Status for trafikprojekter
11/6/2007

Stien til Testrup (Testrup-Mårslet stien)
Stien er udbudt i licitation. Det må dog ikke forventes, at man kan komme i jorden før september, da den vedtagne åstedsforretning mm. tager en vis tid. Det ser dog ud til, at stien bliver etableret i år.
Der ændres på tilkørselsforholdene ved Mårslet-Hallen: Stien udmunder lige øst for fritidshjemmet, og her overfor åbnes en indkørsel til parkeringspladsen, så Testrupvej naturligt krydses på dette sted.
Den nuværende tilkørsel til parkeringspladsen ændres til kun at være udkørsel.
Der etableres et ekstra bump på Testrupvej, så hastigheden nedsættes til 30 km/t ved stikrydsningen.

Status for skolevejsprojekter
Der indgår 3 projekter i Mårslet disse er udbudt i licitation!
Kanaliseringsanlæg ved Banevej. Der foreligger en skitse til løsning evt. med delvist overkørbare heller.
Dobbeltrettet cykelsti fra Banevej til stien mellem tunnelen og skolen. Denne sti skulle helst laves i skolernes sommerferie.
Stikrydsning på Obstrupvej ved skolen. Her fjernes det eksisterende bump ved stiudmundingen. Det ligger ikke 100 % fast, hvordan erstatningen bliver udformet. I første omgang etableres en hævet flade med mulighed for indsnævring. Indsnævringen sker af hensyn til skolevejskrydsning, således at børnenes sikkerhed prioriteres højest. Tiltaget sigter mod at ændre bilisternes adfærd og rute, når børnene transporteres til og fra skole. Effekten vurderes efterfølgende i samarbejde mellem Trafik og Veje og Mårslet Fællesråd. Herunder vurderes det om "trafikforholdene i myldretiden er gjort helt umulige", hvilket selvfølgelig ikke er hensigten.

Projekter, som er medtaget i gældende investeringsplan/Vejplan
Rundkørsel på Tandervej. I princippet færdiggøres denne når byggeriet er færdiggjort hvilket kan trække i langdrag. Det er ikke kommunen, der skal retablere rundkørslen ansvaret ligger hos den private udstykker. Der er dog flere interesser i denne rundkørsel se senere om busvendeplads.
Regulering af Mustrupvej og dennes tilstand. Trafik og Veje er meget opmærksomme på Mustrupvejs tilstand og efterser jævnligt vejen. Borgerhenvendelser ville dog være stor hjælp.
Fortov langs sydsiden af Mustrupvej. Dette indgår i henhold til Trafik og Veje i Lokalplan 696. I lokalplan 696 er det imidlertid kun nævnt under overordnede vej- og stiforhold og det er ikke krystalklart, om der etableres de nødvendige fortov. Mårslet Fællesråd ønsker indsigt i de mere detaljerede planer for fortov.
Regulering i den centrale del af Mårslet. Som omtalt er det kun kanaliseringsprojektet ved Banevej, der er med i skolevejsprojektet. Der tegnes desuden på et kanaliseringsprojekt ved den gamle kiosk. Dette er imidlertid meget vanskeligt på grund af de snævre pladsforhold. Projekterne Tandervej/Lindegårdsvej og Tandervej/Bedervej går til rådgiver. Der er ikke gang i øvrige projekter, som er omtalt i Trafiknotatet for Mårslet.
Fortov langs med Tandervej. Trafik og Veje vil gerne etablere fortovet langs Tandervej samtidig med, at den private bygherre etablerer fortov langs Tandervej. KSM gjorde opmærksom på, at forholdene for de nyindflyttede er helt umulige. Det er i praksis ikke muligt for fodgængere fra de nye boliger at komme til Mårslet C, med mindre man vil gå på den stærkt trafikerede Tandervej. Dette er i høj grad utilfredsstillende.

Status for trafikregulering Hørretvej/Oddervej
Venstresvingsbane Oddervej/Ringvej Syd. Projektet står på bruttolisten over projekter, som det er vurderet skal laves.
Trafikregulering Hørretvej/Oddervej. Projektet er afhængigt af førnævnte, da køen syd for Ringvej Syd sommetider når ud til Hørretvej men det er vist ikke vedtaget, at der skal være lysregulering.

Øvrige sager
Flytning af busvendeplads. Der er etableret ny busvendeplads ved Nymarks Allé. Det er imidlertid lidt uklart, hvornår denne tages i brug, idet der er flere interesser. Byggeriet ved Nymarks Allé skal være afsluttet og rundkørslen skal være etableret før bussen kører den vej. Der er lavet plads i køreplanen fra oktober til at den nuværende busvendeplads kan nedlægges og bussen kan fortsætte. Der tales imidlertid om at etablere en midlertidig vendeplads på det areal ved Tandervej, hvor der senere skal være buslomme (ud for M2-husene).

Keld Schmidt-Møller