Seks emner fra FU
18/11/2009

Fællesrådets trafikudvalg har indtil videre seks emner, som vil indgå i høringssvaret forud for VVM undersøgelsen af Beder-Beringvejen. Tre af disse er nye i forhold til indlægget "Fællesrådets rolle" på maarslet.net fra 4. november:

NY: Hvis der laves reservationer til mere end en to-sporet vej, skal beregningerne af konsekvenserne laves ud fra den belastning, som begrunder den fuldt udbyggede vej.

NY: I den næsten vedtagne kommuneplan er der skitseret en ny letbane, der skal betjene Ny-Malling.
På kortet er der tegnet en linjeføring, hvor det nye spor starter vest for Mårslet for at gå syd om byen og ramme Ny-Malling for senere at genforenes med det nuværende spor i Malling. Alternativt kunne sporet dele sig øst for Mårslet. Dette ville også give en løsning hvor både Beder og Ny-Malling betjenes af letbane.
Trafikudvalget ønsker konsekvenserne af disse linjeføringer tænkt sammen ved VVM undersøgelsen, så der ikke på bagkant skal klistres en letbane på Beder-Beringvejen.

NY: Det bør undersøges, om det er muligt at etablere krydsningen af Testrupvej ved nedgravning af den nye vej på dette sted. Dette skønnes at give færre gener, både visuelt og støjmæssigt.

Da kommunen behandlede sin kommuneplan 2009, forhørte fællesrådet sig om Ny-Mallings nordgrænse. Ville indtegningen i planen være afgørende for Beder-Beringvejens placering? Dengang fik fællesrådet det svar (og det er for nyligt blevet konfirmeret) at nordgrænsen af Ny-Malling vil vige for Beder-Beringvejens forløb. Fællesrådet synes derfor man bør undersøge, om ikke en tilslutning ved nærgenbrugsstationen vil være at foretrække. Dels vil der kunne gives mere plads mellem Mårslet syd-øst og vejen. Dels vil Egelund med sine to haller og svømmehal blive lettere tilgængelige, hvis der føres en vej videre helt til Egelund. Der er tekniske udfordringer med at krydse Odderbanen, men det kan måske løses ved at trække Beder-Beringvejens forløb lidt vestpå - eller simpelthen at grave Odderbanens spor ned i terræn. Eller noget tredje fagfolkene kan komme op med. Fællesrådet i Beder-Malling-Ajstup synes også godt om en sådan tilslutning.

Fællesrådet synes, at den lokale værdi af Beder-Beringvejen vil være ringe, med mindre Mårslet får flere tilslutninger. Testrupvej kunne være det bedste bud ud af de småveje, som går syd og vest ud af Mårslet. En nærmere undersøgelse kunne kaste lys over, hvilke trafikmønstre dette vil give. Ligesom Egelund er interessant for Mårslet, kunne en multihal i Mårslet være interessant udenfor lokalområdet ligesom boldbaner, skole og den eksisterende hal.

Tandervej som eneste tilslutning til Beder-Beringvejen vil ikke udgøre en særlig attraktiv tilkørsel for en stor del af Mårslet. Fællesrådet synes derfor, det er en undersøgelse værd at give Obstrupvej, Præstegårdsvej og Hørretløkken nem adgang til Beder-Beringvejen ved at bygge en ny vej udenfor bygrænsen fra Obstrupvej med retning vestpå til Beder-Beringvejen med en forlængelse nordpå, så den også betjener Hørretløkken og Præstegårdsvej. Tranbjerg Fællesråd udtaler sig positivt om et link fra Obstupvej til Beder-Beringvejen. Ikke til brug for Tranbjergfolk men som en mulighed for at spare Tranbjerg for noget transittrafik fra Mårslet.

email