Møde, udskoling og vision
10/12/2007

Informationsmøde, udskoling og vision for de fysiske rammer

Af Søren Petersen, formand for skolebestyrelsen

Onsdag d. 28. november var der informationsmøde på Mårslet Skole om ’Lov 594’, eller rettere sagt om de børn, der hver dag tager med bus fra Vestbyen og til blandt andet Mårslet for at gå i skole. I alt cirka 50 mennesker var samlet inklusiv oplægsholdere, repræsentanter fra Mårslet skole og skolebestyrelsen

Eleverne fra Vestbyen er henvist til blandt andet Mårslet skole og andre skoler, fordi de har et særligt behov for at forbedre deres danskkundskaber.

I 0. klasserne og i 1. klasserne er der to-tre elever i hver klasse, og sidste år var første år, hvor elever blev kørt i bus fra Vestbyen og til andre skoler. Derudover er der enkelte elever i de større klasser, ofte søskende til eleverne i 0. klasse og 1. klasse.

På mødet fortalte Karsten Baltzersen og Jesper Holme fra Videncenter for Sprogstøtte i Børn og Unge om udviklingen af tiltag i forhold til to-sprogede elever i Århus Kommune, hvad man gennem årene havde gjort på området og om den nye lov L594, der giver mulighed for at henvise elever ’med et ikke uvæsentligt behov for dansk som andet sprog’ til andre skoler end distriktsskolen. Desuden blev der informeret om den kulturelle og sociale baggrund, disse elever ofte kommer fra. Talelysten var stor, og mødet kunne godt have fortsat udover de to timer, der var afsat.

Alle på mødet var enige om, at det var en opgave, vi på Mårslet Skole skal og kan tage på os. Flere forældre gav på mødet udtryk for, at det i det store hele var gået godt med at tage imod de nye elever både fagligt og socialt. Dog var der også eksempler på, at noget ikke fungerede så godt. Der, hvor de største udfordringer ligger for de flestes vedkommende, er med hensyn til klassens sociale liv og kontakten til forældrene i Vestbyen. Her er der både et kulturelt og logistisk problem. Kulturelt fordi man i nogle kulturer ikke er vant til at deltage i skolens sociale liv, og logistisk fordi der er langt til Gellerup, især med bus. Den lange transporttid blev også diskuteret - specielt det forhold, at eleverne fra fjerde klasse selv skal sørge for transport. Det betyder 1½ time hver vej med bus. Det var der mange, der ikke fandt rimeligt.

På mødet blev det påpeget, at der eksisterer et stort behov for information om kulturelle forhold og baggrunde, så forældre i Mårslet og forældre i Vestbyen kan få en bedre forståelse for hinanden. Det blev derfor aftalt, at mødet skal følges på af et møde i foråret om sociale og kulturelle forhold. Mødet skal primært være for de klasser, som har elever fra Vestbyen.

Udskoling og vision for de fysiske rammer
Skolebestyrelsen havde møde torsdag 29. november. På mødet blev det vedtaget, at nedsætte et underudvalg, der skal komme med et oplæg til en vision for Mårslet Skoles fysiske rammer. Visionen skal beskrive, hvordan vi gerne ser skolen og de fysiske rammer om fem til syv år. Udvalget vil til marts komme tilbage med et oplæg til skolebestyrelsen. Samtidig venter vi på, at den indstilling, som Børn og Unge har meddelt, at de vil udarbejde om fire nye fælleslokaler på Mårslet Skole, finder vej til byrådet.

email