Lokalplan for det sydlige
2/3/2009

Endnu en lokalplan, der handler om udbygning af Mårslet, er ved at blive kørt igennem byrådet i Århus. Det er lokalplan nr. 842, der vil åbne mulighed for 19 fritliggende familieboliger i det sydlige Mårslet. Konkret handler det om den lyserøde gård og de nærmeste hestefolde på Mustrupvej. Adgangsvejen dertil bliver ændret, således at den bliver via Tandervej og Damgårdstoften.

Der har været to indsigelser i forbindelse med planen. Fællesrådet har afleveret én, som allerede har været offentliggjort på maarslet.net den handler om manglende samtidighed i kommunens tiltag, således at kommunen nok sørger for flere boliger, men ikke samtidig udbygger områdets faciliteter herunder fritidsfaciliteterne - og ikke rigtigt kommer nogen vegne med sine trafiktiltag.

Naboerne i husene lige overfor har ønsket oversigten på vejen sikret og forbedret med en bebyggelsesfri zone på 10 meter på den nye bebyggelse og har desuden ønsket fartdæmpere. Desuden har de gjort indsigelse mod en forhøjede bebyggelsesprocent. Hvor de selv har en bebyggelsesprocent på 25, har det nye område en bebyggelsesprocent på 30.
Det afvises med henvisning til, at rammelovgivningen er lavet om i mellemtiden.

Gennemgangen af de enkelte kommentarer til indsigelserne må i øvrigt kunne tjene som et skoleeksempel i, hvordan man kan opleve, at en høring går igennem, uden at der bliver taget nogen konsekvenser af indsigelserne.
Gennemgangen af indsigelserne indledes således med: "Indsigelserne foreslås ikke at give anledning til ændringer i lokalplanen."

Om de enkelte punkter:
Fællesrådet har noteret sig, at det ville være kærkomment, om kommunen ville udbygge fritidsfaciliteterne, så serviceniveauet kunne bevares i rimeligt i forhold til den vækst i befolkningen, 8320 er blevet tilført.
I bemærkningerne til lokalplanen hedder det, at en ansøgning fra Mårslet om tilskud til multihallen er faldet, fordi man har prioriteret midlerne i puljen under Sport & Fritid anderledes.
Fællesrådet har ønsket de bløde trafikanter i Mårslet sikret og undrer sig i den forbindelse over, at en tunnel under jernbanen i det nordvestlige hjørne ikke blev lavet, mens det kunne gøres billigt, i forbindelse med renoveringen af jernbanen. Det hedder i kommentaren hertil, at Trafik og Veje har forsøgt at indgå en aftale med Midtjyske Jernbaner om det, men ikke har fået noget "positivt svar" fra Midtjyske Jernbaner. Derfor blev projektet droppet.
I Mårslet har man hidtil fået at vide, at projektet blev droppet, fordi kommunen ikke ville betale sin del.
Ønsket om en generel hastighedsdæmpning i Mårslet placeres i kategorien "vi er ved at undersøge".
Ønsket om at få repareret de veje, der er i stykker som følge af de mange tunge lastbiler, der har kørt her i forbindelse med udbygningen af byen, får følgende kommentar:
"Der er sket en løbende reparation (bl.a. sideforstærkninger, lapninger mm) af de offentlige veje i området. Når området er udbygget, vil Trafik og Veje se nærmere på vejsystemet, undersøge hvilke veje der efterfølgende skal sættes i stand og efterfølgende prioritere dem i forhold til det øvrige vejnet" hvilket formentlig betyder, at de skal vurderes i en fælles pulje med alle andre veje i kommunen.

Andetsteds i gennemgangen af indstillingen hedder det vedr. Mustrupvej, at der i forbindelse med udarbejdelse af dispositionsplanen for Mårslet er udlagt plads til et fortov langs Mustrupvejs sydlige side, og at det "anlægges som en del af og i takt med den private byggemodning."
Om det betyder, at man først får et fortov, når lokalplan 842 er færdigudbygget, angives ikke.

Vedr. indsigelserne fra de nærmeste naboer hedder det, at det ikke vurderes som nødvendigt med den 10 meter bebyggelsesfri zone, som de ønsker og at arealet til vejanlægget på Mustrupvej med lokalplanerne 696 og 842 udvides med tre meter, hvilket giver et samlet vejudlæg på 12 meter. Med lokalplan 842 skabes således mere frirum langs vejen.
Ønsket om fartdæmning vil blive vurderet i forbindelse med den ombygning/udbygning af Mustrupvej, der skal følge, "når området er udbygget".
Det anføres ikke, om der i den forbindelse er tale om hele Mårslet eller blot området langs Mustrupvej.

Lokalplanen er ikke i harmoni med Kommuneplan 2001, fordi den kun tillader en bebyggelsesprocent på 25. Sammen med lokalplanen bedes byrådet derfor godkende et tillæg til kommunenplanen, der tillader den nye bebyggelsesprocent.

Lokalplanen fremlægges på byrådets dagsorden på vedhæftede link dog kun med en forside. Det er således ikke muligt at se selve indholdet af planen.
/BiJ

link