Vi vil have en byplan før
9/6/2009

Fællesrådet har været i foretræde for kommunens tekniske udvalg omkring kommuneplanen. I den forbindelse blev følgende udtalelse læst op - den slår fast, at fællesrådet er imod yderligere byudvikling i nord, og at byen vil have en plan, før vi vil have mere udvikling.
Udtalelsen lyder:

"Mårslet Fællesråd støtter helt op omkring de principper i planstrategien, som vi synes berører os mest.
Det handler om plads til natur og let adgang til naturen. Og det handler om fortætning af befolkning for at muliggøre en sund udvikling i den kollektive trafik - i landsbysammenhæng betyder det, at man bygger nye byer på ny åben mark og stopper løgringsvækst af eksisterende samfund.

Man kan vel betragte principper som den vægt, man skal veje sine beslutninger på. Ikke at man altid skal følge sine principper, men at der skal være specielt gode grunde til i en konkret sag at bryde med sine principper.
Vi synes, at kommuneplan 2009, som er den første kommuneplan, der laves på baggrund af den nye planstrategi, bryder med principperne - og vi synes ikke der er nogen speciel god grund til det.

Kommuneplanen har to afsnit, der er vigtige for Mårslet.

Større afstand til Ny Malling
Angående Ny Malling har kommunen efter en mængde indsigelser valgt at foreslå en lidt sydligere nord grænse. Det er vi selvfølgelig glade for, men synes stadig af mange af de kritikpunkter, som der gives udtryk for i indsigelserne, står ved magt.
Fx fællesrådets indsigelse om afstand mellem Mårslet og Ny Malling. Afstanden er ikke blevet væsentlig større i det nye forslag. Vi synes ikke, de to byer kommer til at være markant adskilte - og da især ikke når en del af frirummet skal benyttes til Beder-Bering vejen. Rigtigt rekreativ er den jo ikke - tværtimod er det en barriere for folk og natur!

I Mårslet Nord handler det om den sidste afrunding - altså den sidste stump løgring.
Det strider jo ikke umiddelbart med perspektivplanen - og dog:
Mårslet mangler en plan, der beskriver, hvordan byen efter sine store udvidelser i forrige kommuneplan skal finde sine ben at stå på. Det handler om handel, kultur og om trafik, både offentlig og privat. Specielt skal letbane og tilslutningsveje til Beder-Bering-vejen og byens indre trafik gennemtænkes.
Jo flere ting, der lægges fast, inden vi har sådan en plan i hus, jo sværere er det at lave planen.
Lidt ligesom med mødeplanlægning. Jo flere aftaler folk har, jo sværere er det at aftale et møde. Måden man så får mødet i stand på alligevel, er at lægge det udenfor arbejdstid - eller undvære nogle mødedeltagere.
Oversat til byudvikling betyder det, at man implementerer planen udenpå byen - eller opgiver væsentlige elementer i planen.

Byplan før lokalplan
Så vi vil ekstremt gerne have sat gang i byplanlægning - og vi vil gerne inddrages. Det har vi jo prøvet før, da de store udstykninger i Mårslet syd var i støbeskeen - og det vil vi gerne være med til igen. Indtil da synes vi kommunen skal undlade at lave lokalplaner og lokalplanrevisioner i området.

Vi mangler ikke boliger i Mårslet indenfor kommuneplanens perspektiv. Derfor kan afrundingen skrives ud af kommuneplanen. Ved næste revision kan man overveje at åbne for en lokalplan - når vi har en byplan."

/BiJ