Forældre gav godt input
12/12/2006

I Århus Kommunes fireårige skoleplanperiode med titlen ’Alle tiders Folkeskole’ er et af fokusområderne i 2006/2007 skole/hjem samarbejdet.

Vi har i skolebestyrelsen drøftet, hvordan vi greb dette område an. Vi blev enige om at invitere tilfældigt valgte forældre og lærere til møde, hvor vi ville høre deres mening om skole/hjem samarbejdet på Mårslet Skole. Dette input ville vi så bruge i skolebestyrelsen til at få et indtryk af oplevelsen af skole/hjem samarbejdet og dermed som input til vores arbejde med emnet i dette skoleår.

I oktober blev der således holdt tre møder med forældre og ét med en gruppe lærere. På hvert møde deltog omkring seks personer. Derudover deltog to repræsentanter for skolebestyrelsen og skoleleder Bodil Hvid i møderne. I skolebestyrelsen havde vi forberedt nogle spørgsmål, men ellers var ordet frit. En fra skolebestyrelsen var mødeleder og stillede spørgsmål. Bodil Hvid og den anden repræsentant skrev referat.

Næsten alle indbudte møde op og diskussionslysten var stor.

Hvad fik vi så at vide?
Generelt var der stor tilfredshed med skole/hjem-samarbejdet på Mårslet skole og skole/hjem samarbejdet vægtes højt. Det galt både blandt forældre og lærere.

Hjørnestenene i skole/hjem-samarbejdet var set med deltagernes øjne:
• Skole/hjem samtalerne
• Forældremøderne
• Forældrerådene
• Den løbende dialog
• Sedler med praktisk information
• Forældreintra

Det vil føre meget vidt at give et uddybende referat af møderne, men nogle af de væsentligste og overordnede input fra både forældre og lærere var:
• Skole/hjemsamtalerne kunne godt laves på en anden måde, specielt i de større klasser, herunder se på muligheden for at inddrage andre faglærere. Desuden opfattede forældre til ældre elever, at der var et stort tidspres på møderne, da der ofte var meget på programmet
• Se på forældrerådenes opgaver og rolle, specielt i de større klasser
• Vær bevidst om at bruge forældremøder rigtigt så der ikke bliver for meget envejskommunikation og gennemgang af læseplaner m.v.
• Vigtig med løbende at få information, både via sedler og forældreintra
• Forældreintra virker rigtig godt, men skal hverken bruges for meget eller for lidt. Hellere lidt men godt. ALT skal ikke ligge på forældreintra.
• Brug ikke flere ressourcer end nødvendigt på kommunikation, det må ikke ske på bekostning af undervisningen
• Skolesiderne i Mårsletbladet er vigtige og skal bibeholdes
• Gerne bruge mårsletwebben noget mere til det aktuelle, ligesom aktuel information gerne må komme på hjemmeside og/eller forældreintra
• Skolens hjemmeside bruges ikke ret meget af forældrene, men trænger til en renovering. Dog virkede den rigtig godt i forbindelse med arbejdsnedlæggelserne her i efteråret.

Hvad vil vi så bruge det til?
Skolebestyrelsen har på sit møde i november gennemgået og drøftet de mange input. I bestyrelsen er vi meget glade for de mange input, og der var stor glæde over den store opbakning, der havde været til møderne.

Vi blev enige om, at vi på baggrund af de mange input vil se nærmere på skolens principper for skole/hjem samarbejdet og vil se om disse eventuelt skal revideres på baggrund af tilbagemeldingerne. Specielt vil vi i skolebestyrelsen se nærmere på forældrerådenes opgaver, skole/hjem-samtalerne og brugen af forældreintra. Punktet er et af punkterne på dagsordenen til skolebestyrelsens møde i januar.

link email