Tandervej status
14/12/2011

Som svar på den store interesse fra Mårsletborgere angående Tandervejrenoveringen skriver Anne Maribo Vinter fra kommunens Trafik og Veje nedenstående samlede svar.
/Kurt

------------------

Kære alle

Det er rart at der er så mange engagerede beboere i Mårslet, der har en holdning til lokalområdet, herunder ikke mindst trafikforholdene i byen. Der er kommet mange tilkendegivelser fra beboere og brugere af Tandervej, efter at vi er gået i gang med anlægsarbejdet omkring hastighedsprojektet på Tandervej. Disse tilkendegivelser er overvejende positive, men også negative, men fælles for alle, er en tilkendegivelse af at hastigheden er mærkbart nedsat på Tandervej.

Nu da anlægsprojektet netop er afsluttet og udført som det endeligt skal være, vil Trafik og Veje her redegøre for formål og overvejelser omkring projektet. Vi vil forsøge at komme omkring alle de uklarheder der måtte være omkring udformningen af anlægget.

Indledningsvist skal det præciseres at projektet er planlagt i samarbejde med og godkendt af Mårslet Fællesråd, der gennem en årrække har påpeget at der blev kørt for stærkt på Tandervej og at man ønskede at sikre stikrydsninger på tværs af Tandervej hhv. ved den gamle, nu nedlagte, busvendeplads samt ved stien umiddelbart inden Obstrupvej.

Projektets hovedformål har været at sikre de svage trafikanter, fodgængere og cyklister. Dette er sket ved at sænke hastigheden for biler ved at etablere pudebump 4 steder, etablere 2 hævede flader, etableret helleanlæg samt strammet geometrien op ved sidevejene til Tandervej og etableret portoverkørsler. At hastigheden nedsættes medfører ikke i sig selv en ringere fremkommelighed. Fremkommelighed er afhængig af trafikmængde og Tandervej har kapacitet til mere end de under 5000 køretøjer der dagligt kører her. Der er kødannelse i de 20 min. morgenspidsbelastning for bilister sydfra mod Obstrupvej. Det er ikke nyt. At rejsehastigheden er nedsat er netop formålet med hastighedsnedsættelsen.

Der har været mange hensyn at tage, ikke mindst fordi der er busser i fast rute gennem Tandervej. Bumpene har derfor skullet etableres som pudebump, hvor busserne kan "skræve" henover, men personbiler skal op at køre på kanten. Der er meget præcise krav til udformning af disse bump, herunder højde, bredde, længde, indbyrdes afstand, samt afmærkning. At det kan lade sig gøre at komme helt op at køre på bumpet, er underordnet, da det i givet fald kræver meget præcision og dermed lav hastighed.
Der vil ske almindelig snerydning omkring disse bump. Det er mere besværligt end almindelige bump, men det er den mulighed for hastighedsdæmpende foranstaltninger vi har, når der er busser i rute.
Bumpene skal ikke markeres med skilte. 40 km-zone-tavlerne indikerer at der er etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger på strækningen.

Portoverkørslerne er etableret for at få bilisterne ned i hastighed ved indkørsel på Tandervej. Der er vigepligt for bilisterne ved den afvigende belægning, hvorfor der ikke er lagt hajtænder på vejen.
Overkørslen ved Bedervej kræver lav hastighed ved forcering, ikke mindst fordi alle køretøjer her skal dreje og derfor tipper lidt. Oversigtsforholdene her for bilister, der skal dreje fra Tandervej til Bedervej. er ikke optimale. Der er dialog med en grundejer omkring beskæring af noget beplantning, der vil kunne forbedre oversigtsforholdene.
Selve overkørslen er med det sidste lag asfalt gjort mindre.
Vi vil evaluere effekt og evt. gener ved overkørslen efter noget tids brug.

Nedlæggelsen af fodgængerovergangen ved den gamle kiosk samt etablering af den hævede flade samme sted har vakt meget forvirring blandt alle brugere og desværre er der sket en ulykke med en cyklist her.
Baggrunden for nedlæggelsen af fodgængerovergangen er at disse desværre ikke respekteres af særlig mange trafikanter. Vi lærer vores børn at de skal krydse vejen ved fodgængerfeltet, da bilerne her holder tilbage. Det gør bilerne så desværre bare ikke, hvorfor børnene føler sig trygge her, men absolut ikke er sikre. Det er således falsk tryghed. Berettigelsen af en fodgængerovergang er de steder hvor der er en lind strøm af fodgængere set over hele dagen. Det er der ikke her - det er typisk 20 min. i morgenmyldretiden.
Med en hævet flade er bilisterne opmærksomme på at her sker noget. Bilisterne har dog ikke vigepligt her. Samtidig skærpes opmærksomheden ved de krydsende fodgængere, da de nu ikke længere kan krydse vejen uden at se sig for. Så selvom trygheden ved krydsning her er blevet mindsket, er sikkerheden forøget.
Når dette er sagt, skal det tilføjes at Trafik og Veje er opmærksom på at det kan være svært for eleverne at vurdere hvor krydsningen bør foregå. Samtidig er der for bilisterne ikke nogen indikation af at det er her fodgængerne krydser.
Trafik og Veje havde i fredags i morgenmyldretiden et møde med besigtigelse på stedet sammen med trafikvagter og Østjyllands Politi. Vi arbejder p.t. på en løsning til synliggørelse af de krydsende skolebørn på dette sted.

Vejen er gjort smallere visse steder.Vejen er generelt smal med bebyggelse visse steder helt ud til fortovet. Andre steder har der den været meget bred på en kort strækning. Dette gør vejen meget dynamist, således at der kan køres stærkt eller "de døde lommer" kan benyttes til at cyklister kan putte sig og forsvinde ud af bilisternes opmærksomhedsfelt eller bilister kan parkere og forringe oversigtforholdene for alle øvrige trafikanter. Vejprofilet er blevet strammet op, hvilket vil sige at nu er vejprofilet mere ensartet. Dette tiltag øger sikkerheden for cyklisterne og fodgængerne, idet der tidligere er blevet cyklet på dels Tandervejs brede steder kombineret med fortovet på de steder hvor Tandervej er smal. Nu skal cykling foregå på vejen, hvor cyklisterne hele tiden er synlige for bilisterne.

Busstoppestedernes placering på vejen og ikke i buslommer er et aktivt tiltag for fremme af den hastighedsdæmpede effekt. Det er meningen at de øvrige trafikanter skal holde sig bagved den holdende bus, hertil kan det til de utålmodige trafikanter oplyses at busserne gennemsnitlig holder under 20 sek. ved hvert stoppested.

Med venlig hilsen
Anne Maribo Vinter

email