1000 børn på skolen
21/9/2006

Lokalplan 762 for et boligområde med godt og vel 180 boliger ved Nymarksvej er ved at blive kørt gennem byrådet. Det er lokalplan nr. tre inden for en forholdsvis kort årrække, og hen ad vejen er der blevet "hul igennem" til politikernes forståelse. Det viser den indstilling, der fulgte sagen til byrådet d. 13. september. Nu venter en fornyet behandling i Teknisk Udvalg. Dertil får Fællesrådet foretræde, dvs. mulighed for mundtligt at føre byens nøglesynspunkter frem - læs mere herom nederst i dette dokument.

I forbindelse med lokalplanens høringsrunde indkom der i alt ni bemærkninger. En række beboere på Nymarksvej synes, at den nye lokalplan giver problemer med for tæt og for højt naboskab og det, man kalder indbliksgener altså at de nye naboer direkte kan kigge ind til de "gamle".
De bliver alle afvist med følgende ordlyd:
"Under henvisning til foranstående foreslås indsigelsen ikke at give anledning til ændringer i lokalplanen."
Grundejerforeningen Bedervej 10-86 har ønsket dels den gamle, såkaldte "glemte vej" fra Nymarksvej øst om byen til Mårslet Byvej støvet af og taget frem igen.
Samme grundejerforening ønsker Tandervej lukket af for trafik på det sted, hvor Bedervej støder til Tandervej, ligesom Bedervej ønskes lukket for trafik ude ved skæringen med Odderbanen. Begge disse ting er knyttet til ønsket om at få den glemte vej bygget.
Synspunktet med den glemte vej vinder ikke den store genklang i Byplanafdelingen. Bl.a. henvises der til, at der har været mange indsigelser netop mod den glemte vej, og at det bl.a. er derfor, den er blevet droppet.
Desuden ville "den glemte vej" være dyr og besværlig at anlægge.

Det er ubetinget Fællesrådet, der har ramt dybest med sin indsigelse. Den får særdeles vægtige kommentarer med i indstillingen.
Bl.a. er der nu fremlagt et revideret notat over skolekapaciteten. Notatet tegner konturen af en situation, hvor Mårslet Skole hvis udbygningen kommer så hurtigt, som det ser ud til - over et forløb på kun fire-fem år vil vokse til over 1000 børn. Det kan skolen ikke rumme. Derfor bliver der et lokaleunderskud.
Det hedder:
"Hvis det til efteråret 2006 stadigvæk forventes, at der vil blive opført 150 familieboliger pr. år over de næste seks år i Mårslet, vil det indgå som forudsætning for de nye småbørns- og skoleprognoser."
Prognoserne bliver til hen over vinteren og er vigtige, fordi de danner basis for den fysiske planlægning altså hvor byggekronerne skal kanaliseres hen.

På småbørnsområdet giver den voldsomme tilvækst også anledning til stærkt reviderede tal. På den anden side er der stadig ledig kapacitet i det større geografiske område, som Mårslet hører under og så længe der er det, bliver der ikke bygget nyt. Men videre:
"Børn & Unge er opmærksom på, at udviklingen kan gå stærkt i Mårslet, og vi følger området tæt."

Kultur & Borgerservice har også haft Fællesrådets indsigelse til gennemlæsning, og det hedder i kommentaren:
Sport & Fritid er opmærksom på kapacitetsbegrænsningerne med hensyn til udendørs aktiviteter som boldbaner mm og undersøger aktuelt mulighederne for at etablere én boldbane i relation til det eksisterende anlæg. Derudover er Sport & Fritid generelt aktiv i at reservere arealer i lokalområderne."
Planerne om multihallen bliver også kommenteret. Det hedder:
"Med hensyn til halkapacitet vil Sport & Fritid imødese initiativer fra lokale foreninger og gå ind i et samarbejde om etablering af selvejende anlæg."

Kombibiblioteket bliver der ikke åbnet mange døre for. Der er "ingen konkrete planer om biblioteksudbygning i Mårslet" men det afhænger bl.a. af den politiske vilje, lader forvaltningen forstå.

Vedr. de mange ting, der har været diskuteret omkring trafikken, henvises til det trafiknotat, der blev lagt frem på et offentligt møde i Mårslet for et par uger siden. Økonomien til at gennemføre tingene er mere tvivlsom. Det hedder i indstillingen, at tingene "skal indgå i prioritering med øvrige ønsker til regulering og udbygnning af Vejnettet i Århus."


Fællesrådets foretræde en mandag i nærmeste fremtid det er ikke fastlagt endnu - kommer næppe uden om det faktum, at de nye prognoser ganske vist varsler mange børn og stort udbygningsbehov men at virkeligheden er den diametralt modsatte. Skolens børnetal her og nu er 50 lavere end det, de nye tal siger. Ligeledes er der ledig kapacitet i dagplejen, så man faktisk kører dagplejebørn fra Odder til Mårslet.

link