såkaldte KB-bevilling, mindre projekter til udførelse i perioden 200-2008.

I sammenfatningen gøres de økonomiske konsekvenser til to gennembrudte heller på Tandervej og Hørretvej op til i alt 350.000 kr. Der er sat 1,5 mio.kr. af til et fortov i begge sider af Tandervej ud af byen. Der er sat 300.000 kr. af til regulering af Hørretvej ved Mårslet Kirke. Og der er sat 250.000 kr. af til en ny buslomme i den nye udkant af byen.

link