Fællesrådet i nyt
6/2/2007

Fællesrådets formand, Ivan Dybvad, var i går til foretræde i Teknisk udvalg om den p.t. sidste af de fire store lokalplaner for byudviklingen i Mårslet.
Han fremsatte følgende kommentar:

"Mårslet Fællesråd har efterhånden været en flittig gæst hos Teknisk Udvalg. Baggrunden herfor er en strøm af lokalplaner, som kan gøre enhver der interesserer sig for lokalområdets udvikling yderst bekymret.

Som ved behandlingen af seneste lokalplansforslag er det hastigheden i den kraftige vækst, der vækker bekymring. Bekymring for manglende samtidighed i udbygning af skole- og fritidsfaciliteter og ikke mindst daginstitutionsområdet.

Selvom etableringen af Beder/Bering-vejen på sigt givet vil tage noget af presset af trafikbelastningen, vil Mårslets infrastruktur fortsat være en udfordring. Udfordringen ligger i at få afviklet den forøgede trafikmængde, den kraftige tilvækst betyder. Som nævnt ved tidligere lejlighed, relaterer vore bekymringer mest til de bløde trafikanter – skolebørnene som i stort tal er tvunget til at færdes på de samme små veje, hvor mange skal igennem trængslerne i Mårslet’s bymidte.

Vi har netop fået tilsendt kommunens nyeste boligudbygningsprognose fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge/Planlægning. De nyeste tal fortæller, at lokalområdet i 2007 får tilført 225 boligenheder, og i perioden 2007/2013 i alt 863 enheder.
Prognosen fortæller videre, at det forventes, at hovedparten af boligerne opføres indenfor nærmeste fremtid.
I indstillingen til Byrådet om behandling af lokalplanforslaget her i januar 2007, har Teknik og Miljø i deres notat under pkt. 2.4 , 'boligprognose og skolekapacitet' bl.a. skrevet, "at der inden for nærmeste fremtid forventes opført ca. 300 familieboliger" .

Så kan man jo altid diskutere hvor lang tid "nærmeste fremtid" er, men enhver kan se, at der er klar disharmoni mellem de to notater, i opfattelsen af hastigheden i den forventede tilvækst. Godt nok er notaterne udarbejdet af to forskellige magistrater, men dog med under en måneds mellemrum.

Ved modtagelsen af boligudbygningsprognosen var pladsbehovsprognosen og skoleprognosen ikke færdigbearbejdet. Der blev medio januar 2007 fortsat regnet på tallene. Derfor er vi ikke opdateret på, hvilke konsekvenser den intensiverede hastighed i boligtilvæksten vil få.

Vi kan frygte alvorlige kapacitetsproblemer på såvel skole- som daginstitutionsområdet.

Således skriver Rådmanden for Børn og Unge bl.a. i en udtalelse af 31. august 2006 til Teknisk Udvalg, om lokalplan 761 for skolekapaciteten i Mårslet: "Hvis udbygningstakten holdes, som det er forventet i Skoleprognosen fra 2005 (ca. 60 familieboliger pr år i årene frem til 2015), forventes dette lokaleoverskud at falde til et underskud i 2010.

Allerede nu har SFO’en på Mårslet skole et lokaleunderskud på 1 – 2 lokaler. Derfor anbefales det at udbygge skolen med 3 fælleslokaler i 2007."
I samme notat er der efterfølgende en prognose for skolens børnetal ved en udbygning af 150 familieboliger pr. år i 6 år. Prognosen viser, at der i 2011 forventes mere end 1.000 børn i skoledistriktet. En forøgelse af elevantallet med mere end 200 børn i forhold til den nuværende skoleprognose.
Det bekymrer Fællesrådet, at der endnu ikke er igangsat en planlægning for afhjælpning af de meget store udfordringer, som vi lige står midt i!

Tilsvarende bekymrer vi os over situationen på daginstitutionsområdet. Vi afventer pladsbehovsanalysen med spænding, og må i vores videre dialog med Århus Kommune forsøge på at afhjælpe de største problemer.

Og så må vi også nævne de allerede over-bookede fritids- og sportsfaciliteter, hvor bl.a. idrætsforeningen står overfor en meget vanskelig – ja nok uløselig opgave - med, at få plads til de mange som ønsker at drive idræt eller motionerer under en eller anden form.

Dialogen med Århus Kommune vægter vi meget højt. For at tage ansvar i det videre arbejde, agter vi her i foråret at invitere rådmændene for Teknik & Miljø, Børn & Unge samt Kultur & Borgerservice med relevante embedsmænd og interesserede byrådspolitikere til et dialogmøde om lokalområdets udvikling.

I forhold til lokalplanforslag 761 har vi to specifikke punkter at fremføre bl.a. i relation til Teknik & Miljøs notat af 21.12.2006 til Byrådet:

Jelshøjvej: I vores indsigelse anmoder vi at få reserveret areal langs den vestlige side af vejen i lokalplanområdet til en senere udvidelse af vejen, evt. med fortov og eller cykelsti. I besvarelsen fremgår det, at "Jelshøjvej er udlagt med en bredde på ca. 8 m, hvorfor der indenfor det eksisterende vejudlæg vil være mulighed for at anlægge fortov".
Med baggrund i, at Jelshøjvej uofficielt vil være en af de primære veje for områdets pendlere, må vi stille spørgsmål, ved om det ikke er nu hvor en lokalplan skal vedtages, at man bør tage højde for fremtidens behov. Det kan man gøre ved at reservere et areal i en bredde på 1,5 – 2,0 m – tilsvarende som der gøres langs Hørretløkken. En lukning af Jelshøjvej vil være en rigtig dårlig idé, som blot vil forøge generne andre steder. Og i øvrigt er der på Jelshøjvej såvel virksomheder som beboelsesejendomme, der vil få afskåret deres naturlige adgangsvej til det lokalområde de tilhører.

Området der er reserveret til offentlige formål: Måske har vi i vores skriftlige indsigelse ikke forklaret os godt nok. Den fornemmelse får vi, når vi læser svaret i notatet af den 21.12.2006 til Byrådet.
I lokalplanforslaget fremgår det på side 5 "Område IV er udlagt til offentlige formål såsom børnehave og lignende formål. Såfremt der ikke er behov for institution i området, kan det i stedet anvendes til udstykning af parcelhusgrunde, i alt ca. 4 grunde". Vi opfatter det således, at ved godkendelse af lokalplanen kan denne ændring ske alene ved en administrativ handling. Det, vi ønsker, er, at det fortsat er politikerne, som skal træffe en sådan beslutning. I form af, at der skal fremlægges og godkendes en ændring at den eksisterende lokalplan. Derved får vi fortsat mulighed for borgerinddragelsen, som vi som fællesråd naturligvis vægter højt."